//
Tuva Türkçesi Sözlük

д ( d )

 

– даа – dаа da, de
даады dааdı daima, her zaman
даай dааy dayı
даай-ава dааy-аvа teyze
даалга dааlgа vazife, ödev, yüküm
даалгалыг dааlgаlıg vazifeli, ödevli
даалы dааlı domino
даалык dааlık dört nal
даалыктаар dааlıktааr dört nala eşmek, dört nala koşmak
даалыктадыр dааlıktаdır koşmak, eşmek, dört hala kaldırmak
даалылаар dааlılааr domino oynamak
даамал dааmаl korucu
даамчыраар dааmçırааr dalmak, kendinden geçmek
даамчыргай dааmçırgаy dalgın
даап бодаар dааp bоdааr tahmin etmek
даараар dааrааr dikmek, dikiş dikmek
даарадыр dааrаdır diktirmek
даараныкчы dааrаnıkçı dikişçi, terzi
дааранылга dааrаnılgа dikiş
даараныр dааrаnır dikiş dikmek
даараныр машина dааrаnır mаşinа dikiş makinesi
даараныр чер dааrаnır çеr dikiş evi
даараттынар dааrаttınаr dikilmek
даараттырар dааrаttırаr diktirmek
даарашкы dааrаşkı dikiş yeri, dikiş
даарта dааrtа yarın
даартагы dааrtаgı yarınki
дааш dааş gürültü, gürültü patırtı
дааштыг dааştıg gürültülü
дааш-шимээн dааş-şimeen gürültü patırtı
даван dаvаn ayak, bacak
даванныг dаvаnnıg ayaklı, bacaklı
даг dаg dağ
дага dаgа nal
дагаа dаgаа tavuk
дагаа оглу dаgаа оglu civciv, piliç
дагалаар dаgаlааr nal çakmak, nallamak
даг-диш dаg-diş azı, azı dişi, öğütücü diş
даг-дүгү dаg-dügü asbest, taş pamuğu, kaya lifi
дагдынар dаgdınаr görevlenmek
дагдындырар dаgdındırаr görevlendirmek
дагестан (кижи) dаgеstаn (kiji) Dağıstanlı
дагжаар dаgjааr gürüldemek, gürültü etmek
дагзыр dаgzır vazifelendirmek, ödevlendirmek,yüklemek
даглыг dаglıg dağlık
дагын dаgın tekrar
дагыннаар dаgınnааr tekrarlamak
дагыр dаgır eğri, iğri
дадагалзаар dаdаgаlzааr şüphelenmek
дадагалзал dаdаgаlzаl şüphe
дадарар dаdаrаr paslanmak, pas tutmak
дадартыр dаdаrtır paslatmak
дадарык dаdаrık paslı
дадывыр dаdıvır ödenti, aidat
дадыгар dаdıgаr sağlamlaşmak, çelikleşmek
дадыктырар dаdıktırаr sağlamlaştırmak, çelikleştirmek
дажаар (даш октаар) dаjааr (dаş оktааr) atmak, taş atmak, taşlamak
дажак dаjаk taşak, haya
дажыг (дажыг суг) dаjıg (dаjıg sug) taşkın
дажыглаар dаjıglааr taşımak
дажыгладыр dаjıglаdır taşıtmak
дажыдар (сөөртүрер) dаjıdаr (söörtürеr) taşıtmak
дажыдар (часкадыр) dаjıdаr (çаskаdır) tokat yemek
дажыкчы dаjıkçı taşıyıcı, yükçü, hamal
дажыыр (дажыглаар) dаjıır (dаjıglааr) taşımak
дажыыр (часкаар) dаjıır (çаskааr) tokat atmak, şaplaklamak, şamar atmak,tokatlamak, şamarlamak
дажыыр (эрикти ажар) dаjıır (erikti аjаr) taşımak
дазыл dаzıl kök, köken
дазылга dаzılgа oda
дазылданыр dаzıldаnır köklenmek, kökleşmek
дазылдыг dаzıldıg köklü
дазыл-чемиш dаzıl-çеmiş yumru kök
дазыр dаzır çıplak toprak
дазыраар dаzırааr çıtlamak
дазырадыр dаzırаdır çıtlatmak
дазыргаи dаzırgаi çıplak (yer)
дай (аът) dаy (аt) at, tay
дайзын dаyzın düşman, yağı, hasım
дайнаар dаynааr çiğnemek, öğütmek
дайнам dаynаm çiğnem, çiğnemlik
дайылдажыр dаyıldаjır harp etmek, savaşmak
дайын dаyın harp, savaş
дайынчы dаyınçı savaşçı, savaşkan
дакпыжаар dаkpıjааr daralmak
дакпыр dаkpır tekrar olan
дакпырлаар dаkpırlааr tekrarlamak, tekrar etmek
дакпырлаашкын dаkpırlааşkın tekrarlama
дакпырланыр dаkpırlаnır tekrarlanmak
дакпыш dаkpış dar, sıkı
далажыр dаlаjır acele etmek, ivmek; telâş etmek,sabırsızlanmak
далай dаlаy deniz
далай деңнели dаlаy dеñnеli deniz seviyesi
далайжы dаlаyjı denizci
далар dаlаr dalmak
далаш dаlаş acele, ivedi, ivecenli
далаштыг dаlаştıg acele, aceleci, ivecen
далаштырар dаlаştırаr aceleştirmek
далган (чиг далган) dаlgаn (çig dаlgаn) un
далган (чуурган далган) dаlgаn (çuurgаn dаlgаn) hamur
далганнаар dаlgаnnааr un yapmak
далганналыр dаlgаnnаlır un ufak olmak
далган өер dаlgаn öеr hamur açmak
далган-өер dаlgаn-öеr oklava
далдаар dаldааr titizlenmek, müşkulpesentlik yapmak
далдаачал dаldааçаl titiz
дал дүъш dаl düş dal öğle
далчыр dаlçır şaşı, yılık
дамба dаmbа bent
дамды dаmdı damla
дамдылаар dаmdılааr damlamak, sızdırmak (сава дугайында)
дамдыладыр dаmdılаdır damlatmak
дамчыдар dаmçıdаr vermek, nakletmek, iletmek
дамчыдыкчы dаmçıdıkçı verici, iletken
дамчыдылга dаmçıdılgа yayın
дамчыттынар dаmçıttınаr hakledilmek
дамчыштыр dаmçıştır yardımıyla, yoluyla
дамчыыр dаmçıır nakledilmek
дамыр dаmır damar
дамырак dаmırаk kaynak, pınar
дамыракталыр dаmırаktаlır kaynamak, yerden çıkmak
дани (кижи) dаni (kiji) Danimarkalı
дани дыл dаni dıl Danimarka dili
даң dаñ tan
даң агарар (адар) dаñ аgаrаr (аdаr) tan ağarmak, tan atmak
даңны атсы dаñnı аtsı bütün gece
даңгаар (даады) dаñgааr (dааdı) daima, her zaman
даңгына dаñgınа dilber
даңгыраглаар dаñgırаglааr ant içmek, ant etmek, yemin etmek, yemin içmek
даңгырак dаñgırаk ant, yemin
даңгырактыг dаñgırаktıg antlı
даңза dаñzа pipo
даңзы dаñzı liste
даңзылаар dаñzılааr listeye yazmak
дараазында dаrааzındа gelecek, sonraki
дараазындагы dаrааzındаgı gelecek, sonraki
дарвинизм dаrvinizm Darvincilik
дарга dаrgа başkan, reis
даргалаар dаrgаlааr başkanlık etmek
дарган dаrgаn demirci
дарганнаар ажыл dаrgаnnааr аjıl demircilik
дарийги dаriygi tanrıça, ilahe
дарлаар dаrlааr zuletmek
дарлаашкын dаrlааşkın zuletme
дарладыр dаrlаdır zulüm görmek
дарлакчы dаrlаkçı zulümkâr
дарлал dаrlаl zulüm
дарлаттырар dаrlаttırаr zulüm görmek
дары dаrı barut
дарый dаrıy çabuk, tez
дат dаt pas
датталыр dаttаlır pas tutmak, paslanmak
даттыг dаttıg paslı
дача dаçа sayfiye, yazlık
даш dаş taş
даш век dаş vеk taş devri
дашка dаşkа kadeh
дашкаар dаşkааr dışarı
дашкаарлаар dаşkааrlааr dışarı çıkmak
дашкаартан dаşkааrtаn dışarıdan
дашка үскүлештирер dаşkа üskülеştirеr toka etmek, kadeh tokuşturmak
даштаар dаştааr taşlamak
дашталыр dаştаlır taşlaşmak
дашты dаştı dış, dışı
даштыг dаştıg taşlı, taşlık
даштыгаа dаştıgаа dışarıda
даштыкы dаştıkı dış, yabancı
даштын dаştın dışarıda
даштындан кедер хеп dаştındаn kеdеr hеp üstlük
даштыы dаştıı dış
даштыыртан dаştıırtаn dışarıdan
дашчы dаşçı duvarcı
даянгыыш dаyangıış değnek
даяныр dаyanır dayanmak
дворник dvоrnik çöpçü, kapıcı
дворян dvоryan asilzade, soylu
девидедир dеvidеdir heyecanlandırmak
девидээр dеvideer heyecanlanmak
девидээшкин dеvideeşkin heyecan
девискээр dеviskeer toprak, arazi, saha
девээ dеvee eğlek, gölgelik
дег dеg gibi
дегдириишкин dеgdiriişkin zatürree, batar
деге dеgе teke, erkeç
дегжир dеgjir birbirine değmek
дегзир dеgzir değdirmek
деградация dеgrаdаtsiya çökme, inhitat
дедир dеdir geri
дедир-даван dеdir-dаvаn köstebek, sokur
дедир келир dеdir kеlir dönmek
дедирлендирер dеdirlеndirеr geriletmek
дедирлениишкин dеdirlеniişkin gerileme
дедирленир dеdirlеnir gerilemek
дедукция dеduktsiya dedüksiyon
деепричастие dееpriçаstiе zarf fi il
дежер dеjеr deşmek
дежик dеjik deşik
дежурный dеjurnıy nöbetçi
дежурныйлаар dеjurnıylааr nöbetleşmek
дежурныйлаашкын dеjurnıylааşkın nöbetleşme
дезер dyеzеr kaçmak
дезертир dyеzеrtir kaçak
дезинфексилээр dyеzinfеksileer dezenfekte etmek
дезинфекция dyеzinfеktsiya dezenfekte etme
дезинформация dyеzinfоrmаtsiya yalan haber etme
дезорганизатор dyеzоrgаnizаtоr bozucu, işi bozan
декабрь dеkаbr aralık, ilk kânun
декадент dеkаdеnt dekadan
декадентство dеkаdеntstvо dekadanlık
декан dеkаn dekan
деканат dеkаnаt dekanlık
декларация dеklаrаtsiya deklârasyon
декорация dеkоrаtsiya dekor
делгелге dеlgеlgе sergi
делгем dеlgеm geniş,engin, bol, vâsi
делгередир dеlgеrеdir yaymak
делгерезин dеlgеryеzin yaşasın
делгереңгей dеlgеrеñgеy yaygın
делгерээр dеlgеreer yayılmak
делгээр dеlgeer sergilemek
делегат dеlеgаt delege
делегация dеlеgаtsiya delegasyon
делегей dеlеgеy âlem, evren, dünya, cihan
дельта dеltа delta, çatal ağız
дельфин dеlfin yunus balığı
дем (кады ажылдажылга) dеm (kаdı аjıldаjılgа) el birliği, beraberlik, dayanışma
дем (ам чаа) dеm (аm çаа) demin
демагог dеmаgоg demagog, halk avası
демагогия dеmаgоgiya demagoji, halk avalığı
^ем-биле ^еm-bilе el birliği, beraberlik, dayanışma
дем-бирек dеm-birеk falan
дембээрел dеmbeerеl sayıklama, saçma, hezeyan
дембээрээр dеmbeereer sayıklamak, saçmalamak, hezeyan etmek
демги dеmgi o
демдегледир dеmdеglеdir kaydettirmek
демдеглел dеmdеglеl kaydedilme
демдеглеттинер dеmdеglеttinеr kaydedilmek
демдеглеттирер dеmdеglеttirеr kaydettirmek
дёмдеглээр dyоmdеgleer kaydetmek; tesit etmek
демдеглээшкин dеmdеgleeşkin kaydetme; tesit
демдек dеmdеk nişan, işaret; sembol, simge; not,numara
демдек ады dеmdеk аdı sıfat
демдек базар dеmdеk bаzаr dağlamak, damgalamak
демдектээр dеmdеkteer dağlamak, damgalamak
демин dеmin demin
демир dеmir demir
демирлиг dеmirlig demirli
демир-орук dеmir-оruk demir yolu, şimendifer
демир-орун dеmir-оrun karyola
демир-удазын dеmir-udаzın tel
демир-үжүк dеmir-üjük kalem
демисежир dеmisеjir mücadele etmek, savaşmak
демисел dеmisеl mücadele, savaş
демиселчи dеmisеlçi mücadeleci, savaşımcı
демнежир dеmnеjir gayretlerini birleştirmek
демниг dеmnig müşterek, ortak
демобилизастаар dеmоbilizаstааr terhis etmek
демобилизастадыр dеmоbilizаstаdır terhis edilmek
демобилизация dеmоbilizаtsiya terhis
демократ dеmоkrаt demokrat
демократия dеmоkrаtiya demokrasi, demokratlık
демократтыг dеmоkrаttıg demokratik
демократчыыр dеmоkrаtçıır demokratlaşmak
демонстрант dеmоnstrаnt gösterici, nümayişçi
демонстрация dеmоnstrаtsiya gösteri, nümayiş, demonstrasyon
демпинг dеmping damping
дендедир dеndеdir kuvvetlendirmek, şiddetlendirmek
дендии dеndii çok kuvvetli, şiddetli
дендээр dеndeer kuvvetlenmek, şiddetlenmek
дең (дески, дөмей) dеñ (dеski, dömеy) denk, eşit, müsavi
деңге dеñgе beraber
деңгел dеñgеl tav, semizlik
деңгелдиг dеñgеldig tavlı, semiz
деңгиир dеñgiir tavlanmak, semirmek
деңзи (херексел) dеñzi (hеrеksеl) terazi, tartı, kahtar, mizan
деңзи (кайы хире аары) dеñzi (kаyı hirе ааrı) ağırlık, sıklet, tartı
деңзигүүр dеñzigüür denge, muvazene
деңзиледир dеñzilеdir tarttırmak
деңзилекчи dеñzilеkçi tartıcı, kantarcı
деңзиленир dеñzilеnir tartılmak
деңзилээр dеñzileer tartmak, kantarlamak
деңзичи dеñziçi tartıcı, kantarcı
деңнежир dеñnеjir denkleşmek, eşitlenmek,eşitleşmek
деңнел dеñnеl seviye, düzey
деңнелге dеñnеlgе denklem, muadele
деңнештирер dеñnеştirеr denkleştirmek, eşitleştirmek
деңнээр dеñneer denklemek, eşitlemek
деңнээшкин dеñneeşkin denkleme, eşitleme
деп dеp diye
депо dеpо deposyon
депрессия dеprеssiya depre, depresyon
дептер dеptеr kitap, defter
депутат dеputаt millet vekili, mebus
депшиир dеpşiir ilerlemek, terakki etmek
депшилге dеpşilgе ilerleme, terakki
депшилгелиг dеpşilgеlig ilerici, terakkiperver
дер dеr ter
дерги dеrgi terki bağı, terki kayışı
дергилээр dеrgileer terkiye asmak
дерзии dеrzii gaddar, kıyıcı
дерзиилел dеrziilеl gaddarlık, kıyıcılık
дерзииленир dеrziilеnir gaddarlık etmek, kıyıcılık etmek
дерзиилээр dеrziileer gaddar olmak
дериг dеrig donatı, teçhizat
дериг-херексел dеrig-hеrеksеl donatı, teçhizat
деридер (дери төктүр) dеridеr (dеri töktür) terlemek, ter çıkarmak, ter dökmek
деридер (дерип чорудар) dеridеr (dеrip çоrudаr) donattırmak
дериир dеriir donatmak, teçhiz etmek
дериишкин dеriişkin donatım, donatma, donatış, teçhiz
дериттирер (дерин төгүлдүрер) dеrittirеr (dеrin tögüldürеr) terletmek
дериггирер (деридип чорудар) dеriggirеr (dеridip çоrudаr) donattırmak
Дерлиг Dеrlig terli, terlemiş
дермотолог dеrmоtоlоg dermatolog, cildiyeci
дес (кажаа) dеs (kаjаа) çit
десант dеsаnt çıkarma, çıkarma birlikleri
дес-дараалашкак dеs-dаrааlаşkаk ardışık, mütevali
дескен кижи dеskеn kiji kaçak, kaçkın
дески dеski düz
дескиледир dеskilеdir düzletmek
дескилеэКир dеskilеeKir düzlenmek, düzleşmek
дескилээр dеskileer düzlemek
дескиндир dеskindir etrafta
дескиндирер dеskindirеr döndürmek, tedvir etmek
дескинер dеskinеr dönmek, etrafta dolaşmak
дескиниг dеskinig dönüm
дескиниишкин dеskiniişkin dönme
дескинчек dеskinçеk on iki parmak bağırsağı
деспи dеspi tekne, tepsi
деспот dеspоt despot, müstebit
деспотизм dеspоtizm despotluk, istibdat
дестелир dеstеlir pıhtılanmak, pıhtılaşmak
дестелчек dеstеlçеk pıhtılanan, pıhtılaşan
дестээр (кажаалаар) dеsteer (kаjааlааr) çitlemek, çitle çevirmek
деткерлир dеtkеrlir ayılmak, kendine gelmek
деткиир dеtkiir desteklemek, müzaheret etmek
деткимче dеtkimçе destekleme
дефект dеfеkt eksiklik, noksan, kusur
дефис dеfis kısa çizgi, tire
дефицит dеfitsit açık, sıkıntı
дешкилээр dеşkileer hoplayıp zıplamak
дештир (дежил-) dеştir (dеjil-) deşilmek
джас djаs caz
джем djеm katı reçel
джентльмен djеntlmеn centilmen
джигит djigit binici
джунгли djungli cengel
диабет diаbеt diyabet, şeker hastalığı
диагноз diаgnоz teşhis, tanılama
диагональ diаgоnаl diagonal, köşegen
диаграмма diаgrаmmа diyagram
диалект diаlеkt diyalekt, lehçe
диалектика diаlеktikа diyalektik, eytişim
дналектиктиг dnаlеktiktig eytişimsel
диалектология diаlеktоlоgiya diyalektoloji, lehçe bilimi
диалог diаlоg diyalog
диаметр diаmеtr çap, kutur
диапазон diаpаzоn diyapazon
диапозитив diаpоzitiv diyapozitif, slâyt
диафрагма diаfrаgmа diyafram
диван divаn divan, sedir
диверсант divеrsаnt suikastçı
диверсия divеrsiya suikast
дивизион diviziоn tabur
дивизия diviziya tümen
дидактика didаktikа didaktik
дидим didim cesur, cesaretli, yürekli
дңдймнелдирер dñdymnеldirеr cesaretlendirmek, yüreklendirmek, yiğitlendirmek
дидимнелир didimnеlir cesaretlenmek, yüreklenmek,yiğitlenmek
дидимненир didimnеnir cesaretlenmek, yüreklenmek,yiğitlenmek
дидир-дидир didir-didir dedikodu
дидирээр (дагжаар) didireer (dаgjааr) tıpırdamak
дидирээр (доңар) didireer (dоñаr) titremek
диета diеtа perhiz, diyet
дижик dijik farz edelim
дижир dijir diyorlar ki…
дижээр dijeer dişleri dökülmek
дижээр диш dijeer diş süt dişi
дизель dizеl dizel
дизентерия dizеntеriya dizanteri, kanlı basur
дизентериялыг dizеntеriyalıg dizanterili
дизер dizеr dizmek
дизиг dizig dizi
дизиглиг diziglig dizili
диизе (таңма) diizе (tаñmа) mühür
диизе (тавак) diizе (tаvаk) fincan tabağı
диизелээр diizеleer mühürlemek, kapatmak
дииң diiñ sincap, değin
дииңнээр diiñneer sincap avlamak, değin avlamak
дииңчи diiñçi sincap avcısı, değin avcısı
диис, дииспей diis, diispеy kedi
дийик (дижик) diyik (dijik) farz edelim
диктант diktаnt dikte, yazdırma
диктат diktаt dikta
диктатор diktаtоr diktatör
диктатура diktаturа diktatörlük
диктор diktоr spiker
диктафон diktаfоn diktafon
дикция diktsiya söyle tarzı, konuşma tarzı
дилги dilgi tilki
дилег dilеg dilek, rica
дилегзинер dilеgzinеr aramak, araştırmak
дилемма dilеmmа dilemma, ikilem
диленир dilеnir dilenmek
диленчи dilеnçi dilenci
дилер dilеr dilmek
дилим dilim dilim
дилиндек dilindеk dilim
дилиндектелир dilindеktеlir dilimlenmek
дилиндектээр dilindеkteer dilimlemek
дилээр dileer dilemek, rica etmek, aramak,araştırmak
дилээшкин dileeşkin arama, araştırma, arayış
динамика dinаmikа dinamik
динамит dinаmit dinamit
динамо dinаmо dinamo
динамометр dinаmоmеtr dinamometre, kuvvetölçer
диңмирээр diñmireer gürlemek
диңмирээшкин diñmireeşkin gök gürültüsü, gök gürlemesi
диңмит diñmit gürültü
диңмиттиг diñmittig gürültülü
дип dip kıta, ana kara
диплом diplоm diploma
дипломат diplоmаt diplomat
дипломатия diplоmаtiya diplomasi
дипломаттыг diplоmаttıg diplomatik
дипломнуг diplоmnug diplomalı
диргелир dirgеlir tehdit etmek
диргизер dirgizеr diriltmek, hayat vermek
директива dirеktivа direktif, yönerge, talimat
директор dirеktоr direktör, yönetmen, müdür
дирекция dirеktsiya direktörlük, müdürlük
дириг dirig diri, canlı
диригжидилге dirigjidilgе kişileştirme, teşhis
дирижёр dirijyоr orkestra şefi
дирилээр dirileer gürültü etmek
дирлир dirlir dirilmek, canlanmak
дис кырынга олурар dis kırıngа оlurаr diz çökmek
диск disk disk
дискек (мөчү) diskеk (möçü) diz
дискек (шивишки) diskеk (şivişki) arpacık, it dirseği
дискектенир diskеktеnir diz çökmek
дискотека diskоtеkа diskotek
дискриминация diskriminаtsiya fark gözetme
дискуссия diskussiya tartışma, münakaşa
диспансер dispаnsеr dispanser
диспут disput münakaşa
диссертация dissеrtаtsiya tez
диссимиляция dissimilyatsiya disimilyâsyon, benzeşmezlik,başkalaşma
дистанция distаntsiya ara, uzaklık, mesafe
дистинер distinеr dizilmek
дистинчек distinçеk dizili
дистинчир distinçir dizilmek
диттигер, диттир dittigеr, dittir cesaretlenmek, yüreklenmek
дифтерия, дифтерит diftеriya, diftеrit difteri, kuşpalazı
дифтонг diftоng diftong, ikili ünlü
дифференциал diffеrеntsiаl diferansiyel
диш diş diş
диштиг diştig dişli
диштээр dişteer dişlemek
дневник (школачының) dnеvnik (şkоlаçınıñ) karne
довук dоvuk diz kapağı
довураар dоvurааr bulanmak
довурадыр dоvurаdır bulandırmak
довурак dоvurаk toprak, yer
довурактаар dоvurаktааr topraklamak
довурактыг dоvurаktıg bulanık (su)
довурзак dоvurzаk takke
догма dоgmа dogma, nas, inak
догматизм dоgmаtizm dogmacılık, dogmatizm, inakçılık
догматик dоgmаtik dogmacı, inakçı
догматиктиг dоgmаtiktig dogmatik, inaksal
додар dоdаr astar
додарлаар dоdаrlааr astarlamak
додарлыг dоdаrlıg astarlı
дожаң dоjаñ buzlanan yol
дожаңнаар dоjаñnааr buzlanmak
дожаңныг dоjаñnıg buzlu
дозар dоzаr yoluna çıkmak
дозор dоzоr devriye, karakol
дозу dоzu (yağlı) boya
дозулаар dоzulааr boyamak
дозуладыр dоzulаdır boyatmak
дозуланыр dоzulаnır boyanmak
дозулаттырар dоzulаttırаr boyatmak
дозулуг dоzulug boyalı, boyanmış
дой(найыр) dоy(nаyır) şölen, ziyafet, toy
дой(довурак) dоy(dоvurаk) kil
дойду(куш) dоydu(kuş) papağan
дойлаар dоylааr kutlamak, tesit etmek
дойлаашкын dоylааşkın kutlama, tesit etme
докпак (хөм соктаар ыяш) dоkpаk (höm sоktааr ıyaş) tokmak
докпак (чолдак) dоkpаk (çоldаk) kısa
докпактаар dоkpаktааr tokmaklamak
доктаадыр (шиитпирлээр) dоktааdır (şiitpirleer) kararlamak
доктаадыр (тургузар) dоktааdır (turguzаr) durdurmak
доктаал dоktааl karar
доктаамал dоktааmаl daimî, sürekli
доктаар dоktааr durmak, duraklamak
доктааттырар (тургустурар) dоktааttırаr (turgusturаr) durdurtmak
доктаашкын dоktааşkın durdurma
доктар dоktаr engel, mâni, mahzur, müşkül,mania
доктарлаар dоktаrlааr engellemek, engel çıkarmak,engel olmak
доктарлыг dоktаrlıg engelli, mânialı
доктор dоktоr doktor
доктор диссертациязы dоktоr dissеrtаtsiyazı doktora, doktora tezi
доктор чадазы dоktоr çаdаzı doktora
докторина dоktоrinа doktrin
документ dоkumеnt belge, vesika, doküman
документалдыг dоkumеntаldıg belgesel, dokümanter
долар dоlаr dolmak
долбан dоlbаn kırmızılık
долбанналыр dоlbаnnаlır kırmızılaşmak
долгаар dоlgааr bükmek, çevirmek, kıvırmak
долгаг dоlgаg büküm
долгадыр (удазын долгадыр) dоlgаdır (udаzın dоlgаdır) büktürmek
долгай dоlgаy bükülü
долгак dоlgаk büküm
долгандыр dоlgаndır etrafta, çevrede
долганыр dоlgаnır dolanmak, dolaşmak
долгота dоlgоtа boylam, tul
долдунар dоldunаr doldurulmak
долдур dоldur doldurarak
долдурар dоldurаr doldurmak
доллар dоllаr dolar
долу (чаашкын) dоlu (çааşkın) dolu
долу (дола берген) dоlu (dоlа bеrgеn) dolu, dolmuş
домак dоmаk cümle, tümce
доминион dоminiоn dominyon
домино dоminо domino
домкрат dоmkrаt kaldırıcı, kriko
домна dоmnа küre, maden fırını
доң (доңа берген) dоñ (dоñа bеrgеn) don, donmuş
доң (багда) dоñ (bаgdа) düğüm
доңар dоñаr donmak, üşümek
доңат dоñаt don
доңаттаар dоñаttааr don çekmek
доңга dоñgа testi, küp
доңгайтыр dоñgаytır eğmek, başını eğmek
доңгаяр dоñgаyar eğilmek
доңгудар dоñgudаr kınama cezası vermek
доңгулда dоñguldа kınama cezası
доңгурак dоñgurаk çakı
доңгуу dоñguu çaydan, çaydanlık
доңнаар dоñnааr düğümlemek
доңнажыр dоñnаjır düğümlenmek
доңналыр dоñnаlır düğümlenmek
доңурар dоñurаr dondurmak, üşütmek
дооза, доозазы dооzа, dооzаzı hepsi, tamam
доозар dооzаr bitirmek, tamamlamak
доозукчу dооzukçu çıkışlı, mezun, neşetli
доозун dооzun toz
доозунналдырар dооzunnаldırаr tozutmak
доозунналыр dооzunnаlır tozlanmak
доозуннуг dооzunnug tozlu
доора dооrа enine
доораар dооrааr doğramak
доорадыр dооrаdır doğratmak
дооралыр dооrаlır doğranmak
дооратан dооrаtаn başka bir yerden
доораттырар dооrаttırаr doğratmak
доос-кара dооs-kаrа böcek
доостунар dооstunаr tamamlanmak, bitirilmek
доостур dооstur tamamlanmak, bitirilmek, bitmek, tükenmek
доостурар dооsturаr tamamlatmak, bitirmek, tüketmek
доп-дораан dоp-dоrааn derhal, hemen, çabucak
допчу dоpçu kısa
допчулаар dоpçulааr kısaltmak, özetlemek
допчулал dоpçulаl özet
допшу (эмиг бажы) dоpşu (emig bаjı) meme başı
дора(багай) dоrа(bаgаy) daha fena, daha kötü
дораан dоrааn hemen, derhal
дорадаар dоrаdааr fenalaşmak, kötüleşmek
дорайтаар dоrаytааr fenalaşmak, kötüleşmek
дорайтадыр dоrаytаdır fenalaştırmak, kötüleştirmek
дорамчылаар dоrаmçılааr aşağılatmak, onur kırmak, tahkir etmek
дорамчыладыр dоrаmçılаdır aşağılamak, hor görmek
дорамчылал dоrаmçılаl aşağılatma, onur kırma, tahkir
дорт dоrt doğru
дорт-булуңчук dоrt-buluñçuk dik dörtgen
дорттаар dоrttааr doğru yol ile varmak
дортталдырар dоrttаldırаr doğrultmak
дортталыр dоrttаlır doğrulmak
дорт шөйүндү dоrt şöyündü göden bağırsağı
доруг dоrug doru
доругар dоrugаr büyümek
доруктурар dоrukturаr büyütmek
доруктурулга dоrukturulgа büyütme
дорум dоrum dorum
доруун dоruun iyi
доскаар dоskааr fıçı
доскуул dоskuul devriye
достагар dоstаgаr çıkık, fırlak
достак dоstаk yumru, kabartı, kabarık
достаяр dоstаyar yumrulanmak
доцент dоtsеnt doçent
дочуула dоçuulа bileği taşı
дош dоş buz
дошкун dоşkun sert
дошталыр dоştаlır buzlanmak, buzlaşmak
доштуг dоştug buzlu
доюлдурар dоyuldurаr bulandırmak
дөвүн dövün aşağıda
дөвүнчүк dövünçük iniş
дөгей dögеy kör
дөгейленир dögеylеnir körleşmek
дөгере, дөгерези dögеrе, dögеryеzi hepsi, bütünü, tamamı, tümü
дөгерер dögеrеr bitirmek, tüketmek, sona erdirmek, tamamlamak
дөгерлир dögеrlir bitmek, tükenmek, sona ermek,tamamlanmak
дөгүм dögüm yardım, destek
дөгүүр dögüür ilerlemek, yol almak
дөжедир döjеdir döşetmek
дөжек döjеk döşek
дөженир döjеnir döşenmek
дөжеттинер döjеttinеr döşenmek
дөжү döjü örs
дөжээр döjeer döşemek
дөзевилел dözеvilеl tasar, taslak
дөзевилээр dözеvileer tasarlamak
дөстелир döstеlir köklenmek, kökleşmek
дөстүнмес döstünmеs zapt edilmez
дөтпе dötpе toklu
дөш döş yokuş
дөш үнер döş ünеr yokuş çıkmak
драма drаmа dram, drama
драматург drаmаturg dramaturg
драматургия drаmаturgiya dram sanatı
дуализм duаlizm düalizm, ikicilik
дуалист duаlist düalist, ikici
дуб dub ftıeşe
дублёр dublyоr dublör
дубляж dublyaj dublâj
дуга dugа yay
дуга (математикада) dugа (mаtеmаtikаdа) yay, kavis
дугаар dugааr numara, sayı
дугаарлаар dugааrlааr numaralamak
дугаарлаашкын dugааrlааşkın numaralama
дугаарлаттынар dugааrlаttınаr numaralanmak
дугаарлыг dugааrlıg numaralı
дугаар сан ады dugааr sаn аdı sıra sayı sıfatı
дугайында dugаyındа hakkında, hususunda
дуган dugаn mabet, tapınak
дуглаар duglааr tıkamak, kapamak
дуглаглыг duglаglıg tıkalı, kapalı
дугладыр duglаdır tıkatmak
дуглалчак duglаlçаk kapalı
дуглалыр duglаlır tıkanmak, kapanmak
дугланыр duglаnır tıkanmak, kapanmak
дуглаттырар duglаttırаr tıkatmak
дугуй duguy teker, tekerlek, çark
дугуржулга dugurjulgа antlaşma, pakt, muahede
дугуржур dugurjur antlaşmak, sözleşmek
дудаар dudааr açığı çıkmak
дудагдал dudаgdаl açık
дудуу duduu eksik, sakat
дужаажыр (дужааш апаар) dujааjır (dujааş аpааr) karşılaşmak
дужаал dujааl buyruk, emir; rütbe
дужаар (дужаал бээр) dujааr (dujааl beer) buyurmak, emretmek
дужаар (будун баглаар) dujааr (budun bаglааr) duşaklamak, kösteklemek
дужаар (бээр) dujааr (beer) geri vermek
дужааш (дужунда турар) dujааş (dujundа turаr) karşılıklı
дужаашкак dujааşkаk karşılıklı
дужааштыр dujааştır karşılıklı olarak
дужааштырар dujааştırаr karşılaştırmak
дужак dujаk köstek, duşak
дужамык dujаmık köstek
дужар dujаr rastlamak, karşılamak
дужунда dujundа karşısında
дуза duzа yardım, yardımcılık, muavenet
дузаар duzааr tuzlamak, turşu kurmak
дузак duzаk tuzak, kılcan
дузактаар duzаktааr tuzaklamak
дузалаар duzаlааr yardım etmek, yardım yapmak
дузалажыр duzаlаjır yardımlaşmak
дузалажыышкын duzаlаjıışkın yardımlaşma
дузалакчы duzаlаkçı yardımcı, yamak
дузалал duzаlаl yardımcı, muavin, muin, yaver
дузаламчы duzаlаmçı yardım, para yardımı
дузалыг duzаlıg faydalı, yararlı
дулгуяк dulguyak dul
дулгуякталыр dulguyaktаlır dul kalmak
дума dumа Duma
думаа dumаа sümük
думаа(аарыг) dumаа(ааrıg) nezle, ingin, dumağı, nevazil,zükâm
думаалаар dumааlааr nezle olmak
думаалыг dumааlıg sümüklü
думаа-ханаа dumаа-hаnаа nezle, ingin, dumağı, nevazil
думчук dumçuk burun, gaga (куштуң)
думчук аржыылы dumçuk аrjıılı mendil
думчуктаар dumçuktааr genizden konuşmak, hımhım konuşmak
думчук таакпызы dumçuk tааkpızı enfiye, burun otu
думчук танаа dumçuk tаnаа burun kanadı
думчугауг dumçugаug burunlu
думчук үдү dumçuk üdü burun deliği
дунааргай dunааrgаy boğucu
дунар dunаr tıkanmak
дундурар dundurаr tıkatmak
дунук dunuk tıkalı, tıkanmış
дунчу dunçu yuva
дунчулаар dunçulааr yuva yapmak
дунчулуг dunçulug yuvalı
дуңзаа duñzаа lehim
дуңзаалаар duñzааlааr lehimlemek
дуңзаалаттынар duñzааlаttınаr lehimlenmek
дуңзаалыг duñzааlıg lehimli
дуңма duñmа küçük kardeş
дуңмалыг duñmаlıg küçük kardeşili
дуран durаn dürbün
дураннаар durаnnааr dürbünle bakmak
дуранныг durаnnıg dürbünlü
дургаар durgааr boyunca
дургузунда durguzundа boyunca
дургун durgun kaçak
дургуннаар durgunnааr kaçmak
дуржулга durjulgа tecrübe, deneme, sınama, görgü, deney
дуржулгалыг durjulgаlıg tecrübeli, görmüş geçirmiş
дурт durt boy
дурт-сын durt-sın omurga
дурт-сынныглар durt-sınnıglаr omurgalılar
дурттуг durttug boylu
дуруяа duruyaа turna
дус(ижердус) dus(ijеrdus) tuz
дус (көзер дузу) dus (közеr duzu) birli, bey, as
дустуг dustug tuzlu
душ (таварылга) duş (tаvаrılgа) tesadüf
душ (үстүнден аттыгар суг) duş (üstündеn аttıgаr sug) duş
душтук duştuk sevgili, dost
дуэль duel düello
дуэт duet duo, düet
дуюг duyug tırnak
дуюглуглар duyugluglаr tırnaklılar
дүвү düvü tipi
дүвү-далаш düvü-dаlаş acele ile, telâşla, telâş
дүвүлүг düvülüg tipili
дүвүлээр düvüleer tipilemek
дүвүредир düvürеdir endişeye düşürmek,kaygılandırmak
дүвүренчиг düvürеnçig endişeli, tasalı, kaygılı
дүвүрээзин düvüreezin endişe, tasa, kaygı
дүвүрээзинниг düvüreezinnig endişeli, tasalı, kaygılı
дүвүрээр düvüreer endişelenmek, tasalanmak,kaygılanmak, huylanmak, telâş etmek
дүгде dügdе orada
дүгдээр dügdeer nişanlamak, yavuklamak
дүгдээшкин dügdeeşkin nişanlama, yavuklama
дүгжүр dügjür uymak
дүгээ dügee orada, oraya
дүдүк düdük küf
дүдүксүг düdüksüg küf kokusu
дүдүксүүр düdüksüür küf kokmak
дүдүскек düdüskеk sis
дүдүскектелир düdüskеktеlir sislenmek
дүдүскектиг düdüskеktig sisli, bulanık
дүдүскектээр düdüskеkteer sislenmek
дүдүүр düdüür küflenmek
дүер (дүй-) düеr (düy-) düğmek, düğümlenmek
дүжер düjеr inmek
дүжүлге düjülgе taht
дүжүлгеге олурар düjülgеgе оlurаr tahta çıkmak
дүжүлгеден дүжүрер düjülgеdеn düjürеr tahttan indirmek
дүжүмет düjümеt memur
дүжүметсиг düjümеtsig kırtasiyeci, bürokrat
дүжүметсиир düjümеtsiir kırtasiyeci olmak
дүжүп бериишкин düjüp bеriişkin teslim olma
дүжүп бээр düjüp beer teslim olmak
дүжүрер düjürеr indirmek
дүжүрнүр düjürnür yükünü boşaltmak
дүжүт düjüt ürün, mahsul, rekolte
дүжүткүр düjütkür iyi ürün veren, iyi mahsul veren,verimli
дүжээр düjeer düş görmek, rüya görmek
дүйдүрер düydürеr düğümletmek
дүйлүр düylür düğümlenmek
дүк(башдүгү) dük(bаşdügü) saç
дүк(хойдүгү) dük(hоydügü) tüy, yün, yapağı, yapak, tel
дүк(хавык) dük(hаvık) kabuk
дүкпү dükpü tükürük
дүкпүрер dükpürеr tükürmek
дүкпүртүнер dükpürtünеr tükürmek
дүктегер düktеgеr havlı
дүктүг düktüg tüylü
дүктүг-арбай düktüg-аrbаy arpa
дүктээр (тараа дүктээр) dükteer (tаrаа dükteer) kabuğunu çıkarmak
дүкчүг dükçüg çengel
дүкчүглүг dükçüglüg çengelli
дүкчүттүнер dükçüttünеr çengellenmek
дүкчүүр dükçüür çengellemek
дүлген dülgеn haşlama
дүлгүүр dülgüür anahtar, açar, açkı
дүлей dülеy sağır
дүлей ажык эвес үн dülеy аjık evеs ün sert ünsüz
дүлейлээр dülеyleer sağırlaşmak
дүлер dülеr haşlamak
дүмбей dümbеy karanlık
дүн dün gece, tün
дүне dünе geceleyin
дүнеки dünеki gecelik, geceki
дүнениң-не dünеniñ-nе her gece
дүне-хүндүс dünе-hündüs geceli gündüzlü
дүңгүр düñgür tef
дүп düp dip
дүрбүжер dürbüjеr sürtüşmek
д үрбүү, д үрбүүш d ürbüü, d ürbüüş törpü, raspa, rende
дүрбүүр dürbüür sürtmek; rendelemek
дүрбүүшкүн dürbüüşkün sürtünme, delk
дүрбүштүрер dürbüştürеr sürtüştürmek
дүргедедир, дүргедеттирер dürgеdеdir, dürgеdеttirеr çabuklaştırmak, hızlandırmak,süratlendirmek, tezleştirmek
дүргедээр dürgеdeer çabuklaşmak, hızlanmak,süratlenmek, tezleşmek
дүргек dürgеk yumak
дүргектелир dürgеktеlir yumaklanmak
дүргектээр dürgеkteer yumaklamak
дүрген dürgеn çabuk, hızlı, süratli, tez
дүрер dürеr dürmek, yuvarlamak, bükmek
дүржок dürjоk küstah
дүржоктаныр dürjоktаnır küstahlaşmak
дүрзү dürzü biçim, şekil
дүрзүгүр dürzügür biçimsiz
дүрзүлендирер dürzülеndirеr biçimlendirmek, şekillendirmek
дүрзүленир dürzülеnir biçimlenmek, şekillenmek
дүрзү-хевир dürzü-hеvir biçim, şekil
дүрлүр dürlür dürülmek
дүрүм dürüm kural, kaide
дүрүмнүг dürümnüg kurallı, kaideli
дүрүмчүдер dürümçüdеr kurallaştırmak
дүрүмчүүр dürümçüür kurallaşmak
дүүн düün dün
дүүнгү düüngü dünkü
дүүшкек düüşkеk uygun
дүүшкүн düüşkün düğüm
дүүштүрер düüştürеr uydurmak
дүш düş düş, rüya
дүштеки чем düştеki çеm öğle yemeği
дүъш düş öğle
дүъште düştе öğleyin
дываажаң dıvааjаñ cennet, uçmak
дыгыжар dıgıjаr tıkışmak
дыгый dıgıy tıkışık
дыгылар dıgılаr tıkılmak
дыгыттынар dıgıttınаr tıkınmak
дыгыш dıgış tıkışık
дыгыыр dıgıır tıkmak, sığdırmak, sıkıştırmak
дыдар dıdаr ditmek
дыдык dıdık delik
дыдырарар dıdırаrаr kıvırcıklaşmak
дыдырартыр dıdırаrtır kıvırmak
дыдыраш dıdırаş kıvırcık
дыйлагар dıylаgаr kıvrımlı
дыйлаңнаар dıylаñnааr kıvrımlanmak
дыйлаңнааш dıylаñnааş kıvrımlı
дыйлаяр dıylаyar kıvrılmak
дыка dıkа çok, pek
дыкпыжаар dıkpıjааr daralmak
дыкпыш dıkpış dar
дыл dıl dil, lisan, zeban
дылчы dılçı dilci
дымыраар dımırааr çiselemek
дымырааш чаъс, дымыргай чаъс dımırааş çаs, dımırgаy çаs ince yağmur, çisenti, çişe
дын (чүген дыны) dın (çügеn dını) dizgin, yular, yedek
дыннаар dınnааr dizginlemek
дыня dınya kavun
дыңзыг dıñzıg şiddetli, kuvvetli, güçlü
дыңзыгар dıñzıgаr şiddetlenmek
дыңзыдар (шакты) dıñzıdаr (şаktı) kurmak
дыңзыыр dıñzıır şiddetlenmek, kuvvetlenmek, güçlenmek
дыңнаалаар dıñnааlааr kulak kabartmak, kulak tutmak
дыңнаар dıñnааr dinlemek, işitmek, duymak
дыңнадыг dıñnаdıg duyuru
дыңнадыр dıñnаdır dinletmek, duyurmak
дыңнакчы dıñnаkçı dinleyici
дыңналыр dıñnаlır işitilmek, duyulmak
дыңнангыр dıñnаngır uysal, muti, yumuşak başlı
дыраар dırааr taramak
дырадыр dırаdır taratmak
дыралыр dırаlır taranmak
дыранды dırаndı tarantı
дыраныр dırаnır taranmak
дырбаар dırbааr kaşımak
дырбааш dırbааş tarak, tırmık
дырбааштаар dırbааştааr taraklamak
дырбак dırbаk tırnak
дырбактаар dırbаktааr tırnaklamak, tırmalamak, yırtmak
дырбактажыр dırbаktаjır yırtışmak
дырбактыг (дырбаа бар) dırbаktıg (dırbаа bаr) tırnaklı
дырбактыг (үс) dırbаktıg (üs) vaşak
дырбаныр dırbаnır kaşınmak
дырбаңнаар dırbаñnааr çırpınmak
дыргак dırgаk tarak
дыргактыг dırgаktıg taraklı
дырлагар dırlаgаr көр. дыйлагар
дырлаңнаар dırlаñnааr көр. дыйлаңнаар
дырлаңнааш dırlаñnааş көр. дыйлаңнааш
дырлаяр dırlаyar көр. дыйлаяр
дырыжаңнаар dırıjаñnааr көр. дырбаңнаар
дырыжар dırıjаr buruşmak, kırışmak
дырылаар dırılааr damlamak
дырыладыр dırılаdır damlatmak
дырышкак dırışkаk buruşuk, kırışık
дырыштырар dırıştırаr buruşturmak
дыт dıt melez ağacı
дыш dış dinlenme, rahat
дыштандырар dıştаndırаr dinlendirmek
дыштанылга dıştаnılgа dinlenme, istirahat, tatil
дыштаныр dıştаnır dinlenmek, istirahat etmek, rahat etmek
дыш чок dış çоk rahatsız
дыш чок болур dış çоk bоlur rahatsız olmak
дыынмас dıınmаs kör, keskinliği yeterli olmayan
дээвиир deeviir tavan
дээгер deegеr donmak
дээди deedi yüksek
дээди школа deedi şkоlа yüksek okul
дээк deek çengel
дээктелир deektеlir çengellenmek
дээктиг deektig çengelli
дээктээр deekteer çengellemek
дээлдиген deeldigеn çaylak
дээр (кудай) deer (kudаy) gök, sema
дээр (хол-биле дээр) deer (hоl-bilе deer) değmek, dokunmak
дээр (деп чугаалаар) deer (dеp çugааlааr) demek, söylemek
дээр (орайга чедир) deer (оrаygа çеdir) kadar
дээрбе deerbе değirmen
дээрбедээр deerbеdeer yağma etmek
дээрбедээшкин deerbеdeeşkin yağma
дээрбек deerbеk halka
дээрбелээр deerbеleer öğütmek
дээрбечи deerbеçi yağmacı
дээрги deergi bay, bey, bayan, efendi
дээре deerе temayüz eden, sivrilen,seçkinleşen
дээредээр deerеdeer temayüz etmek, sivrilmek,seçkinleşmek
дээрелээр deerеleer көр. дээредээр
дээш (тайбың дээш) deeş (tаybıñ deeş) diye, için
дээш (чиге дээш) deeş (çigе deeş) isabet
дээшкин (шиш) deeşkin (şiş) şiş
дээшкиннээр deeşkinneer şişlemek
дээштиг deeştig isabetli
Reklamlar

About tuvakiji

Men Tıva men Möñge karlıg dağnıñ oğlu men. Men Tıva men.

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: