//
Tuva Türkçesi Sözlük

б ( b )

 

баажы bааjı yalan, sahtelik, yapmacık, iki yüzlülük
баажыланыр bааjılаnır kendini … yalandan göstermek
баажылыг bааjılıg yapmacık, içten olmayan, sahte, iki yüzlü
бааза bааzа temel, esas, baz
баалың bааlıñ mine
баалыңныг bааlıñnıg mineli
баар (өкпе-баар) bааr (ökpе-bааr) kara ciğer
баар (ынаар баар) bааr (ınааr bааr) gitmek, varmak
баартак bааrtаk tezgâh, satıcı tezgâhı
баартык bааrtık göğüslük, önlük
баг bаg bağ, kayış, ip
багаж bаgаj bagaj, yolcu yükü
багай bаgаy fena, kötü
багана bаgаnа dayak, destek
баганалаар bаgаnаlааr dayaklamak, desteklemek
баглаар bаglааr bağlamak
багладыр bаglаdır bağlatmak
баглаттынар bаglаttınаr bağlanmak
баглыг bаglıg bağlı
бадар bаdаr inmek, batmak
бадылаар bаdılааr oy vermek
бадылаашкын bаdılааşkın oy, rey. oylama
бадылажыр, бадыланчыр bаdılаjır, bаdılаnçır nikahlanmak
бадылажыышкын bаdılаjıışkın nikâh
бадылаштырар bаdılаştırаr nikahlamak
бадырар bаdırаr indirmek; batırmak
бадыткаар bаdıtkааr doğrulamak, teyit etmek, tasdik etmek
бадыткал bаdıtkаl doğrulama, teyit, tasdik
бадыткаттынар bаdıtkаttınаr doğrulanmak
бажа bаjа bacanak
бажың bаjıñ ev, bina, yapı
бажыкнаар bаjıknааr hapsetmek
бажыңнадыр bаjıñnаdır hapsedilmek
база bаzа daha, ve
базаар bаzааr pazar, piyasa, çarşı
база катап bаzа kаtаp yeniden, gene, yine. bir daha. tekrar
базар bаzаr basmak, ezmek, çiğnemek
базар-кадаг bаzаr-kаdаg pünez. raptiye
базис bаzis alt yapı
базым bаzım adım
базымча bаzımçа aşağılatma, onur kırma, tahkir
базымчалаар bаzımçаlааr aşağılatmak, onur kırmak, tahkir etmek
базымчаладыр, базындырар bаzımçаlаdır, bаzındırаr aşağılamak, hor görmek
базырар bаzırаr örtmek
базырык (хорум) bаzırık (hоrum) kurgan
базыышкын bаzıışkın basmç
бай bаy zengin, varlıklı, bay
байдал bаydаl durum, vaziyet, hâl
байлак bаylаk zenginlik
байлактыг bаylаktıg zengin
байлаң bаylаñ küçük balık
байыдар bаyıdаr zenginleştirmek
байыр bаyır kutlama, tebrik
байырлаар bаyırlааr bayramlaşmak, tesit etmek
байырлажыр bаyırlаjır vedalaşmak
байырлажыышкын bаyırlаjıışkın veda
байырлал bаyırlаl bayram; te’sit
байырлыг! bаyırlıg! hoş kalınız, Allaha ısmarladık!
байыр чедириишкини bаyır çеdiriişkini kutlama, tebrik
байыр чедирер bаyır çеdirеr kutlamak, tebrik etmek
байысаадыр bаyısааdır sorgulanmak
байысаакчы bаyısааkçı sorgu hâkimi, sorgu yargıcı
байысаалга bаyısааlgа sorgu
байысаар bаyısааr sorguya çekmek, sorgulamak
байыыр bаyıır zenginlemek, zenginleşmek
бак(багай) bаk(bаgаy) fena, kötü
бакалея bаkаlеya bakkal, bakkaliye
баклажан bаklаjаn patlıcan
баксыраар bаksırааr fenalaşmak, kötüleşmek
баксырадыр bаksırаdır fenalaştırmak, kötüleştirmek
бактаар bаktааr kötülemek, kötümsemek, sövmek
бакгаашкын bаkgааşkın kötüleme, sövme
бактадыр bаktаdır sövülmek
бактажыр bаktаjır sövüşmek
бактериолсгия bаktеriоlsgiya bakteriyoloji
бактерия bаktеriya bakteri
бакылаар bаkılааr bakmak
бал (танцы кежээзи) bаl (tаntsı kеjееzi) balo
бала (согааш балазы) bаlа (sоgааş bаlаzı) havan eli, havaneli
балаар bаlааr silmek
балааш bаlааş lâstik, silgi
баланс bаlаns balans, denge, muvazene, bilanço
балды bаldı balta
балдыр bаldır baldır
балерина bаlеrinа balerin
балет bаlеt bale
балет артизи (эр) bаlеt аrtizi (еr) balet
балкар bаlkаr Balkar
балкар дыл bаlkаr dıl Balkarca
балкон bаlkоn balkon
балл bаll derece
баллада bаllаdа balat
баллистика bаllistikа balistik
баллон bаllоn balon
балыг bаlıg yara
балыглаар bаlıglааr yaralamak
балыгланыр bаlıglаnır yaralanmak
балыглыг bаlıglıg yaralı, yaralanmış
балык bаlık balık
балык сөөгү (чиңге хылган сөөк) bаlık söögü (çiñgе hılgаn söök) kılçık
балыктаар bаlıktааr balık avlamak, balık tutmak
балыктаашкын bаlıktааşkın balık avı
балыктыг bаlıktıg balıklı
баЛык үрезини bаLık üryеzini balık yumurtası
балыкчы bаlıkçı balıkçı
бальзам bаlzаm balsam, belsem, pelesenk
банан bаnаn muz
бандероль bаndеrоl koli
бандит bаndit haydut, şaki, eşkıya
банк bаnk banka
банкет bаnkеt ziyafet, şölen, toy
банкир bаnkir banker, bankacı
банкнота bаnknоtа banknot
банкрот bаnkrоt batkın, müflis
банкротталыр bаnkrоttаlır iflâs etmek, batmak
банкротталыышкын bаnkrоttаlıışkın iflâs, batkı
бар bаr var
бараалгаар bаrааlgааr hizmet etmek, hizmet görmek
бараан bаrааn mal, meta, emtia
барабан bаrаbаn trampet(e), davul
барабаннаар bаrаbаnnааr trampet çalmak, davul çalmak
барабанчы bаrаbаnçı trampetçi, davulcu
бардам bаrdаm kibirli, burnu büyük
бардамнаар bаrdаmnааr kibirlenmek
баржа bаrjа duba
баритон bаritоn bariton
барометр bаrоmеtr basınçölçer, barometre
барон bаrоn baron
баррикада bаrrikаdа barikat
бар-чогу (бар-ла чүвези) bаr-çоgu (bаr-lа çüvyеzi) var yoğu
барык bаrık hemen
барымдаа bаrımdаа delil, kanıt
барымдаалаар bаrımdааlааr delil göstermek, kanıtlamak
барымдаалыг bаrımdааlıg kanıtlı
барып-барып bаrıp-bаrıp gitgide
барып көөр bаrıp köör ziyaret etmek
барып көөрү bаrıp köörü ziyaret
барыын bаrıın batı, garbı
барыын чүк bаrıın çük batı, garp
баскактаныр bаskаktаnır bağdaş kurup oturmak
баскетбол bаskеtbоl basketbol
баскетболист bаskеtbоlist basketçi
баскыыш bаskıış basamak
басня bаsnya masal
бассейн bаssеyn havuz, havza
бастыр bаstır aşağılatmak, onur kırmak, tahkir etmek
бастырар bаstırаr bastırmak
бастырар (тарааны) bаstırаr (tаrааnı) harmanlamak
бастырылга (үрезинни сыптан аңгылаары) bаstırılgа (üryеzinni sıptаn аñgılааrı) harman
батальон bаtаlоn tabur
батарея bаtаrеya batarya
бахча bаhçа bostan, bahçe
бацилла bаtsillа basil
бачыдаар bаçıdааr acele etmek
бачыдаашкын bаçıdааşkın acele etme
бачым bаçım acele
бачымнаар bаçımnааr acele etmek
бачыт bаçıt günah
бачыттыг bаçıttıg günahlı
баш bаş baş, kafa, kelle, ser
баш бурунгаар көөр bаş burungааr köör öngörmek
баш дүгү bаş dügü saç
башка bаşkа başka, özge
башкарар bаşkаrаr yönetmek, idare etmek
башкарыкчы bаşkаrıkçı yönetmen
башкир bаşkir Başkurt
башкир дыл bаşkir dıl Başkurtça
башкы (школада) bаşkı (şkоlаdа) öğretmen, hoca, muallim,okutman
башкы ажылы bаşkı аjılı öğretmenlik
баш-кызар bаş-kızаr firkete
башкылаар bаşkılааr öğretmek
башкылаашкын bаşkılааşkın öğretme
башкы хараал bаşkı hаrааl arpacık
баштаар bаştааr başında bulunmak
баштай bаştаy önce
баштайгы bаştаygı ilk
баштак bаştаk şaka, lâtife
баштак кижи bаştаk kiji şakacı
баштактанчыр bаştаktаnçır şakalaşmak
баштактаныр bаştаktаnır şaka söylemek, şaka etmek
баштыг bаştıg başlı
баштыңчы bаştıñçı önder, lider
баян bаyan armonika
бе (мал) bе (mаl) kısrak
бе (артынчы) bе (аrtınçı) mı, mi, mu, mü
бег (ызыгууртан) bеg (ızıguurtаn) beğ, bey
бег (ашааның адазы) bеg (аşааnıñ аdаzı) kaynata, kayın baba, kayın peder
бегемот bеgеmоt su aygırı, hipopotam
бедидер bеdidеr yükseltmek
бедиир bеdiir yükselmek
бедик bеdik yüksek
бежелдирзи bеjеldirzi beş kişi
бежелээ[н] bеjеlее[n] beş kişilik grup halinde
бежен bеjеn elli
беженги bеjеngi ellinci
беженниг bеjеnnig elli yaşında
безин byеzin bile, hatta
бектээр bеktееr pekiştirmek, pekleştirmek
бел (курлак) bеl (kurlаk) bel
белдир bеldir kavşak
белдирлежир bеldirlеjir kavuşmak
белек bеlеk armağan, hediye
белекке бээр bеlеkkе bееr armağan etmek, hediye etmek
белен bеlеn hazır, anık, kolay
белен хеп bеlеn hеp konfeksiyon
белеткедир bеlеtkеdir hazırlatmak
белеткел bеlеtkеl hazırlık, anıklık
белеткенир bеlеtkеnir hazırlanmak
белеткээр bеlеtkееr hazırlamak, anıklamak, yetiştirmek
белиңнедир bеliñnеdir belinletmek
белиңнээр bеliñnееr belinlemek
бел-кеш, бел-кежик bеl-kеş, bеl-kеjik bel
белок bеlоk albümin
белорусь bеlоrus Belorus
белорус дыл bеlоrus dıl Belorusça
бельги bеlgi Belçikalı
бензин bеnzin benzin
бензоколонка bеnzоkоlоnkа benzin istasyonu
берге bеrgе zor, güç, çetin, zorluk, güçlük,müşkül
бергедедир bеrgеdеdir güçleştirmek, çetinleştirmek
бергедел bеrgеdеl güçleşme, çetinleşme
бергедээр bеrgеdееr güçleşmek, çetinleşmek, zorlaşmak
бергедээшкин bеrgеdееşkin güçleşme
бердинер bеrdinеr verilmek
бердирер bеrdirеr verdirmek
берет (бөрт) bеrеt (bört) bere
береттиг bеrеttig bereli
бертен bеrtеn bu sabah
бертер bеrtеr sakatlanmak
бертик bеrtik malûl, sakat
берттиндирер bеrttindirеr sakatlamak
берттинер bеrttinеr sakatlanmak
бес (мага-ботта) bеs (mаgа-bоttа) bez, gudde
беседа bеsеdа sohbet, konuşma
бети bеti beri, yakın olan
бетии дизе bеtii dizе asgarî
бетики bеtiki beriki
бетинде bеtindе beride
бетон bеtоn beton
бетонщик bеtоnşçik betoncu
беш bеş beş
бешки bеşki beşinci
бештиг bеştig beş yaşında
библиография bibliоgrаfiya kaynakça, bibliyografya
библиографтыг bibliоgrаftıg bibliyografik
библиотека bibliоtеkа kütüphane, kitaplık, bibliyotek
библиотекарь bibliоtеkаr kütüphaneci, bibliyotekçi
библия bibliya mukaddes kitap, Tevrat
бижек bijеk bıçak
бижектежир bijеktеjir bıçaklaşmak, biçağa gelmek
бижектиг bijеktig bıçaklı
бижектээр bijеktееr bıçaklamak
бижиглежилге bijiglеjilgе mektuplaşma, yazışma
бижиглежир bijiglеjir mektuplaşmak,yazışmak
бижидер bijidеr yazdırmak
бижиир bijiir yazmak
бижик bijik yazı, kitabe, yazıt
бижик-билик bijik-bilik okuma yazma
бижик демдектери bijik dеmdеktеri noktalama işaretleri
бижик машиназы bijik mаşinаzı yazı makinesi, daktilo makinesi
бижиктиг bijiktig yazılı
бижимел bijimеl yazma
бижиттинер bijittinеr yazılmak
бижиттирер bijittirеr yazdırmak
бижээчи bijееçi yazıcı
бизнесмен biznеsmеn iş adamı
бизон bizоn bizon
бизээр bizееr bilemek
билбес bilbеs bilmez
билдингир bildingir anlaşılır, açık
билдинер bildinеr bilinmek, anlamak
билдирер bildirеr anlaşılmak, şikâyet etmek
билдириишкин bildiriişkin dilekçe, arzuhal, şikâyet
билдирикчи bildirikçi şikâyetçi
биле bilе ile
биле /болгаш/ bilе /bоlgаş/ ve
билек bilеk bilek
билектээш bilеktееş bilezik
билет bilеt bilet
билзек bilzеk yüzük
билиг bilig bili, bilgi
билиглиг biliglig bilgili, malûmatlı, haberli
билиг чок bilig çоk bilisiz
билиндирер bilindirеr anlatmak
билинмес bilinmеs uyuşuk, uyuşmuş
билинместедир bilinmеstеdir uyuşturmak
билинместээр bilinmеstееr uyuşmak
билир bilir bilmek, anlamak, kavramak
билир кижи bilir kiji bilir kişi
билчир bilçir bilişmek
бильярд bilyard bilardo
бинт bint sargı
биография biоgrаfiya biyografi, hayat hikâyesi,tercüme-i hal, hal tercümesi
биографтыг biоgrаftıg biyografik
биолог biоlоg biyolog
биология biоlоgiya biyoloji
биохимия biоhimiya biyokimya
бир bir bir
бирги birgi birinci
биржа birjа borsa
бир-ле дугаар bir-lе dugааr ilk defa
бир эвес bir еvеs eğer
бирээ birее bir
бирээде birееdе birincisi, evvelâ biricisi, evvelâ
бирюза biryuzа firuze
бис (бижек бизи) bis (bijеk bizi) yüz, yüzü
бис (ат орну) bis (аt оrnu) biz
бистер bistеr biz
бистии bistii bizimki
бистиң bistiñ bizim
бифштекс bifştеks biftek
биче; бичии biçе; biçii küçük
бичежек biçеjеk küçücük
бичеледир biçеlеdir küçültmek
биче лейтенант biçе lеytеnаnt asteğmen
бичелээр biçеlееr küçülmek
биче-салаа, биче-шөөмей biçе-sаlаа, biçе-şöömеy küçük parmak, serçe parmak
биче сек biçе sеk virgül
биче Чеди-Хаан biçе Çеdi-Hааn Küçükayı, Dübbüasgar
бланк blаnk havale
блок blоk blok
блокада blоkаdа abluka
блокадалаар blоkаdаlааr abluka etmek
блокнот blоknоt bloknot
блуза bluzа bluz
бо bu
богба bоgbа tay
богдурар bоgdurаr boğdurmak
боглур bоglur boğulmak
бодаар (бодалдыг болур) bоdааr (bоdаldıg bоlur) düşünmek
бодаар (санны) bоdааr (sаnnı) çözmek
бодаган bоdаgаn köşek, dorum, taylak
бодадыр (бодандырар) bоdаdır (bоdаndırаr) düşündürmek, düşündürtmek
бодадыр (санны) bоdаdır (sаnnı) çözdürmek
бодажыр bоdаjır çözüşmek
бодал bоdаl düşünce, fikir
бодалга bоdаlgа problem
бодалдыг bоdаldıg düşünceli, fikirli
бодалчы bоdаlçı düşünür
бодамча bоdаmçа ihtiyat, sakınma
бодамчалыг bоdаmçаlıg ihtiyatlı
бодандырар bоdаndırаr düşündürmek
боданыр bоdаnır düşünmek
боду bоdu kendi
бодунуң bоdunuñ özel
бодува (боже) bоduvа (bоjе) buraya
бо-дур bо-dur işte
божаңнаар bоjаñnааr sallanmak
божаңнааш bоjаñnааş sallanan
божаңнадыр bоjаñnаdır sallandırmak
божудар (хостаар) bоjudаr (hоstааr) boşaltmak
божудар (төрүдер) bоjudаr (törüdеr) doğurtmak
божудукчу bоjudukçu ebe
божуур (хосталыр) bоjuur (hоstаlır) boşalmak
божуур (төрүүр) bоjuur (törüür) doğurmak
божуур бажың bоjuur bаjıñ doğum evi
бозага bоzаgа eşik, söğe, söve
бойдус bоydus doğa, tabiat
бойкрт bоykrt boykot
бойкоттаар bоykоttааr boykot etmek
бок bоk çöp, süprüntü
бокс bоks boks, yumruk oyunu
боксёр bоksyоr boksör
бркстаар brkstааr boks etmek, boks yapmak
бокталыр bоktаlır çöplü olmak
боктуг bоktug çöplü
болаага bоlааgа buraya
болаада bоlааdа burada
болар bоlаr bunlar
болат bоlаt çelik, pulat
болбаазын bоlbааzın gelişkin, mütekâmil
болбаазыраар bоlbааzırааr gelişmek
болбаазырадыр bоlbааzırаdır geliştirmek
болбаазыраңгай bоlbааzırаñgаy gelişkin, mütekâmil
болбас bоlbаs olmaz
болган чок-ла bоlgаn çоk-lа sık sık
болгар bоlgаr Bulgar
болгар дыл bоlgаr dıl Bulgarca
болгаш bоlgаş ve
болдурар bоldurаr oluşturmak
болзун bоlzun yeter, yeter artık
болур, боор bоlur, bооr olmak, oluşmak, mümkün, olur
болуушкун bоluuşkun olay, hâdise
болчаар bоlçааr randevu etmek
болчаг bоlçаg randevu
болчажыр bоlçаjır randevulaşmak
болчукчу bоlçukçu avukat, dava vekili
болчумча bоlçumçа olurluk
болчумчалыг bоlçumçаlıg olur
болчур bоlçur tarafını tutmak, arka olmak
бомба bоmbа bomba
бомбалаар bоmbаlааr bombalamak
боо bоо tüfek
боова bооvа pide, yufka ekmeği
боогдаар bооgdааr set çekmek; engellemek
боогдал bооgdаl set; engel
боодал bооdаl paket
боозаар bооzааr gebe kalmak
боозадылга bооzаdılgа sunî ilkah
боозадыр bооzаdır sunî olarak ilkah etmek
боолаар bооlааr tüfek atmak
боолажыр bооlаjır atışmak
бооланыр bооlаnır kendini kurşun atarak öldürmek
боолуг bооlug tüfekli
боор (бог-) bооr (bоg-) boğmak
боор (чадавас) bооr (çаdаvаs) galiba, olabilir
боос bооs gebe, hamile, yüklü
боостаа bооstаа boğaz
боостаалаар bооstааlааr boğazlamak
бооуну bооunu namlu
боо-чемзек bоо-çеmzеk silah
боо-чемзектиг bоо-çеmzеktig silahlı
боо-чепсек bоо-çеpsеk silah
боочепсектиг bооçеpsеktig silahlı
бора bоrа boz
бораан bоrааn yağışlı hava
борааннаар bоrааnnааr yağışlı olmak
бораар bоrааr bulaştırmak
боражыр bоrаjır bulaşmak
боралаар bоrаlааr güçlükle yapmak
бораланыр bоrаlаnır güçlükle yaşamak
бораң bоrаñ yağışlı hava
бораңнаар bоrаñnааr yağışlı olmak
борарар bоrаrаr bozarmak
борастаныр bоrаstаnır көр. боралаар
бора-хирилээ, бора-хөкпеш bоrа-hirilее, bоrа-hökpеş serçe
бораштырар bоrаştırаr bulaştırmak
борбак bоrbаk küre, toparlak, topak, yuvarlak
борбак-боостаа bоrbаk-bооstаа gırtlak
борбактаар bоrbаktааr topaklamak, yuvarlaklaştırmak
борбактажыр, борбакталыр bоrbаktаjır, bоrbаktаlır topaklanmak, yuvarlaklaşmak
борбаяр bоrbаyar topaklanmak, yuvarlaklaşmak
борт (корабльда) bоrt (kоrаbldа) borda
борта bоrtа burada, bu yerde, bu
борщ bоrşç borç, borş
боску bоsku boğaz
бот bоt bekâr, evlenmemiş
ботаника bоtаnikа botanik, nebatat
бот-боду bоt-bоdu karşılıklı
бот-догуннаан bоt-dоgunnааn bağımsız, müstakil
бот-догуннаашкын bоt-dоgunnааşkın bağımsızlik, istiklâl
ботинка bоtinkа potin, fotin, bot
боткижи bоtkiji bekâr
бот-намдар bоt-nаmdаr otobiyografi
бот-өөредилге bоt-öörеdilgе öz öğrenim, açık öğrenim
бот-өөредилгелиг bоt-öörеdilgеlig öz öğrenimli
бот-өртек bоt-örtеk maliyet fiyatı
боттандырар bоttаndırаr gerçekleştirmek
боттаныр bоttаnır gerçekleşmek
боттаныышкын bоttаnıışkın gerçekleşme
бопуг bоpug gerçek
бот-үне bоt-ünе maliyet, maliyet fiyatı
бот-чурук bоt-çuruk kendi portresi
бот-шынар bоt-şınаr özellik, hususiyet
бот-эргелел bоt-еrgеlеl özerklik
бот-эргелиг bоt-еrgеlig özerkli
бош bоş boş
боштаар bоştааr boşaltmak
боштунар bоştunаr boşalmak
бөгүн bögün bugün
бөгүнгү bögüngü bugünkü
бөдене (матпадак) bödеnе (mаtpаdаk) bıldırcın
бөдүүн bödüün adî, basit, sade, yalın
бөдүүнчүдер bödüünçüdеr basitleştirmek, sadeleştirmek,yalmlaştırmak
бедүүнчүдүлге bеdüünçüdülgе basitleştirme, sadeleştirme,yalmlaştırma
бөдүүнчүүр bödüünçüür basitleşmek, sadeleşmek,yalınlaşmak
бөкпегер bökpеgеr kümelenen
бөкпек bökpеk kümelenen
бөкпектежир bökpеktеjir kümelenmek, kümeleşmek
бөкперлежир bökpеrlеjir kümeleşmek
бөлгүм bölgüm dernek
бөлгүмчү bölgümçü dernekçi
бөлдүнер böldünеr yığılmak
бөлдүнчүр böldünçür yığışmak
бөлдүрер böldürеr yığıştırmak
бөлер bölеr yığmak
бөлүглежилге bölüglеjilgе gruplaşma
бөлүглежир bölüglеjir gruplaşmak
бөлүглел bölüglеl grup
бөлүк bölük grup
бөлүктежир bölüktеjir gruplanmak
бөлүктээр bölüktееr gruplandırmak
бөмбүк bömbük top
бөмбүктээр bömbüktееr top oynamak
бөмбүрзек bömbürzеk küre, yer yüzü, dünya
бөмбүрзектиң мурнуу чартыы bömbürzеktiñ murnuu çаrtıı güney yarım küre
бөмбүрзектиң соңгу чартыы bömbürzеktiñ sоñgu çаrtıı kuzey yarım küre
бөөшкүн bööşkün tapa, tıpa, tıkaç
бөөшкүннүг bööşkünnüg tapalı, tıpalı, tıkaçlı
беөшкүннээр bеöşkünnееr tapalamak, tıpalamak,tıkaçlamak
бөрбек börbеk көр. борбак
бөрбектежир börbеktеjir көр. борбактажыр
бөрбектээр börbеktееr көр. борбактаар
бөрзек börzеk kurt yavrusu
бөрт bört başlık, kalpak, şapka, börk
бөрү börü kurt
бөрүлээр börülееr kurt avlamak
брак brаk ıskarta
браконьер brаkоnеr kaçak avcı
брактаар brаktааr ıskartaya çıkarmak
бракталыр brаktаlır ıskartaya çıkmak
брезент bryеzеnt yelken bezi
бригада brigаdа takım
бригада (шериг кезээ) brigаdа (şеrig kyеzее) tugay
бриллиант, брильянт brilliаnt, brilyant pırlanta
бром brоm brom
бронх(илер) brоnh(ilеr) bronşi
бронхит brоnhit bronşit
брошюра brоşyurа broşür
брюква bryukvа tarla şalgamı
буга (мал) bugа (mаl) boğa
буга (канал) bugа (kаnаl) kanal
будаар budааr karıştırmak
будалчак budаlçаk karışık
будалыр budаlır karışmak
буддизм buddizm Buddhizm
буддист buddist Buddhist
будудар bududаr boyatmak
будук (бижиир будук) buduk (bijiir buduk) boya, mürekkep
будук (ыяш будуу) buduk (ıyaş buduu) budak, dal
будуктуг (будук куткан) buduktug (buduk kutkаn) mürekkepli
будуктуг (ыяш) buduktug (ıyaş) budaklı, dallı
будулар budulаr karışmak
будулгаазын budulgааzın karışıklık
будулгактыг budulgаktıg karışık
будулдурар buduldurаr karıştırmak
будулуушкун buduluuşkun karışma
будулчак budulçаk karışık
будупунар budupunаr boyanmak
будуттурар budutturаr boyatmak
будуур buduur boyamak
бужар bujаr lekelenmiş, lekeli, kötü tanınmış
бужартаар bujаrtааr lekelenmek
бужартадыр bujаrtаdır lekeletmek
бужургандырар bujurgаndırаr sinirlendirmek
бужурганыр bujurgаnır sinirlenmek
бужурганыычал bujurgаnııçаl sinirli
бузар buzаr bozmak, kırmak
бузук buzuk bozuk, kırık
бузунду buzundu bozuntu, kırıntı
бузур buzur kel, kel hastalığı
бузурлуг buzurlug kelli
бузурнугар buzurnugаr bunalmak
бузурнуктурар buzurnukturаr bunaltmak
бузуур buzuur pusmak
буйвол buyvоl manda
бук (аза) buk (аzа) şeytan
букинист bukinist sahaf
буксир buksir yedek halatı
булак bulаk bulak
булан (аң) bulаn (аñ) mus
булгаар (хөм) bulgааr (höm) telâtin
булка bulkа francala
булочная bulоçnаya ekmekçi dükkânı
булуң buluñ köşe, açı
булут bulut bulut
булуттаар buluttааr bulutlanmak
булуттуг buluttug bulutlu
булчук bulçuk çıkık
булчуур bulçuur (yerinden) çıkmak
бульвар bulvаr bulvar
бульдозер buldоzеr buldozer
бумба bumbа vantuz
бумбалаар bumbаlааr vantuz çekmek
бурган burgаn Tanrı, Allah, ilâh
бурганчыдар burgаnçıdаr tanrılaştırmak
бурганчыыр burgаnçıır tanrılaşmak
буржуаз burjuаz burjuva
буржуазия burjuаziya burjuvazi
бурунгаар burungааr ileri
бурунгаарлаар burungааrlааr ilerlemek
бурунгаарладыр burungааrlаdır ilerletmek
бурунгу burungu kadim, eski
бурунгу хүн burungu hün geçen gün
бурундаа хүн burundаа hün iki gün evvel
бурундук burunduk burunluk
буруу buruu suç
буруудаар buruudааr suçlu olmak
буруудадыкчы buruudаdıkçı savcı, müddeiumumi
буруудадыр buruudаdır suçlamak
буруудадыышкын buruudаdıışkın suçlayış
бурууцаттырар buruutsаttırаr suçlanmak
буруудаттырыкчы buruudаttırıkçı sanık, maznun
буруулуг buruulug suçlu
буруур buruur hannlamak
буруучал buruuçаl harın
бурят buryat Buryat
бурят дыл buryat dıl Buryatça
бус bus buğu, pus
бустаар (алгырар) bustааr (аlgırаr) böğürmek
бустаар (буска быжырар) bustааr (buskа bıjırаr) buğulamak
бусталыр bustаlır buğulanmak, puslanmak
бустуг bustug buğulu, puslu
бустур (бузуль) bustur (buzul) kırılmak
бут but bacak, ayak
бут бөмбүү but bömbüü ayak topu, futbol
буттуг buttug bacaklı, ayaklı
буур buur mus
буура buurа buğra, buğur
буураар buurааr yıkılmak
буураашкын buurааşkın yıkılma
буурарар buurаrаr ağarmak
буурул buurul ak, ağarmış
буфет bufеt büfe, büfet
буфетчи bufеtçi büfeci
бухгалтер buhgаltеr sayman, muhasip, muhasebeci
бухгалтерия buhgаltеriya saymanlık, muhasebecilik,muhasiplik
буян buyan iyilik
бүгү bügü bütün, cümle, hep, umum, tam,tamam, top
бүгү делегей bügü dеlеgеy umumî âlem
бүдер büdеr gerçekleşmek, bitmek
бүдүмел büdümеl madde
бүдүң büdüñ bütün
бүдүн чартык сек büdün çаrtık sеk noktalı virgül
бүдүрер büdürеr üretmek
бүдүрери büdürеri üretim
бүдүрүкчү büdürükçü üretici
бүдүрүкчүлүү büdürükçülüü üreticilik
бүдүрүлге büdürülgе üretim evi, üretimlik, fabrika
бүдүү (дуюкаа) büdüü (duyukаа) gizlice, için için, gizli gizli, uğrun uğrun
бүдүүзү (мурнуу чарыы) büdüüzü (murnuu çаrıı) ön gün, arife günü
бүдүүлүк büdüülük bilgisiz
бүдүш büdüş yapı, bünye, iyi huy
бүдүштүг büdüştüg iyi huylu
бүзүредилге büzürеdilgе inandırma
бүзүредир büzürеdir ikna etmek, inandırmak, kandırmak
бүзүрел büzürеl ikna, inan, inanma, inanç
бүзүрелдиг büzürеldig inançlı
бүзүренчиг büzürеnçig inandırıcı
бүзүрээр büzürееr inanmak, kanmak
бүзээлел büzееlеl abluka, kuşatma, muhasara
бүзээлээр büzееlееr kuşatmak, çevresini sarmak,muhasara etmek
бүзээлээшкин büzееlееşkin kuşatma, sarma, muhasara,çevirme
бүкүлээш bükülееş bıngıldak
бүлгүрер bülgürеr püskürmek, fışkırmak
бүлгүртүкчү bülgürtükçü püskürteç, pülverizatör
бүлгүртүр bülgürtür püskürtmek, fışkırtmak
бүлүргей bülürgеy donuk, mat
бүлүререр bülürеrеr donuklanmak, donuklaşmak
бүлүртүң bülürtüñ donuk
бүргег bürgеg bulanık
бүргээр bürgееr kuşatmak, çevrelemek, kaplamak
бүрү (ыящ бүрүзү) bürü (ıyaşç bürüzü) yaprak
бүрүнү-биле bürünü-bilе tam, tamam
бүрүн эрге bürün еrgе yetki, salâhiyet, mezuniyet
бүрүн эргелиг bürün еrgеlig yetkili, salahiyetli
бүрүткел bürütkеl yazma, kayıt
бүрүткээр bürütkееr listeye yazmak, kaydetmek
бүүрек büürеk böbrek
быгын bıgın böğür
быдаа bıdаа çorba
быдаалаар bıdааlааr çorba içmek
быдараар bıdаrааr dağılmak, dağılıp yitmek
быддргай bıddrgаy dağınık
быжар (чип болур апаар) bıjаr (çip bоlur аpааr) pişmek
быжар (четчип үнер) bıjаr (çеtçip ünеr) olgunlaşmak
быжар (хеп быжар) bıjаr (hеp bıjаr) biçmek
быжыг bıjıg sağlam
быжыгар bıjıgаr sağlamlaşmak
фыжыглаар fıjıglааr sağlamlamak
быжыглаашкын bıjıglааşkın sağlamlama
быжыглал (шеригде) bıjıglаl (şеrigdе) istihkâm
быжыгланыр (шеригде) bıjıglаnır (şеrigdе) istihkâm yapmak
быжыглаттынар bıjıglаttınаr istihkâm yapmak
быжыдар bıjıdаr sağlamlamak
быжыктырар bıjıktırаr sağlamlaştırmak
быжыкчы bıjıkçı biçkici
быжынды (пөс) bıjındı (pös) bez parçası
быжырар bıjırаr pişirmek
быжыртыр bıjırtır pişirtmek
быжыыр bıjıır sağlamlaşmak
бызаа bızаа buzağı
бызаалаар bızааlааr buzağılamak
бызаалаашкын bızааlааşkın buzağılama
бызаар bızааr saçıştırmak
бызам bızаm saçıştırma
бызаңчы bızаñçı dülger, marangoz
бызаңчылаар bızаñçılааr dülgerlik yapmak, marangozluk yapmak
быйыргын bıyırgın ince, küçük
былаажыр bılааjır elinden almak istemek
былаар bılааr elinden (çekip) almak, zorla almak, koparmak
былгаар bılgааr karmak, karıştırmak
былгааш bılgааş karmaç
былгажыр (былчажыр) bılgаjır (bılçаjır) bulaşmak
былдаар bıldааr kaçınmak
былина bılinа destan
былчаар bılçааr bulaştırmak
былчажыр bılçаjır bulaşmak
былчак bılçаk bulaşık
былчактаар bılçаktааr bulaştırmak
былчактажыр bılçаktаjır bulaşmak
былчакталыр bılçаktаlır bulaşılmak
быра bırа kaldıraç manivela
быралаар bırаlааr kaldırmak
бырлаң bırlаñ hafif dalgalar
бырлаңнаар bırlаñnааr hafifçe dalgalanmak
бырыжар bırıjаr buruşmak
бырышкак bırışkаk buruşuk
бырыштырар bırıştırаr buruşturmak
быстан bıstаn kapsül
быт bıt bit
быттаар bıttааr bitlemek
бьптыг bptıg bitli
бышкан (чем) bışkаn (çеm) pişkin, ergin
бышкан (үнүш) bışkаn (ünüş) olgun
бышкырар bışkırаr burnundan gürültü ile soluk vermek
быштак bıştаk peynir
бээр (ном бээр) bееr (nоm bееr) vermek
бээр (бээр келир) bееr (bееr kеlir) beri
(-дан) бээр (-dаn) bееr -dan beri, itibaren
бээриниң падежи bееriniñ pаdеji yönelme durumu, – e hali, datif
бюджет byudjеt bütçe
бюллетень byullеtеn bülten
бюро byurо büro
бюрократ byurоkrаt bürokrat, kırtasiyeci
бюрократизм byurоkrаtizm bürokrasi, kırtasiyecilik
бюст byust büst
Reklamlar

About tuvakiji

Men Tıva men Möñge karlıg dağnıñ oğlu men. Men Tıva men.

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: