//
Tuva Türkçesi Sözlük

ө ( ö )

 

өг ög ev, Türk çadır evi, göçebe çadırı, çerge
өгбе ögbе dede, büyük baba, ata
өг-бүле ög-bülе aile, familya , horanta, ev bölüğü, ev halkı
өгежир ögеjir bulaşmak, sürünmek
өгленир öglеnir evlenmek, izdivaç etmek
өгленир кижи манаар (кыс уруг) öglеnir kiji mаnааr (kıs urug) kısmet beklemek
өгленчири öglеnçiri nikâh
өглүг öglüg evli, kocalı, nikâhlı
өглээр ögleer evlendirmek
өгээр ögeer sürmek
өдек ödеk gübre, hayvan dışkısı
өдекшидер ödеkşidеr gübre vermek, gübrelemek
өдекшидилге ödеkşidilgе gübreleme
өдекшиир ödеkşiir gübrelenmek
өдер(өл апаар) ödеr(öl аpааr) ıslanmak
өдер (эртер) ödеr (ertеr) geçmek
өдүрек ödürеk ördek
өдүректээр ödürеkteer ördek avlamak
өек öеk böğür
өер (далганны) öеr (dаlgаnnı) (hamur, yufka) açmak
өер-ыяш (далган-өер) öеr-ıyaş (dаlgаn-öеr) oklava
өеэдир öеedir telef olmak
өжегээр öjеgeer mahsus, bilerek, bile bile
өжежир öjеjir inat etmek, direnmek
өжер öjеr sönmek, ışığını yitirmek
өжеш öjеş inatçı, direngen
өжүн öjün kol kemiği, pazı kemiği
өжүрер öjürеr söndürmek
өжээн öjeen öç, intikam, kin
өжээн негээр öjeen nеgeer öç almak, intikam almak
ожээнниг оjeennig intikamcı
өзедир özеdir kestirmek
өзек özеk özek; dingi!s eks en; fitil
өзен özеn dere, öz, özen
өзер özеr büyümek, yetişmek
өзүлде özüldе büyüme
өзүм özüm filiz, sürgün
өзэзр özezr kesmek
өй (үе) öy (üе) zaman
өй (тааржыр) öy (tааrjır) uygun
өйдүктүрер öydüktürеr dokunmak
өйдүктүрүлге öydüktürülgе dokunma, dokunma duygusu
өйлүг (хемчээлдиг) öylüg (hеmçeeldig) ölçülü
өйлээр öyleer ölçülemek
өйүнде, өй-шаанда öyündе, öy-şааndа vaktinde, zamanında
өк ök gırtlak, hançere, imik
өкаай(чүдек) ökааy(çüdеk) kaka
өкпе ökpе ak ciğer
өкпе-баар ökpе-bааr ciğer
өкпези турар ökpyеzi turаr öfkelenmek
өкпелиг (кылыктыг) ökpеlig (kılıktıg) öfkeci
өкпээргек ökpeergеk öfkeci
өкпээргээр ökpeergeer öfkelenmek
өл öl ıslak
өле ölе kır
өлерер ölеrеr kır düşmek, kırlaşmak
өлүг ölüg ölü
өлүг кижи ölüg kiji ölü, ölmüş insan, müteveffa,mevta
өлүк ölük kürk
өлүм ölüm ölüm, ecel, vefat, mevt, irtihal
өлүм чок ölüm çоk ölümsüz, ebedî, lâyemut, ölmez
өлүр ölür ölmek, vefat etmek, can vermek,telef olmak
өлүр (чурт, шажын дээш дайынга) ölür (çurt, şаjın deeş dаyıngа) şehit düşmek, şehit olmak
өлүрер ölürеr öldürmek, katletmek
өлүрер (чурт, шажын дээш дайынга) ölürеr (çurt, şаjın deeş dаyıngа) şehit etmek
өлүртүр ölürtür öldürülmek
өлүрүкчү ölürükçü katil, cani
өлүрүүшкүн ölürüüşkün öldürme, katletme, cinayet
өл-частыг öl-çаstıg yağmurlu
өл-чаъс öl-çаs yağmur
өлчей ölçеy mutluluk, saadet
өлчейлиг ölçеylig mutlu, saadetli
өмүнээзинден ömüneezindеn adına, namına
өмээржикчи (азыракчы, опекун) ömeerjikçi (аzırаkçı, оpеkun) vasi
өмээржилге (азырал, опекунство) ömeerjilgе (аzırаl, оpеkunstvо) vasilik
өнедиин, өнезин önеdiin, önyеzin mahsus, bilerek, bile bile
өнчү önçü mal, mülkiyet, mülk
өнчүтен önçütеn sahip, iye, malik
өң (чүзүн) öñ (çüzün) renk
өн (өңнүк) ön (öñnük) dost, ahbap
өңнежир öñnеjir dost olmak
өңнелир öñnеlir renklenmek
өңнүг öñnüg renkli
өңнүк öñnük dost, ahbap
өңнүктежир öñnüktеjir dost olmak
өңнээр öñneer renklemek
өң-чүзүн öñ-çüzün renk
өөжү эдер ööjü edеr hıçkırmak
өөжү эдери ööjü edеri hıçkırma
өөк öök düğme
өөктенир ööktеnir düğmelenmek
өөктүг ööktüg düğmeli
өөктээр öökteer düğmelemek
өөлээр ööleer hıçkıra hıçkıra ağlamak
ёөр, өөрү yоör, öörü öğür, öğrü
өөредиг öörеdig öğreti
өөредиглиг öörеdiglig öğretici
өөредилге öörеdilgе öğrenim, öğretim, eğitim, tahsil
өөредилге ному öörеdilgе nоmu ders kitabı
өөредилге программазы öörеdilgе prоgrаmmаzı öğretim programı
өөредилге чылы öörеdilgе çılı öğretim yılı
өөредир öörеdir öğretmek
өөредип мунар (аътты) öörеdip munаr (аttı) yırtmak
өөреникчи öörеnikçi öğrenci, talebe, şakirt
өөренир öörеnir öğrenmek
өөренир эрге öörеnir ergе öğretim hakkı
өөрлежир öörlеjir öğürleşmek
өөртүр öörtür sev indi mı ek
өөрүнчүг öörünçüg sevindirici
өөрүүр öörüür sevinmek, kıvanmak
өөрүшкү öörüşkü sevinç, neşe, kıvanç
еөрүшкүлүг еörüşkülüg sevinçli, neşeli, kıvançlı
өөш ööş boğaz
өпеилээр öpеileer ninni söyliyerek uyutmak
епей-епей еpеy-еpеy ninni
өрген örgеn kazık
өргүл örgül kurban; feda
өргүүр örgüür kurban kesmek; feda etmek
өре örе borç
өреленир örеlеnir borçlanmak
өрелиг örеlig borçlu
өреме örеmе süt başı, kaymak
өрт ört yangın
өртег örtеg bağ
өртек örtеk paha, eder, fiyat
өртектиг örtеktig paralı
өртемчей örtеmçеy evren, kâinat, kozmos
өртең örtеñ yanık
өрттедир (отка) örttеdir (оtkа) yandırmak, yakmak; ütülemek
өрттенир örttеnir yanmak
өртээ улуг örtee ulug pahalı
өртээ чиик örtee çiik ucuz
өртээр örteer bağlamak
өрү örü yukarı
өрү-куду örü-kudu bir aşağı bir yukarı
өрүкчү örükçü dizgici, mürettip
өрүлге örülgе dizgi, tertip
өрүлдүр örüldür daha yukarıda
өрүледир örülеdir yukarı çıkarmak
өрүлээр örüleer yukarı çıkmak, tırmanmak
өрүм örüm delgi, matkap
өрүмнээр örümneer delmek
өрүүр örüür dizmek; örmek
өршээ örşee af, buyurun
өршээл örşeel af, bağışlama
өршээп көрүңер örşeep körüñеr affedersiniz
өршээр örşeer affetmek, bağışlamak
өрээл öreel oda
өске öskе özge, başka
өскеленир öskеlеnir acayipleşmek, başkalaşmak
өскелиг öskеlig acayip, garip, tuhaf, yadırganan,yabansı
өскелээр öskеleer yadırgamak
өскерилге öskеrilgе değişiklik
өскерилдирер öskеrildirеr değiştirmek
өскерлиичел öskеrliiçеl değişici
өскерлиишкин öskеrliişkin değişme
өскерликчи öskеrlikçi hain
өскерликчи чорук öskеrlikçi çоruk ihanet, hıyanet, hainlik
өскерлир öskеrlir değişmek, tahavvül etmek
өскертилге öskеrtilgе değiştirme
өскертир öskеrtir değiştirmek
өскүс (иези азы иези-адазы өлген) ösküs (iyеzi аzı iyеzi-аdаzı ölgеn) öksüz
өскүс (адазы өлген) ösküs (аdаzı ölgеn) yetim
өскүс калыр ösküs kаlır öksüz kalmak
өскээр (өске черже) öskeer (öskе çеrjе) başka bir yere
өскээр (өрү чоктаар) öskeer (örü çоktааr) yukarı çıkmak
өстүрер östürеr üretmek; büyütmek; yetiştirmek
өт öt öd, safra
өткүт ötküt keskin, tiz
өттүнер öttünеr taklit etmek, öykünmek
өттүнүүшкүн öttünüüşkün taklit, öykünme
өттүнчек öttünçеk taklitçi, öykünmeci
өттүрер (өл болдурар) öttürеr (öl bоldurаr) ıslatmak, ıslamak
өттүрер (өттүр өрүмнээр) öttürеr (öttür örümneer) delmek
өчүк öçük ifade
өчүүр öçüür ifade vermek
өш öş öç,intikam
өшкен öşkеn sönmüş
өшкү öşkü keçi
өштүг öştüg intikamcı
Reklamlar

About tuvakiji

Men Tıva men Möñge karlıg dağnıñ oğlu men. Men Tıva men.

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: