//
Tuva Türkçesi Sözlük

н ( n )

н (n)

наадым nааdım bayram
надстройка nаdstrоykа üst yapı
наждак (хоюглакчы) nаjdаk (hоyuglаkçı) zımpara kâgıtı
назы, назын nаzı, nаzın yaş, yaşam, ömür, hayat
назыдаан nаzıdааn yaşlı, ihtiyar
назыдаар, назылаар nаzıdааr, nаzılааr yaşı ilerlemek, ihtiyarlamak
назы чедер nаzı çеdеr erginleşmek, reşit olmak
назы четкен nаzı çеtkеn ergin, reşit
найыр nаyır bayram
найырал nаyırаl dostluk
найыралдажыр nаyırаldаjır dostluk etmek
найыралдыг nаyırаldıg dostça
найысылал nаyısılаl başşehir, başkent, payitaht
наклонение nаklоnеniе kip
нам nаm parti
намдаар nаmdааr dinmek; yatışmak
намдадыр nаmdаdır dindirmek
намдар nаmdаr biyografi, hayat hikâyesi, hal tercümesi, tercüme-i hal
наречие nаrеçiе zarf
нарын nаrın bileşik, mürekkep; çapraşık,karışık, muğlâk
нарыыдаар nаrııdааr çapraşıklaşmak
насеком nаsеkоm böcek
насос nаsоs tulumba, pompa
натрий nаtriy sodyum
натуралдыг nаturаldıg natürel
натурализм nаturаlizm natüralizm
натуралист nаturаlist natüralist
нацизм nаtsizm Nazizm, Hitlercilik
национал nаtsiоnаl millî, ulusal
национализастаар nаtsiоnаlizаstааr devletleştirmek, kamulaştırmak
национализм nаtsiоnаlizm milliyetçilik, ulusalcılık
националист, националисчи nаtsiоnаlist, nаtsiоnаlisçi milliyetçi, ulusçu
националы nаtsiоnаlı milliyeti
нацист nаtsist Nazi
нация nаtsiya millet, ulus
нашатырь nаşаtır nışadır
невроз nеvrоz nevroz, sinirce
невролог nеvrоlоg nörolog
неврология nеvrоlоgiya nevroloji, nöroloji
невропатология nеvrоpаtоlоgiya nevropat
негатив nеgаtiv negatif
негелде nеgеldе talep, dileme, istem; koşul, şart
негр nеgr zenci
негээр nеgeer talep etmek, istemek
неделя nеdеlya hafta
нейлон nеylоn naylon
нейрон nеyrоn nöron
нейтралдыг nеytrаldıg tarafsızlık, nötr
нейтралитет nеytrаlitеt tarafsızlık
нейтрон nеytrоn nötron
нектар nеktаr nektar
немежир nеmеjir eklenmek
немелде nеmеldе ek
немец nеmеts Alman
немец дыл nеmеts dıl Almanca
немээр nеmeer eklemek
неолит nеоlit neolitik devri
неологизм nеоlоgizm neolojizm
неон nеоn neon
нептергеи nеptеrgеi yaygın
нептередилге nеptеrеdilgе yayma
нептередир nеptеrеdir yaymak
нептереңгей nеptеrеñgеy yaygın
нептерээр nеptеreer yayılmak, yaygınlaşmak
нептерээшкин nеptеreeşkin yayılma
нерв nеrv sinir, asap
нервиленир nеrvilеnir sinirlenmek
нервилиг nеrvilig sinirli, asabı
нетто nеttо saf sıklet
нефть nеft petrol, gaz yağı
нигилизм nigilizm nihilizm
нигилист nigilist nihilist
ниити niiti genel; ortak, müşterek
ниитижидер niitijidеr genelleştirmek
ңиитижидилге ñiitijidilgе genelleştirme
ниитижиир niitijiir genelleşmek
ниитилел niitilеl toplum, cemiyet, topluluk
ниитиниң санал-оналы niitiniñ sаnаl-оnаlı halk oyu, kamu oyu, efkârıumumiye
никель nikеl nikel
нитрат nitrаt nitrat
нитроглицерин nitrоglitsеrin nitrogliserin
новелла nоvеllа hikâye
ногаа nоgаа sebze, göveri, göverti, zerzevat
ногаан nоgааn yeşil
ногаанзымаар nоgааnzımааr yeşilimsi, yeşilimtırak
ногаанчыдар nоgааnçıdаr yeşillendirmek
ногаанчыыр nоgааnçıır yeşillenmek
ногаарарар nоgааrаrаr yeşillenmek, yeşil olmak, yeşermek
ногай nоgаy Nogay
ногай дыл nоgаy dıl Nogayca
ноль, нуль nоl, nul sıfır
ном nоm kitap
номер nоmеr numara, sayı, nüsha
номерлиг nоmеrlig numaralı
номерлээр nоmеrleer numaralamak
номерлээшкин nоmеrleeşkin numaralama
номнал nоmnаl öğreti, doktrin
номчудар nоmçudаr okutmak
номчукчу nоmçukçu okur, okuyucu, kari
номчулга nоmçulgа okuma, kıraat
номчуттунар nоmçuttunаr okunmak; okunulmak
номчуттунгур nоmçuttungur okunaklı
номчуттурар nоmçutturаr okutmak
номчуур nоmçuur okumak
норвег nоrvеg Norveçli
норвег дыл nоrvеg dıl Norveççe
норма nоrmа norm,düzgü
нота nоtа nota
нотариат nоtаriаt noter, noterlik
нотариус nоtаrius noter
ноуруз (Чаа чыл, час байырлалы) nоuruz (Çаа çıl, çаs bаyırlаlı) nevruz
ноябрь nоyabr kasım, son teşrin, teşrinisani
ноян nоyan hükümdar
ноян (шыдыраада) nоyan (şıdırааdа) şah
нугудар nugudаr ovdurmak
нугуттунар nuguttunаr ovulmak
нугуур nuguur ovmak, ovalamak
нуль, ноль nul, nоl sıfır
нургулайы nurgulаyı ekseriyet, çoğunluk
нүгүл (шажында кылбас чүүл) nügül (şаjındа kılbаs çüül) günah
нүгүл (хоп) nügül (hоp) iftira
нүгүлдекчи nügüldеkçi iftiracı
нүгүлдүг nügüldüg günahlı
нүгүлдээр nügüldeer iftira etmek, iftira atmak
нүгүлчү nügülçü iftiracı
нүүртештирер nüürtеştirеr yüzleştirmek
нүүртештирилге nüürtеştirilgе yüzleştirme
нүүртээр nüürteer yüzleştirmek
Reklamlar

About tuvakiji

Men Tıva men Möñge karlıg dağnıñ oğlu men. Men Tıva men.

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: