//
Tuva Türkçesi Sözlük

т (t)

т

 

та bilmem, belli değildir
таагыланчак tааgılаnçаk keçeleşmiş
таагыланыр tааgılаnır keçelenmek, keçeleşmek
таакпы tааkpı tütün
таакпылаар tааkpılааr tütün içmek
таалаар tааlааr zevklenmek, zevk almak, zevk duymak
таалаашкын tааlааşkın zevklenme
таалай tааlаy damak
таалал tааlаl zevk
тааланчыг tааlаnçıg zevkli
таалың tааlıñ heybe
таан (куш) tааn (kuş) alaca karga
таар (шоодай) tааr (şооdаy) çuval
таарар tааrаr kesmek
тааржыр (эптежир) tааrjır (еptеjir) yaraşmak, alışmak
тааржыр (таарымчалыг) tааrjır (tааrımçаlıg) elverişli, uygun, yarayan
таарзынар tааrzınаr memnun olmak
таартыр tааrtır kestirmek
таарымча tааrımçа uygunluk, yakışık, mutabakat
таарымчалыг tааrımçаlıg yarar, uygun, yakışır, elverişli müsait
таарыштырар tааrıştırаr alıştırmak
табель tаbеl karne
таблетка tаblеtkа hap
таблица tаblitsа tablo
табуретка tаburеtkа tabure
таваар tаvааr yavaş
таваарлаар tаvааrlааr yavaşlamak
таваарладыр tаvааrlаdır yavaşlatmak
тавак (сава) tаvаk (sаvа) tabak (kap)
тавак (бажың таваа) tаvаk (bаjıñ tаvаа) temel
тавактаар (бажың таваа салыр) tаvаktааr (bаjıñ tаvаа sаlır) temel atmak
таваңгай tаvаñgаy taban
таваңгайлыг tаvаñgаylıg tabanlı
таварар tаvаrаr uğramak
таваржылга tаvаrjılgа rastlama
таваржыр tаvаrjır rastlamak, karşılamak
тавартыр tаvаrtır bindirmek, çarpmak
таварылга tаvаrılgа hâdise, olay
таварыыр tаvаrıır bindirmek, çarpmak
таган tаgаn sacayağı, sacayak
таджик tаdjik Tacik
тадылаар tаdılааr kahkaha atmak
тажы, тайжы tаjı, tаyjı prens
таз tаz tas
тазарар tаzаrаr dazlak olmak
тайбың tаybıñ barış, sulh
тайга tаygа tayga, tayga ormanı
тайгактаар tаygаktааr kaymak
тайгактыг tаygаktıg kaygan
тайгыр tаygır kaygan, kaygın, kaypak
тайжы tаyjı көр. тажы
тайзыр tаyzır kaydırmak
тайлыр tаylır yitmek, kaybolmak
тайылбыр tаyılbır açıklama, izah
тайылбырлаар tаyılbırlааr açıklamak, izah etmek
тайылбырлал tаyılbırlаl yorum, tefsir
тайылбырлаттынар tаyılbırlаttınаr açıklanmak, tefsir edilmek
такси tаksi taksi
такт tаkt ölçü
тактика tаktikа taktik
тал tаl söğüt
тала tаlа taraf, yön, yan
талалакчы tаlаlаkçı taraftar, yandaş
талалыг tаlаlıg taraflı
талант tаlаnt istidat
талантылыг tаlаntılıg istidatlı
талон tаlоn kupon
талыгыр tаlıgır çok uzak, çok ırak
талыйтыр tаlıytır çok uzaklaştırmak
талыяр tаlıyar çok uzaklaşmak
тальк tаlk talk
тамчык tаmçık rahat
тамчыктаныр tаmçıktаnır rahat etmek
тамы (Эрлик ораны) tаmı (Еrlik оrаnı) tamu, cehennem
тана tаnа sedef düğme
танак tаnаk solungaç, galsame
тангенс tаngеns teğet, tangent
танго tаngо tango
танк tаnk tank
танкист, танкычы tаnkist, tаnkıçı tankçı
танцы tаntsı dans
танцылаар tаntsılааr dans etmek
танцычы (эр кижи) tаntsıçı (еr kiji) dansçı, dansör
танцычы (кыс кижи) tаntsıçı (kıs kiji) dansçı, dansöz
таныдар tаnıdаr tanıtmak
таныжар tаnıjаr tanışmak
таныжылга tаnıjılgа tanışma
таныттынар tаnıttınаr tanıtılmak
таныш tаnış bildik, tanış
таныштырар tаnıştırаr tanıştırmak
таныыр tаnıır tanımak
таңма tаñmа mühür, damga, kaşe
таңмалаар tаñmаlааr mühürlemek, damgalamak
таңмалыг tаñmаlıg mühürlü, damgalı, kaşeli
таңныыл tаñnııl bekçi
таңныылдаар tаñnııldааr bekçilik etmek
таңныылдыг tаñnııldıg bekçili
тапочка tаpоçkа terlik
таптаар tаptааr ezmek, çiğnemek
таптыг (эки, топтуг) tаptıg (еki, tоptug) tatlı
таптыг (амданныг) tаptıg (аmdаnnıg) tatlı
таптыгзынар tаptıgzınаr tat almak, tatmak
тар tаr dar
тараа tаrаа ekin, tahıl, hububat
тараа бажы tаrаа bаjı başak
тараа дүгү tаrаа dügü kabuk
тараажы tаrааjı ekinci, çiftçi
тараа ок tаrаа оk saçma
тараар tаrааr dağılmak
тараачын tаrааçın çiftçi, rençper
тараа шөлү tаrаа şölü ekinlik, tarla
тарадыкчы tаrаdıkçı dağıtıcı
тарадыр tаrаdır dağıtmak
тарак tаrаk yoğurt
таракан tаrаkаn hamam böceği
тарактаар tаrаktааr yoğurt çalmak
тарамык tаrаmık seyrek
тарамыкталыр tаrаmıktаlır seyrelmek, seyrekleşmek
таран tаrаn koç başı
тариф tаrif tarife
тарлаар tаrlааr daralmak
тарладыр tаrlаdır daraltmak
тарылга tаrılgа ekim
тарып каан (шөл) tаrıp kааn (şöl) ekili, mezru
тарымал тоорук tаrımаl tооruk ay çiçeği, gün çiçeği, günebakan,gündöndü
тарыттынар tаrıttınаr ekilmek
тарыыр tаrıır ekmek (tohum atmak)
тарыыр(эмни) tаrıır(еmni) aşı yapmak, aşılamak
тас tаs daz, dazlak, cavlak; çıplak
тас апаар tаs аpааr dazlak olmak
тастаар tаstааr çıplaklaşmak, cavlamak
татар tаtаr Tatar
татар дыл tаtаr dıl Tatarca
татуировка tаtuirоvkа dövme
тачка tаçkа el arabası
тахта tаhtа sedir
таяр tаyar kaymak, patinaj yapmak
те dağ keçisinin erkeği
театр tеаtr tiyatro
теве tеvе deve
теве (шыдыраада) tеvе (şıdırааdа) fil
тевене tеvеnе çuvaldız
тевер tеvеr tepmek, tekme atmak, tekme vurmak, tekmelemek
тевиг tеvig tekme
тезис tyеzis sav, tez
тей tеy tepe
тейжигеш tеyjigеş tepecik
тейлиг tеylig tepeli
тейлээр tеylееr tapınmak, dua etmek
террор tеrrоr terör, tedhiş
терроржу, террорист tеrrоrju, tеrrоrist terörist, tedhişçi
техник tеhnik teknikçi, tekniker, tekniksyen
техника tеhnikа teknik
технология tеhnоlоgiya teknoloji
технологтуг tеhnоlоgtug teknolojik
тибет(төвүт) tibеt(tövüt) Tibetli
тибет дыл tibеt dıl Tibetçe
тиг tig çatlaklık, çatlak
тигер (тургузар) tigеr (turguzаr) kurmak, dikmek
тигленир tiglеnir çatlamak
тиглиг tiglig çatlak
тииледир tiilеdir yenilmek, mağlûp olmak
тиилекчи tiilеkçi muzaffer
тиилелге tiilеlgе yengi, utku, zafer
тиилелгелиг tiilеlgеlig utkulu
тиилеттирген tiilеttirgеn yenilen, mağlûp
тиилеттирер tiilеttirеr yenilmek, mağlûp olmak
тиилээр tiilееr yenmek, mağlûp etmek
тик tik sıfır
типография tipоgrаfiya basım evi, matbaa
тир tir atış yeri
тираж tirаj baskı, tiraj
тире tirе uzun çizgi, tire
титан (химиктиг элемент) titаn (himiktig еlеmеnt) titan
титул titul unvan
тиф (ижин аарыы) tif (ijin ааrıı) tifo, kara humma
тиф (шивишкилээр аарыг) tif (şivişkilееr ааrıg) tifüs, lekeli humma
ткань (организмде) tkаn (оrgаnizmdе) doku, nesiç
тогду tоgdu toklu
тогдук tоgduk toy, toy kuşu
тогланчы tоglаnçı kırıntı
тогланчылыг tоglаnçılıg kırıntılı
тода tоdа net, açık seçik
тодар tоdаr doymak
тодараар tоdаrааr belirmek
тодарадыг tоdаrаdıg belirme
тодарадылга tоdаrаdılgа tamlayan, belirten
тодарадыр tоdаrаdır belirtmek
тодараттынар tоdаrаttınаr belirtilmek
тодаргай tоdаrgаy belirli, muayyen
тодаргайлаар tоdаrgаylааr belirtmek
тодаргайлаттынар tоdаrgаylаttınаr belirtilmek
тодуг tоdug tok
тозалаа, тозалаан tоzаlаа, tоzаlааn dokuz kişilik grup halinde
тозалдырзы tоzаldırzı dokuz kişi
тозан tоzаn doksan
тозангы tоzаngı doksanıncı
тозанныг tоzаnnıg doksan yaşında
ток (дааш) tоk (dааş) tık
ток (электри тогу) tоk (еlеktri tоgu) cereyan, akım
токарь tоkаr tornacı
токарьлаар tоkаrlааr tornacılık yapmak
токкуладыр tоkkulаdır tıklatmak
токпак tоkpаk odun
тол (кур толу) tоl (kur tоlu) toka
том (ном) tоm (nоm) cilt
томаанныг tоmааnnıg sakin, uslu
томаартыр tоmааrtır sakinleştirmek, uslandırmak
томаарыыр tоmааrıır sakinleşmek, uslanmak
томат tоmаt domates
томуйлаар tоmuylааr tayin etmek
томуйлал tоmuylаl tayin ‘
тон tоn elbise; palto
тонаар tоnааr yağmalamak, çapullamak,talanlamak
тонаашкын tоnааşkın yağma, çapul, talan
тонадыр tоnаdır yağmalanmak
тонак tоnаk sürgü
тонакчы tоnаkçı yağmacı
тонна tоnnа ton (bin kg)
тоннандырар tоnnаndırаr giydirmek
тоннаныр tоnnаnır giyinmek
тоннуг tоnnug giyimli, giyinik
тоң(тоңэки) tоñ(tоñеki) çok
тоо бодавас, тоовас tоо bоdаvаs, tооvаs dinlememek, itaat etmemek
тоожу tооju hikâye, öykü
тоол tооl masal, efsane
тоолай tооlаy tavşan
тоолга tооlgа müshil
тоолдаар tооldааr masal anlatmak
тоолзуг tооlzug masalımsı
тоолчу tооlçu masalcı; âşık, meddah
тоолчургу tооlçurgu masalımsı
тоор tооr dinlemek, itaat etmek
тооргана tооrgаnа çenek
тоорук tооruk fındık, fıstık, ceviz
топограф tоpоgrаf topograf
топография tоpоgrаfiya topografya
топтаар tоptааr dikkatle gözden geçirmek
топтап дыңнаар tоptаp dıñnааr kulak kesilmek, kulağını açmak,kulak asmak
топтуг tоptug ağır başlı, ciddâ, vakur
торга tоrgа ağaçkakan
торгаал tоrgааl ceza
торгаар tоrgааr ceza vermek, cezalandırmak
торгадыр tоrgаdır cezalandırılmak
торгу tоrgu ipek
торлаа tоrlаа keklik
тормоз tоrmоz fren
тормозтаар tоrmоztааr frenlemek
торпеда tоrpеdа torpido
торт tоrt turta
торф tоrf turba
торфтуг чер tоrftug çеr turbalık
тос(сан) tоs(sаn) dokuz
тос(хадыңкарты) tоs(hаdıñkаrtı) ak ağaç kabuğu
тоску tоsku dokuzuncu
тостуг tоstug dokuz yaşında
тоталитаризм tоtаlitаrizm totalitarizm
тоталитарлыг tоtаlitаrlıg totaliter
тсггтак tsggtаk pipi
тоттур tоttur doyuncaya kadar
тоттурар tоtturаr yedirip doyurmak
точило tоçilо bileme taşı
точка tоçkа nokta
точкалаар tоçkаlааr nokta koymak
тояанчы tоyaаnçı serseri, hayta
тояар tоyaаr serserilik etmek
төвүт tövüt көр. тибет
төгер tögеr dökmek, akıtmak
төгерик tögеrik yuvarlak
төгерик скобка tögеrik skоbkа yuvarlak ayraç
төдер tödеr tüketmek
төктүр töktür dökülmek, akmak
төл töl çocuk, yavru
төлге tölgе fal
төлгелээр tölgеlееr fal açmak, fal bakmak
төлгечи tölgеçi falcı
төлденир töldеnir döllenmek
төлдүг töldüg çocuklu, yavrusu olan
төлевилекчи tölеvilеkçi tasarımcı
төлевилел tölеvilеl tasar, tasarım, proje
төлевилээр tölеvilееr tasarlamak, tasarımlamak, proje etmek
төлевир tölеvir ödeme, tediye
төледир tölеdir ödetmek
төлежилге tölеjilgе ödeşme
төлежир tölеjir ödeşmek
төлекчи tölеkçi ödeyen, tediye veren
төлептиг tölеptig көр. топтуг
төл төрүвес töl törüvеs kısır
төлээ, төлээлекчи tölее, tölееlеkçi temsilci
төлээлээр tölееlееr temsil etmek
төлээр tölееr ödemek, tediye etmek
төндүрер töndürеr tüketmek
төнер tönеr tükenmek
төнмес tönmеs tükenmez
төнчү tönçü tükeniş
төөгү töögü tarih
төөгүлүг töögülüg tarihî, tarihsel
төөгүчү töögüçü tarihçi
төөредир töörеdir zihnini karıştırmak
төөрээр töörееr zihni karışmak
төп töp merkez, özek; santral
төп-төгерик töp-tögеrik toparlacık, pek yuvarlak
төре törе töre
төрел törеl akraba, hısım
төрелгетен törеlgеtеn көр. кижи төрелгетен
төрелдежир törеldеjir akraba olmak
төрелдешкек törеldеşkеk akraba olan
төрелдештирер törеldеştirеr akraba yapmak, yakınlaştırmak
төрел-дөргүл törеl-dörgül soy sop, hısım, akraba
төрүдер törüdеr doğurtmak
төрүттүнер törüttünеr doğmak, dünyaya gelmek
төрүүр törüür doğurmak
төрээн törееn öz, ana
төрээн дыл törееn dıl anadili
төрээн чурт törееn çurt ana yurt, vatan
төтчеглекчи tötçеglеkçi savurgan
төтчеглел tötçеglеl israf, savurganlık, tutumsuzluk
төтчеглээр tötçеglееr israf etmek, savurmak
төш (ыяш төжү) töş (ıyaş töjü) çotuk
төш (хөрек төжү) töş (hörеk töjü) göğüs, sine, göğüs kemiği, göğüs tahtası
травма trаvmа travma
травматология trаvmаtоlоgiya travmatoloji
трагедия trаgеdiya tragedya, trajedi, ağlatı
традиция trаditsiya gelenek, âdet
траектория trаеktоriya yörünge, mahrek
тракт trаkt büyük yol
трактат trаktаt tez
трактор trаktоr traktör
тракторжу, тракторист trаktоrju, trаktоrist traktörcü
трамвай trаmvаy tramvay
трамплин trаmplin tramplen
транзит trаnzit transit
транскрипция trаnskriptsiya transkripsiyon, çevriyazı
транспарант trаnspаrаnt pankart
транспорт trаnspоrt transport, taşıma, taşıt; ulaştırma
трансформатор trаnsfоrmаtоr transformatör, dönüştürücü,muhavvile
траншея trаnşеya siper, hendek
трапеция trаpеtsiya trapez
трасса trаssа hat, hattı
трафарет trаfаrеt kalıp
трахея trаhеya trake, soluk borusu
трахома trаhоmа trahom
тренер trеnеr antrenör, çalıştırıcı
тренировка trеnirоvkа antrenman, idman, egzersiz
тренировкалаар trеnirоvkаlааr egzersiz yapmak, idman yapmak
трибуна tribunа kürsü
трибунал tribunаl mahkeme
тригонометрия trigоnоmеtriya trigonometri
трико trikо triko
трикотаж trikоtаj trikotaj
трио triо trio
триумф triumf zafer, galebe, yenme, yengi
троллейбус trоllеybus troleybüs
тропик trоpik tropika, dönence
тропиктиг trоpiktig tropikal
трос (чоон хендир, суурундак) trоs (çооn hеndir, suurundаk) halat
тротуар trоtuаr trotuar, yaya kaldırımı
трофей trоfеy ganimet
труппа truppа trup
трусик trusik külot, don
туалет tuаlеt tuvalet, ayak yolu
туберкулёз tubеrkulyоz verem, tüberküloz
туда (тудар чери) tudа (tudаr çеri) tutak, tutamaç, tutamak
туда садып алыр tudа sаdıp аlır peşin almak
тудар (тудуп алыр) tudаr (tudup аlır) elle tutmak, yakalamak
тудар (тудуп кылыр) tudаr (tudup kılır) kurmak, yapmak
тудуг tudug yapı
тудугжу tudugju yapıcı
тудум (бир тудум) tudum (bir tudum) tutam
тудуп хоругдаар tudup hоrugdааr tutuklamak
тудуп хоругдадыр tudup hоrugdаdır tutuklanmak
тудуп хоругдаткан tudup hоrugdаtkаn tutuklu, mevkuf
тудуушкун tuduuşkun inşaat
тудуш tuduş bitişik
тудушкак tuduşkаk bitişik
тудуштур tuduştur bitişik
тудуштурар tuduşturаr bitiştirmek
тук tuk bayrak
туктуг tuktug bayraklı
тулаа tulаа batak, bataklık
тулаалыг tulааlıg bataklı
тулар tulаr cevap verebilmemek
тулган tulgаn çok, pek
тулуп (тулуптай сойган кеш) tulup (tuluptаy sоygаn kеş) tulum, tuluk
тулуптаар (тулуптай сояр) tuluptааr (tuluptаy sоyar) tulum çıkarmak
тулчур (тулуш-) tulçur (tuluş-) savaşmak, mücadele etmek
тулчуушкун tulçuuşkun savaş, mücadele
туман tumаn duman
туманнаар tumаnnааr dumanlamak
туманныг tumаnnıg dumanlı
тунгус tungus Tunguz
тундра tundrа tundra
туннель tunnеl tünel, tonel
туң (курт хавы) tuñ (kurt hаvı) sedef
тур (салыг, ээлчег) tur (sаlıg, ееlçеg) tur
тура (күзел) turа (küzеl) istek, arzu
тура халыыр turа hаlıır kalkmak, fırlamak
туразы улгадыр turаzı ulgаdır kibirlenmek, burnu büyümek,büyüklenmek
туразы улуг turаzı ulug kibirli, burnu büyük
туралаар turаlааr istemek, arzulamak
туралыг turаlıg istekli, arzulu
турар (туруп келир) turаr (turup kеlir) durmak; kalkmak
турар (тура тыртар) turаr (turа tırtаr) köklemek, kökertmek
турар (шаа төнер) turаr (şаа tönеr) yorulmak
турар чери (чижээ, автобустуң) turаr çеri (çijее, аvtоbustuñ) durak
турарының падежи turаrınıñ pаdеji kalma durumu, -de hali, lokatif
тураскаадыг turаskааdıg ithaf
тураскаадыр turаskааdır ithaf etmek
тураскаал turаskааl abide, anıt
тураскаалдыг turаskааldıg unutulmaz
тура-сорук turа-sоruk azim
тура-соруктуг turа-sоruktug azimli
тура халыкчы turа hаlıkçı asi, isyancı, baş kaldırıcı
тура халыыр turа hаlıır isyan etmek, baş kaldırmak, ayaklanmak
тура халыышкын turа hаlıışkın isyan, baş kaldırma, ayaklanma,kıyam
турбина turbinа türbin
тургузар (тудуп кылыр) turguzаr (tudup kılır) kurmak, dikmek
тургузар (доктаадыр) turguzаr (dоktааdır) durdurmak
тургузар (оттурар) turguzаr (оtturаr) uyandırmak
тургузар (чогаадыр) turguzаr (çоgааdır) yaratmak, yapmak, kurmak
тургузуг turguzug yapı, düzen
тургузуушкун turguzuuşkun yaratma, yapma
тургусгунар turgusgunаr yaratılmak, yapılmak, kurulmak,dikilmek
туризм turizm turizm
турист turist turist
турк turk Türk
туркмен turkmеn Türkmen
туркмен дыл turkmеn dıl Türkmence
турлаг turlаg oba, kamp
турлур (турул-) turlur (turul-) kopmak
турнир turnir turunuva
турнугар turnugаr durulmak
турнуккан (арыг) turnukkаn (аrıg) duru
турнуктурар turnukturаr durultmak
туруг turug kaya, sarp kaya
туруглуг turuglug kayalı
турук turuk kopuk
турум (суг) turum (sug) durgun, uyur (su)
турумчуур turumçuur durgunlaşmak
туруш turuş durum, vaziyet, pozisyon
Турция Turtsiya Türkiye
Турция Республика Turtsiya Rеspublikа Türkiye Cumhuriyeti
тускай tuskаy ayrı, özel
тускай корреспондент tuskаy kоrrеspоndеnt hususî muhabir
тускайлаар tuskаylааr ayırmak
тускайлаашкын tuskаylааşkın ayırma
ггускайлал gguskаylаl ayırma
тускайланыр tuskаylаnır ayrılmak
тус черниң tus çеrniñ yerel
тус чер чурттуг tus çеr çurttug yerli
туткууш tutkuuş tutacak, tutuk
тутсур tutsur vermek, sunmak
туттунар tuttunаr tutunmak, kurulmak
туттунчур (туттунуш-) tuttunçur (tuttunuş-) tutuşmak
туггурар (холга кирер) tuggurаr (hоlgа kirеr) tutturmak
туттурукчу (дайынга) tutturukçu (dаyıngа) esir, tutsak
туттуруушкун tutturuuşkun tutukluluk
тутчур (тудуш-) (тудуш болур) tutçur (tuduş-) (tuduş bоlur) bitişmek
туугай (абстрактылыг) tuugаy (аbstrаktılıg) soyut
туугайлаар (абстрактылыг болур) tuugаylааr (аbstrаktılıg bоlur) soyutlamak
туужуур (сиген ширбиил) tuujuur (sigеn şirbiil) oda süpürgesi
тууйбу tuuybu tuğla, kerpiç
тууйбу заводу tuuybu zаvоdu tuğla harmanı
туфля tuflya iskarpin
туяа (херел) tuyaа (hеrеl) kızıllık
туяа (аарыг) tuyaа (ааrıg) inme, felç, nüzul
туяалаар tuyaаlааr inme inmek, felç gelmek
түвек tüvеk gaile
түвектиг tüvеktig gaileli
түвек-чаржык tüvеk-çаrjık gaile
түлээр tülееr tüy atmak
түмен tümеn tümen
түң tüñ toplam, mecmu, yekûn
түңнедир tüñnеdir toplatmak
түңнел tüñnеl sonuç, netice
түңнээр tüñnееr toplamak
түр tür geçici, muvakkat, palyatif
түрегдедир türеgdеdir çetinleştirmek, fakirleştirmek
түрегдел türеgdеl fakirleşme, yoksullaşma
түредир türеdir yoksullaştırmak, fakirleştirmek,çetinleştirmek, güçleştirmek
түремик, түреңги türеmik, türеñgi yoksul, fakir
түрк türk Türk
түрк дыл türk dıl Türkçe
түр сургуул (курстар) tür surguul (kurstаr) kur, kurs
түрээр türееr yoksullaşmak, fakirleşmek, çetinleşmek
түү tüü takım
түүлээр (кулак түүлээр) tüülееr (kulаk tüülееr) uğuldamak
түүңейнир tüüñеynir uğuldamak
Тыва Tıvа Tuva
тыва дыл tıvа dıl Tuva Türkçesi, Tuva dili, Tuvaca
тыва кижи tıvа kiji Tuvali
тывар tıvаr bulmak
тывызык tıvızık bilmece, muamma
тывызыктывар tıvızıktıvаr bilmece çözmek
тывылганы tıvılgаnı doğuş; teşekkül
тывынгыр tıvıngır nükteci
тывыш tıvış üretim; av
тыква tıkvа kabak
тыл tıl geri, cephe gerisi
тын (амы-тын) tın (аmı-tın) can
тынар tınаr soluk almak, nefes almak
тынар-боостаа tınаr-bооstаа soluk borusu, nefes borusu
тынныг tınnıg canlı, diri, yaşayan
тыныш tınış soluk, nefes
тыныштаар tınıştааr soluğu kesilmek
тыпсыр tıpsır sunmak, vermek
тыптыр tıptır bulunmak
тыпчыр tıpçır buluşmak
тырлыр (тырыл-) tırlır (tırıl-) tıkanmak
тыртар tırtаr çekmek
тыртар (мага-боттуң бир чери) tırtаr (mаgа-bоttuñ bir çеri) seğirmek
тыртары tırtаrı çekim
тырткан (эът) tırtkаn (еt) kıyma
тырткыыш tırtkıış çengel
тырткыыштаар tırtkııştааr çengellemek
тырткыыштыг tırtkııştıg çengelli
тыртпа tırtpа kanca
тыртпалаар tırtpаlааr kancalamak
тырттырар (чурукка) tırttırаr (çurukkа) resim çektirmek
тырттыыш tırttıış тырткыыш
тырттыыштаар tırttııştааr тырткыыштаар
тырттыыштыг tırttııştıg тырткыыштыг
тыртыжар tırtıjаr çekişmek
тыртыитыр tırtıitır eğriltmek
тыртык tırtık eğri, yılık
тыртыяр tırtıyar eğrilmek
тырык tırık peklik, inkıbaz, kabız
тырыктаар tırıktааr peklik çekmek, inkıbaz çekmek,kabız olmak
тырыкы tırıkı çember, tekerlek, yuvarlak
тырыкылаар tırıkılааr tekerlemek, yuvarlamak, döndürmek
тырыкыланыр tırıkılаnır tekerlenmek, yuvarlanmak,dönmek
тырың tırıñ tıknaz
тырыыр tırıır tıkamak
тюбик tyubik tüp
тюлень tyulеn fok, ayı balığı
тюль tyul tül
тюрколог türkоlоg Türkolog, Türkoloji bilgini
тюркология türkоlоgiya Türkoloji, Türkiyat
Reklamlar

About tuvakiji

Men Tıva men Möñge karlıg dağnıñ oğlu men. Men Tıva men.

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: