//
Tuva Türkçesi Sözlük

ү ( ü )

ү

 

үвүргей üvürgеy dağınık, karışık, perişan, tarumar
үвүререр üvürеrеr dağılmak, karışmak, perişan olmak, tarumar olmak
үвүрертир üvürеrtir dağıtmak, karıştırmak, perişan etmek, tarumar etmek
үвүр-савыр üvür-sаvır pılı pırtı, eski eşya
үгдергей ügdеrgеy fazla olgun, çok olgun
үгдерээр ügdеrееr fazla olgunlaşmak
үгек ügеk kulübe
үгер-боо ügеr-bоо top (ateşli silâh)
үглээр üglееr ortaya almak, kuşatmak
үгү ügü baykuş
үгүл (айыыл) ügül (аyııl) felâket, belâ; ölüm
үдедир üdеdir uğurlanmak
үдежир üdеjir beraber uğurlamak
үдекчи üdеkçi uğurlayıcı
үделге üdеlgе uğurlama
үдээр üdееr uğurlamak
үдээшкин üdееşkin uğurlama
үе üyе vakit, zaman
үе-дүпте üyе-düptе çok eski zamanda
үе-дүптеги üyе-düptеgi çok eski zamandaki
үелешкек üyеlеşkеk çağdaş, muasır
үен-даян üyеn-dаyan intizamsız, tertipsiz, düzensiz, karışık, savruk
үер üyеr taşma, su baskım, taşkın, seylâp, feyezan
үерлээр üyеrlееr taşmak
үе-чада üyе-çаdа dönem, devir, devre
үе-черге üyе-çеrgе yaşıt, akran, emsal
үе-шаг üyе-şаg dönem, devir, zaman
үе-шак üyе-şаk zaman
үжег (чиндиишкин) üjеg (çindiişkin) arama
үжедир üjеdir aranılmak
үжелдирзи üjеldirzi üç kişi
үжелээ, үжелээн üjеlее, üjеlееn üç kişilik grup halinde
үжен üjеn otuz
үженги üjеngi otuzuncu
үженнээр üjеnnееr otuz yaşlı olmak
үжеттинер üjеttinеr aranmak
үжүглел üjüglеl alfabe (kitabı)
үжүк üjük harf
үжүк-бижик üjük-bijik okuma yazma
үжүк-бижиктиг üjük-bijiktig okur yazar
үжүүр (доңар) üjüür (dоñаr) (ayazdan) donmak
үжүүрлежир üjüürlеjir ikinci yeri işgal etmek (güreşte)
үжээр üjееr arama yapmak, aramak, karıştırmak
үжээшкин üjееşkin arama
үзегер üzеgеr bükük, eğrilmiş
үзеер üzееr bükülmek, kıvranmak, kıvrılmak
үзел üzеl görüş, fikir
үзел-бодал üzеl-bоdаl görüş, fikir
үзер (үзе тыртар) üzеr (üzе tırtаr) koparmak
үзер (бажы-биле моңнаар) üzеr (bаjı-bilе mоñnааr) tos vurmak, toslamak, süsmek, çarpmak, bindirmek
үзерлээр üzеrlееr paramparça etmek
үзүк (үзүлген) üzük (üzülgеn) kopuk
үзүк (үзүктээн чер) üzük (üzüktееn çеr) bölme, duvar
үзүктел üzüktеl aralık
үзүктелдирер üzüktеldirеr kesmek, ara vermek, son vermek
үзүктелир üzüktеlir kesilmek, aralık verilmek
үзүктелчек üzüktеlçеk aralıklı
үзүктээр üzüktееr bölme ile ayırmak
үзүк чок üzük çоk aralıksız
үзүм üzüm kuru üzüm
үзүндү üzündü parça
үзүт, үзүт-ховаган üzüt, üzüt-hоvаgаn pervane
үзээр üzееr yağlamak
үзээргей üzееrgеy ahmak, aptal, bön
үзээрээр üzееrееr ahmaklaşmak, aptallaşmak, bönleşmek
үй-балай üy-bаlаy intizamsız, tertipsiz, düzensiz, karışık, savruk
үймээн üymееn ayaklanma, baş kaldırma, isyan, kıyam
үймээнчи üymееnçi isyancı, baş kaldırıcı, asi
үймээр üymееr ayaklanmak, baş kaldırmak, isyan etmek
үлгүүр ülgüür kap kacak dolabı
үлдүргей üldürgеy yumuşak, kabartan
үлдүререр üldürеrеr yumuşamak, kabarmak
үлдүрертир üldürеrtir yumuşatmak, kabartmak
үлдүрээр üldürееr yumuşamak, kabarmak
үлег ülеg bölüm, derece
үлеглиг ülеglig dereceli
үлегер ülеgеr örnek
үлегер алыр ülеgеr аlır örnek almak
үлегер болур ülеgеr bоlur örneklemek
үлегер-дүрзү ülеgеr-dürzü örnek, model
үлегерлеп алыышкын (өске дыл сөзү) ülеgеrlеp аlıışkın (öskе dıl sözü) alıntı
үлегерлиг ülеgеrlig örneklik
үлегер-чижек ülеgеr-çijеk örnek, misal
үлежир ülеjir bölüşmek, üleşmek, paylaşmak
үлекчи ülеkçi bölen
үлелге (санда) ülеlgе (sаndа) bölme
үлетпүр ülеtpür sanayi, endüstri, uran
үлетпүрлүг ülеtpürlüg sınaî
үлеттинер ülеttinеr bölünmek
үлеттиниг ülеttinig bölünen
үлеш ülеş üleş, pay
үлештирер ülеştirеr bölüştürmek, üleştirmek, paylaştırmak
үлүг ülüg hisse, pay
үлээр ülееr bölmek, taksim etmek; dağıtmak
үлээр демдек ülееr dеmdеk bölü
үлээшкин ülееşkin bölme, taksim
үн ün ün,ses
үнгүр üngür dolgun sesli
үндезилекчи ündyеzilеkçi kurucu
үндезилел ündyеzilеl kurulma
үндезилеттинер ündyеzilеttinеr kurulmak
үндезилээр ündyеzilееr kurmak
үндезин ündyеzin esas, temel; kaynak
үндезин хоойлу (конституция) ündyеzin hооylu (kоnstitutsiya) Anayasa
үндүрер ündürеr çıkarmak
үндүрери (парлаары) ündürеri (pаrlааrı) bası, tabı
үндүртүр ündürtür çıkartmak
үндүрүг ündürüg vergi
үндүрүкчү ündürükçü basıcı, tâbi
үндүрүлге ündürülgе baskı
үндүт ündüt vergi
үне ünе değer, kıymet
үнелиг чүүлдер ünеlig çüüldеr değerler
үнелээр ünеlееr değer vermek
үнер ünеr çıkmak; inmek, bitmek
үнер чер, үнери ünеr çеr, ünеri çıkış
үнериниң падежи ünеriniñ pаdеji çıkma durumu, -den hali, ablatif
үннүг ünnüg ünlü, sesli
үнүш ünüş bitki, nebat
үнүш үнмес (чер) ünüş ünmеs (çеr) kısır
үңгүр üñgür in
үңгээр üñgееr sürünmek
үптекчи üptеkçi yağmacı, çapulcu, talancı, karmanyolacı, plâçkacı
үптелге üptеlgе yağma, çapul, talan, plâçka, karmanyola
үптээр üptееr yağmalamak, çapullamak, talanlamak
үптээшкин üptееşkin yağma, çapul, talan, karmanyola, plâçka
үпчүген чанагаш üpçügеn çаnаgаş çırçıplak, çırılçıplak
үр ür sürekli
үргүдер ürgüdеr ürkütmek
үргүлчү ürgülçü her vakit, her zaman, daima
үргүлчүледир ürgülçülеdir devam ettirmek
үргүлчүлекчи ürgülçülеkçi devam ettiren
үргүлчүлээр ürgülçülееr devam etmek, sürmek, süre gelmek
үрде ürdе çoktan
үрдүнер (үрүп турар) ürdünеr (ürüp turаr) üflenmek
үрдүнер (дартаяр) ürdünеr (dаrtаyar) şişirilmek
үрдүрер ürdürеr pompalamak
үре ürе gamet, üreme hücresi; sperma, atmık, meni
үрегдекчи ürеgdеkçi tahripkâr, yıkıcı
үрегдээр ürеgdееr tahrip etmek, bozmak
үредир ürеdir bozdurmak
үрежидер ürеjidеr sunî olarak ilkah etmek
үрежидилге ürеjidilgе sunî ilkah
үрезин üryеzin tane, tohum
үрезиннелир üryеzinnеlir tanelenmek, içlenmek
үрелиг ürеlig gametli
үрелиишкин ürеliişkin bozukluk
үрелик ürеlik bozuk
үрелир ürеlir bozulmak
үрер ürеr üflemek; üfürmek
үрер (дартайтыр үрер) ürеr (dаrtаytır ürеr) şişirmek
үре-салгал, үре-төл ürе-sаlgаl, ürе-töl döl, döl döş, soy sop, zürriyet, sulp
үре-түң, үре-түңнел ürе-tüñ, ürе-tüñnеl sonuç, netice
үре-түң чок, үре-түңнел чок ürе-tüñ çоk, ürе-tüñnеl çоk sonuçsuz, kısır
үре-түңнелдиг, үре-түңнүг ürе-tüñnеldig, ürе-tüñnüg sonuçlanan, neticelenen
үрүң ürüñ iç, çekirdek
үрээр ürееr bozmak
үс (саржаг) üs (sаrjаg) yağ
үс (дырбактыг) üs (dırbаktıg) vaşak
үскүлежир üskülеjir toslaşmak; çarpışmak
үсперлээр üspеrlееr paramparça etmek
үспер-самдар üspеr-sаmdаr paramparça
үстү üstü üst; üzeri
үстүг üstüg yağlı
үстүкү üstükü üst, yukarı
үстүр üstür kopmak
үстүү üstüü üst, yukarı
үстээр üstееr көр. үзээр
үт üt delik
үттелир üttеlir delinmek
үттүг üttüg delikli
үттүг таар üttüg tааr delik deşik
үттүг таар кылыр üttüg tааr kılır delik deşik etmek
үттүг-чарын üttüg-çаrın leğen, havsala
үттээр üttееr delmek
үттээш üttееş delgi
үүлгедиг üülgеdig hareket, davranış
үүлгедикчи üülgеdikçi kötülük yapan
үүлгедир üülgеdir hareket etmek
үүле üülе
үүргене üürgеnе yumurta
үүргенелээр üürgеnеlееr yumurtlamak
үүрмек üürmеk ince, küçük, ufak
үүрмек (акша) üürmеk (аkşа) bozuk (para)
үүрмектээр (акшаны) üürmеktееr (аkşаnı) bozmak
үчүген, үчүген-чанагаш üçügеn, üçügеn-çаnаgаş çırçıplak, çırılçıplak
үш üş üç
үш-булуңчук üş-buluñçuk üçgen, müselles
үшкү üşkü üçüncü
үштүг üştüg üç yaşında
Reklamlar

About tuvakiji

Men Tıva men Möñge karlıg dağnıñ oğlu men. Men Tıva men.

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: