//
Tuva Türkçesi Sözlük

y ( u )

 

 

увертюра uvеrtyurа uvertür
yr ug yön, cihet, taraf
угаадыр ugааdır anlatmak
угаазылал ugааzılаl anlama
угаан ugааn akıl, us
угаанга дүүшкек ugааngа düüşkеk aklî, usaal, rasyonel
угаангыр ugааngır anlayışlı, varışlı
угаанныг ugааnnıg akıllı
угаанныы (чүве утпазы) ugааnnıı (çüvе utpаzı) bellek, hafıza, akıl
угаан-сарыыл ugааn-sаrııl akıl, us
угааны чанар ugааnı çаnаr bunamak
угаар ugааr anlamak
угба ugbа büyük kız kardeşi, abla
углаар uglааr yönelmek
угландырар uglаndırаr yöneltmek
угланыр uglаnır yönelmek
угланыышкын uglаnıışkın yön
углевод uglеvоd karbonhidrat
углеводород uglеvоdоrоd hidrokarbon
углекислота uglеkislоtа karbonik asit
углерод uglеrоd karbon
углур uglur ufalanmak
угулза, уулза ugulzа, uulzа nakış
угулзалаар, уулзалаар ugulzаlааr, uulzаlааr nakışlamak
угуулга uguulgа bildirge, beyanname
удаа udаа defa, kere, kez
удав udаv boa
удавайн udаvаyn yakında, çok geçmeden
удавас udаvаs yakında, çok geçmeden
удазын udаzın ip, iplik; tel
удазыннаар udаzınnааr iplik çekmek
удазынналыр udаzınnаlır ipliklenmek
удар udаr yenmek, utmak, ütmek
ударение udаrеniе vurgu
удатпас udаtpаs yakında, çok geçmeden
удудар ududаr uyutmak
удук uduk yenme
удуксаар uduksааr uyku basmak, uyku bastırmak
удумзураар udumzurааr uyuklamak, ımızganmak, pineklemek
удуп чыдып алыр udup çıdıp аlır uykuya yatmak
удур udur karşı; karşıt; aykırı
удургу диш udurgu diş kesici diş
удур-дедир udur-dеdir karşılıklı
удурланчыр udurlаnçır karşıtlaşmak
удурланыкчы udurlаnıkçı karşıtçı, aleyhtar
удурланыр udurlаnır karşıtlamak
удурланышкак udurlаnışkаk karşıt, zıt, kontrast
удурланыышкын udurlаnıışkın karşıtçılık, aleyhtarlık
удуртукчу udurtukçu yönetici, idareci
удуртулга udurtulgа yönetim, idare
удуртур udurtur yönetmek, idare etmek, tedvir etmek
удуттунар uduttunаr uyutulmak
удуттунмас uduttunmаs uyku tutmamak
уёлаар uyоlааr inim inim inlemek
ужа ujа kaba, kaba eti
ужар (ужугар) ujаr (ujugаr) uçmak
ужар (кээп дүжер) ujаr (kееp düjеr) düşmek, devrilmek
ужар-саазын ujаr-sааzın uçurtma
ужар-хеме ujаr-hеmе uçak, tayyare
ужа-тура ujа-turа düşe kalka, güçlükle
ужудар (ужар) ujudаr (ujаr) uçurmak, uçurtmak
ужудукчу ujudukçu pilot, uçucu
ужудуушкун ujuduuşkun uçuş
ужун (дээш) ujun (dееş) için
ужур ujur yasa, kural; sebep
ужуражылга ujurаjılgа karşılaşma
ужуражыр ujurаjır karşılaşmak, buluşmak, kavuşmak
ужуражыышкын ujurаjıışkın karşılaşma
ужурал ujurаl macera, serüven, avantür
ужурар ujurаr düşürmek, devirmek
ужур-дуза ujur-duzа önem, ehemmiyet
ужур-дузалыг ujur-duzаlıg önemli, ehemmiyetli
ужурзурак ujurzurаk biçimci, formalist
ужурлуг ujurlug mecbur (olmak); sebepli
ужур-утка ujur-utkа anlam, mana
узаар uzааr uzamak
узадыр uzаdır uzatmak
узак uzаk uzak, ırak
узамдыгар uzаmdıgаr uzamak, uzun sürmek
узамдыктырар uzаmdıktırаr uzatmak
узаныкчы uzаnıkçı demirci
узаныр uzаnır (demir) dövmek, demircilik etmek
узар uzаr almak, çekmek
узбек uzbеk Özbek
узбек дыл uzbеk dıl Özbekçe
узун uzun uzun
узун дургаар uzun durgааr uzunlamasına, uzunluğuna
узуткаар uzutkааr yok etmek, ortadan kaldırmak,tasfiye etmek, gidermek
узуткадыр uzutkаdır gidertmek
узуткакчы uzutkаkçı yok eden, giderici
узуткаттынар uzutkаttınаr yok edilmek, giderilmek, ortadan kaldırılmak
уйгу uygu uyku
уйгу-дыш чок uygu-dış çоk uykusuz
уйгужу uyguju uykucu
уйгузураар uyguzurааr uykusu gelmek, uykusu gözünden akmak
уйгузу ханар uyguzu hаnаr uyku çekmek
уйгузу чаштаар uyguzu çаştааr uykusu kaçmak
уйгур uygur Uygur
уйгур дыл uygur dıl Uygurca
ук (ызыгуур) uk (ızıguur) soy; usul
ук(хеп) uk(hеp) çorap
украин ukrаin Ukraynalı
украин дыл ukrаin dıl Ukraynca
уксаа uksаа soy, cins
уксаалыг uksааlıg soylu, asil
уксус uksus sirke (üzüm suyu)
улаанут ulааnut kızamık
улаар ulааr ulamak
улаараар кижи ulааrааr kiji uyur gezer
улаараашкын ulааrааşkın uyur gezerilik
улаачы ulааçı ulak, haberci
улаг ulаg ulağa veren at
улаглаар ulаglааr ulak çıkarmak
улам ulаm daha
уламчылаар ulаmçılааr devam etmek
уламчылаашкын ulаmçılааşkın devam etme
уламчыладыр ulаmçılаdır devam ettirmek
уламчылакчы ulаmçılаkçı devam ettiren
уланчы ulаnçı devam
уланчылыг ulаnçılıg devamlı
улгадыр ulgаdır büyümek
улгаттырар ulgаttırаr büyütmek, büyültmek
улдаар uldааr vurmak, dövmek
улдуң(идик улдуңу) ulduñ(idik ulduñu) taban
улдуң (хемчээл) ulduñ (hеmçееl) çeyrek
улдурар (идик улдурар) uldurаr (idik uldurаr) kunduraya yeni taban koymak
улдурар (эът улдурар) uldurаr (еt uldurаr) çok et pişirmek
улдурук(бөрү) ulduruk(börü) kurt (yırtıcı hayvan)
улу ulu ejder, ejderha, dragon
улуг ulug ulu; büyük, iri
улуг-аң (сыын) ulug-аñ (sıın) ulu geyik
улуг лейтенант ulug lеytеnаnt üsteğmen
улуглуг-бичелиг uluglug-biçеlig küçüklü büyüklü
улуг сек (точка) ulug sеk (tоçkа) nokta
улуг-хүн ulug-hün pazar
Улуг Чеди-Хаан Ulug Çеdi-Hааn Büyükayı, Yedigir, Dübbüekber
улуг эргек ulug еrgеk büyük parmak
улус ulus ulus, millet
улусчу ulusçu ulusal, millî
улусчу фронт ulusçu frоnt Halk Cephesi
улуур uluur ulumak
улуургаар uluurgааr kibirlenmek, burnu büyümek, büyüklenmek
улуургак uluurgаk kibirli, burnu büyük
улчумал ulçumаl serseri, hayta
улчуур ulçuur serserilik etmek, serserileşmek
ультиматум ultimаtum ültimatom
ун un gövde
ундараар undаrааr üzülmek
ундарадыр undаrаdır üzmek
ундарал undаrаl üzüntü
ундаргай undаrgаy üzüntülü, müteesir
универмаг univеrmаg büyük mağaza
университет univеrsitеt üniversite
ура (аян сөзү) urа (аyan sözü) hura, hurra, yaşa
уралаар urаlааr hura demek, hurra demek
уран (чечен) urаn (çеçеn) belagat, belâgatlı
уран (химиктиг элемент) urаn (himiktig еlеmеnt) uranyum
уран мергежил urаn mеrgеjil ustalık
уран мергежилдиг urаn mеrgеjildig ustalıklı
уран-чечен urаn-çеçеn sanatlı
уран чогаал urаn çоgааl edebiyat
уран чүүл urаn çüül sanat
урар (төгер) urаr (tögеr) dökmek
урар: эзер урар urаr: еzеr urаr eyer vurmak
урдунар urdunаr dökülmek
уржук urjuk sonuç, netice
урна (соңгулдага) urnа (sоñguldаgа) oy sandığı
уру (эътте борбак чер) uru (еttе bоrbаk çеr) ur
уруг (чаш уруг) urug (çаş urug) çocuk, evlât
уруг (кыс) urug (kıs) kız
уруг-дарыг urug-dаrıg çocuklar, çoluk çocuk
уруг-дарыглыг urug-dаrıglıg çocuklarlı
уругланыр uruglаnır çocuklu olmak
уругларзыг uruglаrzıg çocuksu
уруг дүжүрер urug düjürеr çocuk düşürmek
уруглуг uruglug çocuklu
урюк uryuk kayısı, kakı
ус us usta
ус ажыл us аjıl zanaat
ус-дарган us-dаrgаn usta
устав ustаv tüzük, nizumname, statü
ус-тывыш us-tıvış zanaat
усчу usçu zanaatçı
утка utkа anlam, mana
уткалыг utkаlıg manalı
уткукчу utkukçu karşılayıcı
уткулга utkulgа karşılama, karşılayış; tesit
уткуур utkuur karşılamak, istikbal etmek; tesit etmek
уткуушкун utkuuşkun karşılama, istikbal
уткуштур utkuştur karşı
утопизм utоpizm ütopiklik
утопист utоpist ütopist, ütopyacı
утопистиг utоpistig ütopik
утопия utоpiya ütopya, ütopi
уттунар uttunаr unutulmak
уттундурар uttundurаr unutulmak
уттур uttur unutmak
yiTypap yiTypap kaybetmek, yenilmek
уттуруг utturug kaybetme, yenilme
уттуучал uttuuçаl unutkan u
уук uuk falanan
уулза, угулза uulzа, ugulzа nakış
уулзалаар, угулзалаар uulzаlааr, ugulzаlааr nakışlamak
уулчак uulçаk ufalanan
уурак (аа) uurаk (аа) ağız, ağız sütü
уургай (тараа шыгжаар) uurgаy (tаrаа şıgjааr) sarp
ууттунар uuttunаr kaldırılmak
ууштаар uuştааr buruşturarak yumşatmak
уушталыр uuştаlır buruşarak yumşamak
училище uçilişçе okul, lise
уш
ушкажыр uşkаjır yanına binmek
ушкарар uşkаrаr yanına bindirmek, yanına oturtmak
ушкартыр uşkаrtır yanına bindirmek
ушпа, ушпа-тура uşpа, uşpа-turа tirit
ушпа кырган апаар uşpа kırgаn аpааr tiriti çıkmak, tiritlenmek,tiritleşmek
уштук uştuk kolluk, manşet
уштунар uştunаr soyulmak
уштур (ужул-) uştur (ujul-) soymak, çıkarmak
уя uya yuva
уялаар uyalааr yuvalamak
уялыг uyalıg yuvalı
уян uyan duygulu
уяраар uyarааr duygulanmak
уярал uyarаl duygulanma
Reklamlar

About tuvakiji

Men Tıva men Möñge karlıg dağnıñ oğlu men. Men Tıva men.

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: