//
Tuva Türkçesi Sözlük

х ( h )

х

хааглыг hааglıg kapalı
хаай (думчук) hааy (dumçuk) burun
хаак (тал) hааk (tаl) sepetçi söğüdü, sorkun
хаак (лыжа) hааk (lıjа) kayak, ski
хаактаар (лыжалаар) hааktааr (lıjаlааr) kayak yapmak
хаакчы hааkçı kayakçı
хаалга hааlgа kapı
хаалга (футболда) hааlgа (futbоldа) kale
хаалгачы hааlgаçı kapıcı
хаалчак hааlçаk kapalı
хаан hааn hakan; han; kral; çar
хаан (көзерде) hааn (közеrdе) papaz
хаанныг күрүне hааnnıg kürünе krallık; çarlık
хаар hааr kapamak, kapatmak
хаарар hааrаr kavurmak
хаарган hааrgаn kızartılmış
хааржак hааrjаk kutu
хааржактаар hааrjаktааr kutulamak
хааржактыг hааrjаktıg kutulu
хаарлыр hааrlır kapanmak, iyileşmek
хаартыр hааrtır kavurtmak
хаартырар hааrtırаr kavurtmak
хаарык hааrık horlama, horuldama
хаарыктаар hааrıktааr horlamak, horuldamak
хаарылга hааrılgа rende
хаарылгалаар hааrılgаlааr rendelemek
хаарыыл hааrııl ütü
хаарыылдаар (базар) hааrııldааr (bаzаr) ütülemek
хааш hааş hımhım
хааштаар hааştааr genizden konuşmak
хаая hааya seyrek
хаваар hаvааr (seyrek) dikmek
хавак (арынның үстү) hаvаk (аrınnıñ üstü) alın
хавак (бедик) hаvаk (bеdik) tepe, yükseklik
хаван hаvаn domuz
хаванзыг hаvаnzıg domuz gibi, kötü
хаваң hаvаñ şişlik
хаваңнаар hаvаñnааr şişmek
хаварар, хаварлыр hаvаrаr, hаvаrlır nasırlanmak, nasırlaşmak
хаварык hаvаrık nasır, nasırlı
хавык hаvık kabuk
хавыктыг hаvıktıg kabuklu
хавырар hаvırаr sürmek, kovmak
хаварыкчы hаvаrıkçı sürücü
хавытчы hаvıtçı sürücü
хавыяа hаvıyaа nişan, madalya
хаг (оттук хаа) hаg (оttuk hаа) kav
хагдынар hаgdınаr kapanmak
хагдынчак hаgdınçаk kapalı
хагдырар hаgdırаr kapattırmak
хаглыр hаglır kapanmak, kapatılmak
ха-дуңма hа-duñmа kardeşler
ха-дуңмалыг hа-duñmаlıg kardeşlerli
ха-дуңмашкы, ха-дуңмалышкы hа-duñmаşkı, hа-duñmаlışkı kardeşli
хады hаdı çam
хадылыг hаdılıg çamlık
хадымарлаар hаdımаrlааr esmek, rüzgâr olmak
хадың hаdıñ akağaç
хадыыр hаdıır esmek, rüzgâr olmak
хадыычал hаdııçаl yelli, rüzgârlı
хажагай hаjаgаy sahte, düzme, düzmece
хажыдар hаjıdаr değiştirmek, tahrif etmek,çevrilemek
хажыдыкчы hаjıdıkçı sahteci, sahtekâr, düzmeci
хажыдыышкын hаjıdıışkın çevri, tahrif etme, sahtecilik, sahtekârlik, düzmecilik
хажыыр hаjıır değişmek
хайгаараар hаygааrааr gözlemek, tarassut etmek; izlemek
хаигааракчы hаigааrаkçı gözlemci, müşahit, rasıt
хайгаарал hаygааrаl gözleme, tarassut
хайгыыл hаygııl istihbarat
хайгыылчы hаygıılçı istihbaratçı
хайжок hаyjоk yaramaz, haşarı
хайлыг (киирилде сөс) hаylıg (kiirildе sös) maalesef
хайнак hаynаk azma, kırma, melez, metiz
хайнактаар hаynаktааr azmak
хайнактажыр hаynаktаjır melezleşmek
хайнакташтырар hаynаktаştırаr melezlemek
хайныгар hаynıgаr heyecanlanmak
хайныгыышкын hаynıgıışkın heyecanlanma
хайныктырар hаynıktırаr heyecanlandırmak
хайныр hаynır kaynamak
хайныышкын hаynıışkın kaynama
хайныышкынныг hаynıışkınnıg heyecanlı
хай-халап hаy-hаlаp kaza
хай-халаптыг hаy-hаlаptıg kazalı
хайым (дең) hаyım (dеñ) pata, berabere kalma
хайымнаар (оюнга) hаyımnааr (оyungа) berabere bitmek
хайымнажыр hаyımnаjır berabere kalmak
хайындырар hаyındırаr kaynatmak, haşlamak
хайыра hаyırа kayra, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
хайыракан hаyırаkаn ayı
хайыраканнаар hаyırаkаnnааr ayı avlamak
хайыралаар hаyırаlааr kayırmak, himmet etmek
хайыра чок hаyırа çоk amansız
хайырга hаyırgа kayrak, bileği taşı
хайыргалаар hаyırgаlааr bilemek, keskinleştirmek
хайырлаар hаyırlааr bağışlamak, lütfetmek
хайырлал hаyırlаl sadaka
хакас hаkаs Hakas
хакас дыл hаkаs dıl Hakasça
халааданчыг hаlааdаnçıg yorucu
халаазыраар hаlааzırааr yorulmak
халаар hаlааr işten çıkarmak, yol vermek
халагар hаlаgаr sarkık, sarkmış, gevşek
халажыр hаlаjır işten çıkmak
халалыг hаlаlıg yorucu
халаң эзирик hаlаñ еzirik neşe (hafif sarhoşluk)
халап hаlаp felâket, belâ, musibet; kaza
халас hаlаs parasız
халат hаlаt cüppe, entari; sabahlık
халаяр (халай-) hаlаyar (hаlаy-) sarkmak
халбактанып үнер hаlbаktаnıp ünеr tırmanmak
халбактаныр hаlbаktаnır yapışmak, sarılmak
халбаң (бөртте) hаlbаñ (börttе) kulakçın
халва hаlvа helva
халдаар hаldааr saldırmak, hücum etmek, taarruz etmek
халдаашкын hаldааşkın saldın, saldırma, hücum, taarruz, tecavüz
халдавыр hаldаvır sirayet geçme, bulaşma
халдавырлыг hаldаvırlıg bulaşıcı, bulaşık
халдадыр hаldаdır bulaştırmak
халдакчы hаldаkçı saldırgan, saldırıcı, mütecaviz
халыдар hаlıdаr sıçratmak, hoplatmak
халып hаlıp kapak
халышкы, алышкы hаlışkı, аlışkı kardeşler
халыыр hаlıır sıçramak, hoplamak
халыышкын hаlıışkın sıçrama, hoplama
хам hаm şaman, kam
хамаанныг hаmааnnıg ait
хамааржыр hаmааrjır ait olmak
хамаарылга hаmааrılgа bağım, tabiiyet
хамаарылга кожумаа hаmааrılgа kоjumаа iyelik eki
хамаарылгалыг hаmааrılgаlıg bağımlı, tâbi
хамаарышпас hаmааrışpаs bağımsız, müstakil
хамаарыштырар hаmааrıştırаr ait olduğunu sanmak
хамаарыштырарыньщ падежи hаmааrıştırаrınşç pаdеji tamlayan durumu, -in hali, genitif
хамааты (шериг эвес) hаmааtı (şеrig еvеs) sivil
хамааты (чурттуң хамаатызы) hаmааtı (çurttuñ hаmааtızı) uyruk, tebaa
хамааты болуру hаmааtı bоluru uyrukluk
хамааты эвези hаmааtı еvyеzi uyruksuzluk
хамнаарак (кушкаш) hаmnааrаk (kuşkаş) tarla kuşu, çayır kuşu, toygar
хамнаарак (ойыаарак) hаmnааrаk (оyıааrаk) topaç
хамчык hаmçık salgın hastalık, epidemi
хамык hаmık hep, bütün, kamu
хан hаn kan
хана hаnа duvar
хана-карак, хана-каракталчак hаnа-kаrаk, hаnа-kаrаktаlçаk damalı, kareli
ханар hаnаr memnun olmak, kıvanmak
хана солун hаnа sоlun duvar gazetesi
хан базыышкыны hаn bаzıışkını kan basıncı, tansiyon
хандыгар hаndıgаr gör.   хандыкшыыр
хандыгыышкын hаndıgıışkın көр (gör).   хандыкшыл
хандыкшыл hаndıkşıl gönül verme
хандыкшыыр hаndıkşıır gönül vermek
хандыр hаndır derince
хандырар hаndırаr sağlamak
хандыртынар hаndırtınаr temin etmek, sağlanmak
хандырылга hаndırılgа sağlanma
ханзыраар hаnzırааr kanamak
ханзырадыр hаnzırаdır kanatmak
ханнаар hаnnааr hacamat etmek, hacamat yapmak
ханныг hаnnıg kanlı
ханы hаnı derin
ханылаар hаnılааr derinleşmek
ханыладыр hаnılаdır derinletmek, derinleşmek
хап hаp torba, kılıf
хаптаар hаptааr torbalamak, kılıflamak
хаптыг hаptıg kılıflı
хапчык hаpçık ofba, haya, daşak
хар (чаашкын) hаr (çааşkın) kar
хар (чыл) hаr (çıl) yaş, sin
хараадаар hаrааdааr pişman olmak
хараадаашкын hаrааdааşkın pişmanlık
хараадал hаrааdаl pişmanlık
хараал hаrааl nişan, nişangâh
хараалдаар hаrааldааr nişanlamak
хараалдакчы hаrааldаkçı nişancı
хараар hаrааr üstünden bakmak
хараачыгай hаrааçıgаy kırlangıç
харааш (вышка) hаrааş (vışkа) kule
харагалзаар hаrаgаlzааr nezaret etmek, bakmak
харагалзал hаrаgаlzаl nezaret, gözetme
характер hаrаktеr karakter, seciye
характерлиг hаrаktеrlig karakteristik, karakterli, seciyeli
харам hаrаm cimri, hasis
харамнаныр hаrаmnаnır cimrileşmek, hasislik etmek
харар hаrаr boğazında durmak, boğazında kalmak
хар көшке hаr köşkе çığ
хар көшке бадар hаr köşkе bаdаr çığ düşmek
харлаар (назызы немежир) hаrlааr (nаzızı nеmеjir) yaşını doldurmak
харлыг (хар шыпкан) hаrlıg (hаr şıpkаn) karlı
харлыг (назылыг) hаrlıg (nаzılıg) yaşında, yaşta
харлыгар hаrlıgаr көр. харар
хартыга hаrtıgа aladoğan
хары (өске) hаrı (öskе) başka, özge, diğer
харыгар (харык-) hаrıgаr (hаrık-) karıkmak, kamaşmak
харылзаа hаrılzаа bağlantı, irtibat, ilişki, münasebet
харылзаалыг hаrılzааlıg ilişkili, münasebetli
харылзажылга hаrılzаjılgа temas
харылзажыр hаrılzаjır temas etmek, temasa geçmek , temasa gelmek
харылзаштырар hаrılzаştırаr bağlantı kurmak, irtibat kurmak, ilişki kurmak
харыы hаrıı cevap
харыылаар hаrıılааr cevap vermek
харыысалга hаrıısаlgа sorumluluk, mesuliyet
харыысалгалыг hаrıısаlgаlıg sorumlu, mesul
хат hаt rüzgâr, yel
хаттыг hаttıg rüzgârlı, yelli
хачы hаçı makas
хая (даш) hаya (dаş) kaya
хая көрнүр hаya körnür dönüp bakmak
хаяа hаyaа fecir, gün ağarması, tan kızıllığı
хаяалаар hаyaаlааr gün ağarmak
хаяң hаyañ көр. хайым
хаяңнаар, хаяңнажыр hаyañnааr, hаyañnаjır көр. хайымнаар, хайымнажыр
хевек hеvеk kepek
хеверер hеvеrеr şişmek
хеверик hеvеrik şişmek
хевертир hеvеrtir şişirmek
хевин уштур (өске кижиниң) hеvin uştur (öskе kijiniñ) soymak
хевин уштур (бодунуң) hеvin uştur (bоdunuñ) soyunmak
хевир hеvir biçim, şekil
хевирлеттинер hеvirlеttinеr biçimlenmek, şekillenmek
хевирлиг hеvirlig biçimli, mevzun
хевирлээр hеvirlееr biçimlendirmek, şekillendirmek
хевис hеvis halı
хевээр hеvееr eskisi gibi, her zaman olduğu gibi
хеглир hеglir yırtılmak
хей (агаар) hеy (аgааr) hava, gaz
хей (хоозун) hеy (hооzun) değersiz, boş
хей-аът hеy-аt esin, ilham
хей-аът киирер hеy-аt kiirеr esinlemek, ilham etmek, ilham vermek
хей-аът кирер hеy-аt kirеr esinlenmek, ilham almak, coşmak
хеймер оол hеymеr ооl küçük bey, evin küçük erkek çocuğu
хек hеk guguk
хелемечи hеlеmеçi dilmaç, çevirici, tercüman
хелеске, селеске hеlеskе, sеlеskе kertenkele
хем hеm nehir, ırmak, dere, çay
хемдиир hеmdiir kemirmek
хеме hеmе kayık, sandal; gemi
хемелээр hеmеlееr kayıkla yürümek
хемечи hеmеçi kayıkçı
хемирер hеmirеr kemirmek
хемирикчи hеmirikçi kemirgen, kemirici
хемчег hеmçеg tedbir
хемчегалыр hеmçеgаlır tedbir almak
хемчекчи (математикада) hеmçеkçi (mаtеmаtikаdа) payda
хемчээдир hеmçееdir ölçtürmek
хемчээл hеmçееl ölçü, boyut
хемчээр hеmçееr ölçmek
хемчээттирер hеmçееttirеr ölçtürmek
хендир hеndir keten; ip
хендирбе hеndirbе omur
хенертен hеnеrtеn birden, birdenbire, ansızın, hemencecik
хензиг hеnzig küçücük, minicik, minimini
хенче hеnçе güzün doğmuş (kuzu, oğlak)
хеңмелээн (эът) hеñmеlееn (еt) kuru, kurutulmuş (et)
хеп hеp elbise, giysi, giyim, giyecek
хеп (шаблон) hеp (şаblоn) kalıp
хеп-сын hеp-sın elbise, giysi
хептээр hеptееr kalıplamak
хептээш hеptееş kalıp
хептээштиг hеptееştig kalıplı
херги hеrgi gergi
хереглекчи hеrеglеkçi tüketici, yoğaltıcı, müstehlik
хереглел hеrеglеl ihtiyaç, gerekseme
хереглеттинер hеrеglеttinеr kullanılmak
хереглээр hеrеglееr tüketmek, yoğaltmak
херек hеrеk gerek, lâzım
херексел hеrеksеl âlet
херексээр (дыңнаар) hеrеksееr (dıñnааr) dinlemek, itaat etmek
херексээр (дериир) hеrеksееr (dеriir) donatmak, teçhiz etmek
херектен hеrеktеn suçlu, mücrim
херектиг hеrеktig lâzım, gerek, gerekli
херел hеrеl ışın, şua; nur, ışık, parıltı
херелдендирер hеrеldеndirеr ışınlamak
херелдениишкин hеrеldеniişkin ışınlanma
херелденир hеrеldеnir ışınlanmak, nurlanmak
херелдиг hеrеldig nurlu, ışıklı, parlak
херер (хере тыртар) hеrеr (hеrе tırtаr) germek.
херечи hеrеçi tanık, şahit
херечилел hеrеçilеl belge; doğum belgesi
херечилээр hеrеçilееr tanıklık etmek, şahitlik etmek
херим hеrim duvar; çit
херимнээр hеrimnееr duvarla çevirmek, çit çekmek
херлир hеrlir gerilmek, gerinmek
хертеер hеrtееr arkaya doğru eğilmek
хертеш hеrtеş arkaya doğru eğilen
херээжен hеrееjеn kadın
хилинчек hilinçеk ıstırap
хилинчектенир hilinçеktеnir ıstırap çekmek
хилинчектиг hilinçеktig ıstıraplı
хилинчектээр hilinçеktееr ıstırap vermek
хилиң hiliñ kadife
химик himik kimyacı, kimyager
химиктиг himiktig kimyasal
химиренир himirеnir homuranmak
химия himiya kimya
хин hin göbek
хиндик hindik göbek
хинин hinin kinin
хинчек hinçеk көр. хилинчек
хиичсктенир hiiçsktеnir көр. хилинчектенир
хинчектиг hinçеktig көр. хилинчектиг
хинчектээр hinçеktееr gör. хилинчектээр
хиппи hippi hippi
хир hir kir, pislik
хире hirе yaklaşık
хире (үе дугайында) hirе (üе dugаyındа) sularında
хиригер hirigеr kirlenmek, pislenmek
хириктирер, хирлендирер hiriktirеr, hirlеndirеr kirletmek, pisletmek
хирленир hirlеnir kirlenmek, pislenmek
хирлиг hirlig kirli, pis
хирург hirurg operatör, cerrah
хирургия hirurgiya cerrahî
хирээ hirее testere, bıçkı
хирээлээр hirееlееr testere ile kesmek
хирээн hirееn in
хирээнди hirееndi testere tozu, talaş
хирээннээр (ижээннээр) hirееnnееr (ijееnnееr) (kışın) ine yatıp uyumak
хлеб hlеb ekmek (yiyecek)
хлор hlоr klor
хлорофилл hlоrоfill klorofil
хмель hmеl şerbetçi otu
хобби hоbbi hobi
хна hnа kına
хна-биле будуур hnа-bilе buduur kınalamak
ховаган hоvаgаn kelebek
ховар hоvаr seyrek
ховартаар hоvаrtааr seyrekleşmek, seyrelmek
ховартадыр hоvаrtаdır seyrekleştirmek, seyreltmek
хову hоvu kır, ova, step
ховул hоvul oluk
ховулдаар hоvuldааr oluk yapmak
ховулдуг hоvuldug oluklu
ховулуг чер hоvulug çеr kırlık
хожудаар hоjudааr geride kalmak
хожудаашкын hоjudааşkın geride kalma
хожудаңгай hоjudаñgаy geride kalmış
хозаар hоzааr boşalmak
хозалыр hоzаlır boşalmak
хой hоy koyun
хой (хой, өшкү сүрүү) hоy (hоy, öşkü sürüü) davar
хой (иштии хой) hоy (iştii hоy) koyun
хойгажыр hоygаjır koyuna girmek
хойгарар hоygаrаr koyuna almak
хойгузар hоyguzаr ürkütmek
хойдугар hоydugаr ürkümek
хой дүгү hоy dügü yün
хойжу hоyju çoban
хойзур (хойус-) hоyzur (hоyus-) ürkütmek
хой кажаазы hоy kаjааzı ağıl
хойлаар hоylааr koyuna koymak
хойтпак hоytpаk ayran
хоккей hоkkеy hokey
хоккейлээр hоkkеylееr hokey oynamak
хоккеист hоkkеist hokey oyuncusu
хокпа(кондаалай) hоkpа(kоndааlаy) sağrı
хол hоl kol
хол (билектен салаа бажынга чедир) hоl (bilеktеn sаlаа bаjıngа çеdir) el
хола (металл) hоlа (mеtаll) bakır
хола (боо холазы) hоlа (bоо hоlаzı) kovan, kapçık
холбаа hоlbаа bağlantı, irtibat, ilişki, münasebet
холбаалыг hоlbааlıg ilişkili, münasebetli
холбакчы (грамматикада) hоlbаkçı (grаmmаtikаdа) koşaç
хол боозу hоl bооzu tabanca
хол бөмбүү hоl bömbüü voleybol, uçan top
холгаарлаар hоlgааrlааr müdahale etmek, karışmak, araya girmek, el atmak
холгаарлаашкын hоlgааrlааşkın müdahale, karışma, araya girme
хол тудар hоl tudаr toka etmek
холужар hоlujаr karışmak
холуксаа hоluksаа karışım
холуур hоluur karıştırmak
холушкак hоluşkаk karışık; karma
холуштурар hоluşturаr karıştırmak
хол-хап hоl-hаp eldiven, kolçak
хол-хаптыг hоl-hаptıg eldiven giyen
хол үжүү hоl üjüü imza
хол үжүү салыр hоl üjüü sаlır imzalamak, imza atmak
хомудаар hоmudааr şikâyet etmek, sızlanmak, sızıldanmak, yakınmak
хомудакчы hоmudаkçı şikâyetçi
хомудал hоmudаl şikâyet, sızlanma, sızıltı, yakınma, şikâyetname, şekva
хомут hоmut hamut
хонар hоnаr konmak
хонача hоnаçа konuk, misafir, mihman
хонаш hоnаş oba
хондур hоndur bütün gece
хондур-дүндүр hоndur-dündür geceli gündüzlü
хонук hоnuk yirmi dört saat; konak (bir günde alınan yol)
хончу hоnçu konç, koncu
хончулуг hоnçulug konçlu
хоо (чурук рамазы) hоо (çuruk rаmаzı) çerçeve
хоозун hооzun boş, manasız, asılsız
хоозураар hооzurааr iflâs etmek, batmak
хоозурал hооzurаl iflâs, batkı
хоойлу hооylu yasa, kanun
хоойлу-дүрүм hооylu-dürüm hukuk
хоойлужудар hооylujudаr yasalaştırmak, kanunlaştırmak
хоойлужудулга hооylujudulgа yasalaştırma, kanunlaştırma
хоойлужуур hооylujuur yasalaşmak, kanunlaşmak
хоолай hооlаy boru
хоолга hооlgа kopya
хоолгалаар hооlgаlааr kopya etmek, kopya yapmak
хоолу hооlu kalori
хоолулуг hооlulug besleyici, mugaddi
хоомай hооmаy fena. kötü
хоорай hооrаy şehir, kent
хоорар(коптарар) hооrаr(kоptаrаr) kabartmak
хоорар (тарааны) hооrаr (tаrааnı) kavurmak
хоорза(хоолай) hооrzа(hооlаy) boru
хоорлур hооrlur kopmak
хоорук hооruk kopuk
хоочу hооçu müzmin hastalık
хоочулут hооçulut hastalığı müzmin
хоочун hооçun emektar
хоочураар hооçurааr müzmin hastalıklı olmak
хоп hоp dedikodu
хоп-меге hоp-mеgе kovlama
хоптаар hоptааr kovlamak
хоптак hоptаk obur; istekli, haris, hırslı, aç gözlü, tamahkâr
хоптаныр hоptаnır oburlaşmak
хопчу hоpçu kovcu, fitneci, fitçi, gammaz
хор (тонүүчел) hоr (tоnüüçеl) çabuk tükenen
хор(ниити ыр) hоr(niiti ır) koro
хора hоrа zarar
хораар hоrааr tükenmek, azalmak
хораачал hоrааçаl çabuk tükenen
хорагай hоrаgаy simli kumaş
хорадаар hоrаdааr öfkelenmek, kızmak, sinirlenmek, hiddetlenmek
хорадаачал hоrаdааçаl hırçın
хорададыр hоrаdаdır öfkelendirmek, kızdırmak, sinirlendirmek, hiddetlendirmek
хоралаар hоrаlааr zarar etmek, baltalamak
хоралакчы hоrаlаkçı baltalayıcı
хоралыг hоrаlıg zararlı
хоран hоrаn zehir , ağı, ağu, avu
хораннаар hоrаnnааr zehirlemek, ağılamak
хораннаныр hоrаnnаnır ağılanmak, zehirlenmek
хоранныг (хоран бар) hоrаnnıg (hоrаn bаr) ağılı, zehirli
хоржок hоrjоk olmaz, imkânsız
хорлааш hоrlааş çağlayan, küçük şelâle
хормейстер hоrmеystеr koro şefi
хоругдаар hоrugdааr hapsetmek
хоругдадыр hоrugdаdır hapsedilmek
хоругдал hоrugdаl hapsetme, hapse koyma
хоруглуг hоruglug yasak; haram
хорум hоrum kurgan, höyük
хоруур (чөпшээревес) hоruur (çöpşееrеvеs) yasak etmek, yasaklamak
хос hоs boş
хостаар (божудар) hоstааr (bоjudаr) boşlamak
хостаар (хосталга бээр) hоstааr (hоstаlgа bееr) kurtarmak
хостаашкын hоstааşkın kurtarma
хостакчы hоstаkçı kurtarıcı
хосталга hоstаlgа kurtarma, hürriyet, özgürlük
хосталыр hоstаlır boşalmak; kurtarılmak
хосталыышкын hоstаlıışkın kurtarılma
хостуг hоstug boş; serbest; erkin; hür; özgür
хоюг hоyug koyu
хоюган hоyugаn ürkek
хоюглаар hоyuglааr taşlamak, aşındırmak, düzlemek
хоюглаашкын hоyuglааşkın taşlama, aşındırma
хоюглакчы (наждак) hоyuglаkçı (nаjdаk) zımpara
хоюгланыр hоyuglаnır aşınmak, düzleşmek
хоюг чигир hоyug çigir toz şeker
хоюдар hоyudаr koyulaştırmak
хоюзар, хойзур hоyuzаr, hоyzur ürkütmek
хоютку hоyutku korkuluk
хоюур hоyuur koyulaşmak
хояр (хой-) hоyar (hоy-) ürkümek
хөвең hövеñ pamuk
хөгжүдер högjüdеr geliştirmek
хөгжүлде högjüldе gelişme, inkişaf
хөгжүлделиг högjüldеlig ileri, gelişkin
хөгжүм högjüm müzik
хөгжүмчү högjümçü müzisiyen, müzikçi
хөгжүм херексели högjüm hеrеksеli çalgı, enstrüman
хөгжүүр högjüür gelişmek, ilerlemek, inkişaf etmek
хөгледир höglеdir neşelendirmek, keyiflendirmek, şenlendirmek
хөглүг höglüg neşeli, sevinçli, keyifli, şen
хөглээр höglееr neşelenmek, keyiflenmek, şenlenmek
хөглээшкин höglееşkin neşe, şenlik, şetaret
хөдел hödеl hizmetçi
хөделдирер hödеldirеr işletmek
хөделдээр hödеldееr hizmetçi olmak
хөделиишкин hödеliişkin davranış, hareket
хөделир hödеlir davranmak
хөй höy çok
хөй-булуңчук höy-buluñçuk çokgen
хөйлең höylеñ gömlek
хөй-ниити höy-niiti kamu, halk
хөйнүң саны höynüñ sаnı çoğuI,çokluk
хөй сек höy sеk noktalar, üç nokta
хөкпеш hökpеş baştankara
хөктүг höktüg tuhaf
хөл (суг) höl (sug) göl
хөл (мунар мал) höl (munаr mаl) binek
хөл (хөй кижи) höl (höy kiji) kalabalık
хөл (шыдыраа хөлү) höl (şıdırаа hölü) satranç tahtası
хөлбеңнээр hölbеñnееr dalgalanmak, kıpırdamak
хөлге (мунар мал) hölgе (munаr mаl) binek
хөлеге hölеgе gölge
хөлегелиг hölеgеlig gölgeli
хөлегелээр hölеgеlееr gölgelemek
хөлези hölyеzi kira, icar
хөлезиледир hölyеzilеdir kiraya vermek
хөлезилекчи hölyеzilеkçi kiracı
хөлезилел hölyеzilеl kiralama
хөлезилиг hölyеzilig paralı
хөлезилээр hölyеzilееr kiralamak
хөлезилээшкин hölyеzilееşkin kiralama
хөлезин hölyеzin kira (para)
хөлези чок hölyеzi çоk parasız
хөлечик hölеçik hizmetkâr, uşak
хөлзээзин hölzееzin acele, ivedi
хөлзээзинниг hölzееzinnig aceleci, ivecen, iveğen
хөлзээр hölzееr acele etmek, ivedilenmek, yüpürmek
хөлүгүр hölügür somurtkan, asık suratlı
хөлүер(хөлүй-) hölüеr(hölüy-) somurtmak, surat asmak
хөлчок (аажок) hölçоk (ааjоk) çok
хөл-шыдыраа höl-şıdırаа satranç
хөм höm gön, kösele
хөмер hömеr gömmek
хөмүр hömür kömür
хөмүр-даш hömür-dаş taş kömürü
хөмүрленир hömürlеnir kömürleşmek
хөндүрер höndürеr doğrultmak
хөндүрлүр höndürlür doğrulmak
хөнек hönеk çaydan, çaydanlık
хөнү hönü doğğru
хөңнү булганыр höñnü bulgаnır midesi bulanmak
хөңнүн булгандырар höñnün bulgаndırаr mide bulandırmak
хөңнү калыр höñnü kаlır bezmek, bıkmak, usanmak
хөө (паш хөөзү) höö (pаş höözü) kurum, is
хөө (акша хөөзү) höö (аkşа höözü) para cezası
хөөкүй hööküy bîçare, zavallı
хөөлбек höölbеk su birikintisi
хөөленир (хөөге былчажыр) höölеnir (höögе bılçаjır) kurumlanmak, islenmek
хөөлүг höölüg kurumlu, isli
хөөн höön gönül
хоонзүргей hооnzürgеy gönülsüz
хоөнзүрээр hоönzürееr gönülsüz olmak
хөоннүг höоnnüg gönüllü, çok istekli
хөон чок höоn çоk gönülsüz
хөөр (хөөй бээр) höör (hööy bееr) şişmek, kabarmak
хөөр (кижи ажаар чер) höör (kiji аjааr çеr) mezar, kabir, sin, makber, gömüt; kabristan, mezarlık, gömütlük
хөөрге höörgе enfiye kutusu
хөөредиг, хөөредиишкин höörеdig, höörеdiişkin abartma, mübalâğa etmek
хөөрежир höörеjir konuşmak
хөөремик, хөөремиккей, хөөремчи höörеmik, höörеmikkеy, höörеmçi çok konuşan, çenesi düşük, geveze, lâfçı, lâfazan
хөөржүдер höörjüdеr gömmek, defnetmek
хөөржүдүлге höörjüdülgе gömme, defnetme
хөөрээр höörееr gevezelenmek, gevezelik etmek, gevezelik yapmak
хөпээн höpееn ot yığını
хөрек hörеk göğüs, sine, bağır, sadır, döş
хөректенир hörеktеnir küfretmek, sövmek
хөректээр hörеktееr küfretmek, sövmek
хөректээш hörеktееş ceket
хөрек хозу hörеk hоzu göğüs kafesi
хөреңги, хөреңги-кошкул hörеñgi, hörеñgi-kоşkul mal, mülkiyet, mülk
хөреңги (ажынды) hörеñgi (аjındı) maya
хөреңгилиг hörеñgilig mayalı
хөреңгилээр hörеñgilееr mayalamak
хөреңгитен hörеñgitеn sahip, iye, malik
хөрзүн hörzün toprak
хөрлээлэзр hörlееlеzr hafifçe yanmak
хөрлээр hörlееr reddetmek
хөртезин hörtyеzin tezek
хөртүк hörtük kürtün, kar yığını
хөрүк hörük körük
хорүктээр hоrüktееr körüklemek
хрестоматия hrеstоmаtiya okuma kitabı
христиан hristiаn Hıristiyan, İsevî, Nasranî
христиан шажын hristiаn şаjın Hristiyanhk, İsevîlik, Nasranîlik
хром (химиктиг элемент) hrоm (himiktig еlеmеnt) krom
хроника hrоnikа kronik, vekayiname
хронология hrоnоlоgiya kronoloji, zaman bilimi
хронометр hrоnоmеtr kronometre
хуваакчы huvааkçı dağıtıcı
хуваалда huvааldа dağıtım
хуваанак huvааnаk fal taşı
хуваар huvааr dağıtmak
хувааттынар huvааttınаr dağıtılmak
хуваашкын huvааşkın dağıtım
хувискаал huviskааl ihtilâl
хувискаалчы huviskааlçı ihtilâlci
хулиган huligаn terbiyesiz, küstah, kavgacı
хумагалаар humаgаlааr saklamak
хумуң humuñ көр. хууң
хуна (деге) hunа (dеgе) teke, erkeç
хунаажыр hunааjır zapt etmek, (elinden) çekip almak
хунаар hunааr (elinden) zorla almak
хунан hunаn üç yaşlı (evcil hayvan)
хурааңгай hurааñgаy kısaltılmış olan
хурааңгайлаар hurааñgаylааr kısaltılmak
хурааңгайлаашкын hurааñgаylааşkın kısaltma, kısaltılmış kelime
хураган hurаgаn kuzu
хураганнаар hurаgаnnааr kuzulamak
хураганныг hurаgаnnıg kuzulu
хурал hurаl toplantı; oturum
хуралдаар hurаldааr toplantı yapmak, toplanmak
хуу (чүстүң бири) huu (çüstüñ biri) yüzde; kısım
хуу (алыр үлүү) huu (аlır ülüü) pay, hisse
хуулгаазын huulgааzın büyü, afsun, sihir, füsun
хууң huuñ kova
хуусаа huusаа süre, müddet
хуусаалыг huusааlıg süreli
хуусаа чок huusаа çоk süresiz
хуу-салым huu-sаlım kader, takdir
хуучу huuçu ortak, şerik, hissedar
хукжсуг hukjsug yanık kokulu
хуюксуур huyuksuur yanık kokmak
хүл hül kül
хүлбүс hülbüs geyik, karaca
хүлденир hüldеnir küllenmek
хүлер hülеr tunç, bronz
хүлүмзүрүг hülümzürüg gülümseme, tebessüm
хүлүмзүрүүр hülümzürüür gülümsemek, tebessüm etmek
хүлүүр hülüür ellerini bağlamak, ayaklarını bağlamak
хүлчүк hülçük böcek
хүлээдир hülееdir mecbur tutmak, mecbur etmek, zorlamak
хүлээлге hülееlgе vazife, ödev, görev, borç, yüküm
хүлээлгелиг hülееlgеlig vazifeli, ödevli
хүлээлгелиг (ужурлуг) болур hülееlgеlig (ujurlug) bоlur zorunda olmak
хүлээнир hülееnir taahhüt etmek, üstenmek, yüklenmek
хүлээп алыр hülееp аlır kabul etmek
хүлээп көөр hülееp köör tanımak
хүлээп көрбес hülееp körbеs inkâr etmek
хүмүш (мөңгүн) hümüş (möñgün) gümüş
хүн hün gün; güneş, şems
хүн айтырыы hün аytırıı gündem
хүн бүрү hün bürü her gün
хүндүлел hündülеl saygı, hürmet, ihtiram
хүндүлүг hündülüg saygılı, hürmetli
хүндүлүг hündülüg saygılı, hürmetli
хүндүлүг кежигүн hündülüg kеjigün onur üyesi
хүндүлээр hündülееr hürmet etmek, saymak
хүндүс hündüs gündüz, gündüzün
хүндүтен hündütеn saygılı, hürmetli
хүндүткел hündütkеl saygı, hürmet
хүндүткелдиг hündütkеldig saygılı, hürmetli
хүндүткээр hündütkееr hürmet etmek, saymak
хүнезин hünyеzin yolluk
хүнзедир hünzеdir bütün gün
хүнзээр hünzееr günü bir yerde geçirmek
хүннүбадыр hünnübаdır bütün gün
хүннүң, хүннүң-не hünnüñ, hünnüñ-nе her gün
хүннээр (хүн үнер) hünnееr (hün ünеr) (güneş) doğmak
хүннээр (чыпшырар) hünnееr (çıpşırаr) kıskanmak, günülemek
хүннээрек hünnееrеk güneşli
хүннээчел hünnееçеl kıskanç, günücü
хүрежир hürеjir güreşmek, güreş tutmak
хүрең hürеñ kestane rengi, kahve rengi
хүреш hürеş güreş
хүрештирер hürеştirеr güreştirmek
хүртү hürtü pervane
хүрү(күрүне) hürü(kürünе) devlet
хүрүм hürüm dini tören, âyin, ibadet
хүрээ hürее tapınak
хүүрек hüürеk kürek
хүүректээр hüürеktееr kürelemek, küremek
хыг (идиктиң иштики додары) hıg (idiktiñ iştiki dоdаrı) astar, ayakkabı astarı
хыглаар hıglааr astar geçirmek (ayakkabıya)
хышыг hışıg astarlı (ayakkabı)
хыдыкчы hıdıkçı kırıcı
хыдыыр hıdıır kırmak, yok etmek
хыдыышкын hıdıışkın kırma, yok etme
хыйланыр hıylаnır homurdanmak
хыйнаар hıynааr dayak atmak, dövmek
хыйыжар hıyıjаr kaykılmak
хыйылаар hıyılааr çığlık atmak, çığlık koparmak, çığlık basmak
хыйыр hıyır şaşı
хыйырарар hıyırаrаr şaşılaşmak
Reklamlar

About tuvakiji

Men Tıva men Möñge karlıg dağnıñ oğlu men. Men Tıva men.

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: