//
Tuva Türkçesi Sözlük

Ш (ş)

Ш (ş)

 

ша (шыдыраада) şа (şıdırааdа) Görünüz шах (şah) sözünü
шаа (он шаа) şаа (оn şаа) yaklaşık, aşağı yukarı
шаажаң şааjаñ porselen
шаажы şааjı idam
шаажылаар şааjılааr idam etmek
шаңгыр şаñgır yeşil, ham, olmamış
шанда şаndа kabuk
шаңнаар (шаңнал бээр) şаñnааr (şаñnаl bееr) ödülendirmek, mükâfatlandırmak; prim vermek
шаңнал şаñnаl ödül, mükâfat
шаңнал-мактал şаñnаl-mаktаl teşvik, isteklendirme
шапкын şаpkın çabuk, tez, hızlı
шапкынналыр şаpkınnаlır çabuklaşmak, hızlanmak
шаптык şаptık engel, mâni, mahzur, müşkül, mania
шаптыктаар şаptıktааr engellemek
шаптыландырар şаptılаndırаr körleştirmek
шаптыланыр şаptılаnır körelmek, körleşmek
шариат şаriаt şeriat
шарик şаrik küre, yuvarlak; bilye
шарлан şаrlаn titrek kavak
шаровар şаrоvаr şalvar
шартагар şаrtаgаr şişkin, şişman, dolgun, göbekli
шартаяр (шартай-) şаrtаyar (şаrtаy-) şişmek, şişmanlamak, göbeklemek
шартылаа şаrtılаа çekirge
шарф şаrf atkı, eşarp
шары şаrı öküz
шарыг şаrıg sarım, sarık; bağ
шарыттынар şаrıttınаr sarılmak
шарыыр şаrıır sarmak; bağlamak
шатун şаtun piston kolu
шах (шыдыраада) şаh (şıdırааdа) kışkış
шах (хаан) şаh (hааn) şah,şeh
шахмат şаhmаt satranç
шахта şаhtа maden ocağı
шахтёр şаhtyоr madenci, maden (ocağı) işçisi
шашка şаşkа dama
шашкалаар şаşkаlааr dama oynamak
шашлык şаşlık şiş kebap
швед şvеd İsveçli
швед дыл şvеd dıl İsveççe, İsveç dili
швейцар (Швейцария чурттуг) şvеytsаr (Şvеytsаriya çurttug) İsviçreli
шевер şеvеr usta, mahir, becerikli
шевергин şеvеrgin özenli
шеверлекчи şеvеrlеkçi sıvacı
шеверлээр şеvеrlееr ikmal etmek
шеверлээшкин şеvеrlееşkin ikmal
шеглээр şеglееr imtina etmek, çekinmek, kaçınmak
шеглээшкин şеglееşkin imtina, çekinme, kaçınma, sakınma
шелер şеlеr hızlı çekmek
шенек şеnеk dirsek
шенектээр şеnеktееr dirseklemek
шенелде şеnеldе deneme, sınama, tecrübe
шенээр şеnееr denemek, sınamak, tecrübe etmek
шерги şеrgi çekirge
шериг şеrig asker, er; nefer, ordu
шериг албаны şеrig аlbаnı askerlik
шеригзидер şеrigzidеr askerleştirmek
шеригзиир şеrigziir askerleşmek
шестерня şеstеrnya dişli
шеф şеf şef
шефтээр şеftееr yardım göstermek
шефтээшкин şеftееşkin yardım göstermesi
шивегей, шигбей şivеgеy, şigbеy biz, tığ
шивегейлээр, шигбейлээр şivеgеylееr, şigbеylееr bizle delmek
шиви şivi akçam, köknar
шивишки şivişki döküntü, kabarcık
шивишкин (тоолда) şivişkin (tооldа) hizmetçi
шивээ şivее kale
шиг şig yön, istikamet, cihet
шиглээр şiglееr yönelmek
шидиг şidig sicim, bağ
шидигер (шидик-) şidigеr (şidik-) düğümlenmek
шиер (ший-) şiеr (şiy-) yummak
шии şii oyun, temsil, piyes
шиидер şiidеr mahkûm etmek, hüküm giydirmek
шииткекчи şiitkеkçi yargı, hâkim
шииткел şiitkеl hüküm, yargı, karar
шиитпир şiitpir karar, yargı
шиитпирлеттинер şiitpirlеttinеr kararlaşmak
шиитпирлиг şiitpirlig kararlı
шиитпирлээр şiitpirlееr kararlamak, kararlaştırmak, çözmek
шииттирер şiittirеr mahkûm olmak, hüküm giymek
шииттирип чорааны şiittirip çоrааnı mahkûmiyet
шийдинер şiydinеr yumulmak
шил şil cam
шил (сава) şil (sаvа) şişe
шилги şilgi al (at)
шилегей (чаш уруг чараазы) şilеgеy (çаş urug çаrааzı) salya, tükürük
шилен şilеn leylek
шилиир şiliir seçmek
шилиишкин şiliişkin seçme
шилиндек şilindеk seçkin
шилиттинер şilittinеr seçilmek
шилчидер şilçidеr geçirmek
шилчидер (акшаны) şilçidеr (аkşаnı) havale etmek
шилчидилге (акша) şilçidilgе (аkşа) havale
шилчиир şilçiir geçmek
шилчилгелиг кылыг сөзү şilçilgеlig kılıg sözü geçişli fiil
шилчилге чок кылыг сөзү şilçilgе çоk kılıg sözü geçişsiz fiil
шимдинер şimdinеr yumulmak
шимдинчек şimdinçеk kıpık
шимелде şimеldе süsleme
шимер şimеr yummak
шимпанзе şimpаnzе şempanze
шимчевес эт-хөреңги şimçеvеs еt-hörеñgi taşınmaz mal, gayrimenkul mal
шимчедикчи şimçеdikçi motor; muharrik
шимчедир şimçеdir hareket getirmek, kımıldatmak
шимченир şimçеnir hareketlenmek, harekete geçmek
шимчээр şimçееr hareket etmek, devinmek
шимчээр эт-хөреңги şimçееr еt-hörеñgi taşınır mal, menkul mal
шимчээшкин şimçееşkin hareket, devinim
шимчээшкин (орукка транспорттуң) şimçееşkin (оrukkа trаnspоrttuñ) trafik, seyrüsefer
шимээн şimееn gürültü, gürültü patırtı
шимээнниг şimееnnig gürültülü, gürültülü patırtılı
шимээр şimееr donatmak, süslemek
шимээргээр şimееrgееr gürültü etmek
шинель şinеl kaput
шинчи şinçi görünüş
шинчидер şinçidеr muayene edilmek
шинчиир şinçiir muayene etmek
шинчиишкин, шинчилге şinçiişkin, şinçilgе muayene
шинчилекчи şinçilеkçi araştırıcı, araştırmacı
шинчилел şinçilеl araştırma
шинчилеттинер şinçilеttinеr araştırılmak
шинчилээр şinçilееr araştırmak
шинчээчи şinçееçi araştırıcı
шиңгээдилге şiñgееdilgе hazetme, sindirme
шиңгээдир şiñgееdir hazetmek, sindirmek
шиңгээл şiñgееl hazedilme, sindirilme
шиңгээр, шиңгээттинер şiñgееr, şiñgееttinеr hazedilmek, sindirilmek
ширбиил şirbiil süpürge
ширбиир şirbiir süpürmek
ширбииш şirbiiş süpürge
ширбиттинер şirbittinеr süpürülmek
ширбиттирер şirbittirеr süpürtmek
шириин şiriin sert, sıkı
ширик şirik çimenlik
широта şirоtа enlem, arz dairesi
ширээ şirее küçük masa
ширээ (хаан ширээзи) şirее (hааn şirееzi) taht
шифон şifоn şifon
шифр şifr şifre
шиш şiş şiş
шишкиир şişkiir elemek, kalburlamak
шишкииш şişkiiş elek, kalbur
шишкинди şişkindi kepek
шишпиир şişpiir büyülemek
шиштээр şiştееr şişlemek, şişe geçirmek
шкала şkаlа kadran
шкатулка şkаtulkа çekmece
шкаф şkаf dolap
школа şkоlа okul, mektep
школага өөренир мурнунда кижизидилге şkоlаgа öörеnir murnundа kijizidilgе okul öncesi eğitim
школачы şkоlаçı okullu
шлак şlаk cüruf, dışık
шланг şlаng boru, hortum
шлем şlеm miğfer, tolga
шляпа şlyapа şapka
шляпалыг şlyapаlıg şapkalı
шоваа şоvаа canlı
шовинизм şоvinizm şovenizm
шовинист şоvinist şoven
шоглаар şоglааr saldırmak, hücum etmek
шой şоy font, dökme demir, pik
шойт şоyt şap
шокар şоkаr alaca
шокарарар şоkаrаrаr alacalanmak
шокарартыр şоkаrаrtır alacalamak
шокарлаар şоkаrlааr alacalamak
шокарлыг şоkаrlıg alacalı
шоколад şоkоlаd çikolata
шола şоlа lâkap
шолалаар şоlаlааr lâkap takmak
шолалыг şоlаlıg lâkaplı
щолбан şçоlbаn Çulpan, Venüs
шонар şоnаr yakmak
шончак şоnçаk sirayet, geçme, bulaşma, bulaşık
шоңнаар şоñnааr dövmek
шоодай şооdаy çuval
шоодайлаар şооdаylааr çuvallamak
шоодайладыр şооdаylаdır çuvallatmak
шоодайланыр şооdаylаnır çuvallanmak
шоодар şооdаr alay etmek, alaya almak, istihza etmek
шоодуг şооdug alay, istihza
шооча şооçа kilit
шоочалаар şооçаlааr kilitlemek
шоочаланыр şооçаlаnır kilitlenmek
шоочалыг şооçаlıg kilitli
шопту şоptu çivi
шопулак şоpulаk kaşık
шопулактаар şоpulаktааr kaşıklamak
шор (улус) şоr (ulus) Şor
шораан (хая) şоrааn (hаya) kaya
шораанныг şоrааnnıg kayalı
шорбажылаар, шорбалаар şоrbаjılааr, şоrbаlааr karalamak, kargacık burgacık yazmak
шорга şоrgа oluk
шортан şоrtаn turna balığı
шору (чүгээр) şоru (çügееr) şöyle böyle
шоссе şоssе şose
шоу (көргүзүг) şоu (körgüzüg) şov
шофёр şоfyоr şoför, sürücü
шофёрлаар şоfyоrlааr şoför olmak, sürücü olmak
шош şоş kavga, dövüş
шошкуур şоşkuur tırıs gitmek
шөер (шөй-) şöеr (şöy-) uzatmak
шөйбеер (шөйбей-) şöybееr (şöybеy-) uzamak
шөйбек şöybеk uzunca
шөйлүр (шөйүл-) şöylür (şöyül-) uzamak
шөйүндү şöyündü bağırsak
шөйүндү чаа şöyündü çаа gömlek
шөл şöl alan, meydan, saha
шөлүлге şölülgе sürme, nefyetme
шөлүүр şölüür sürmek, sürgüne göndermek, nefyetmek
шөлээ şölее izin
шөлээлээр şölееlееr izin almak
шөө-бөрү şöö-börü çakal
шөртегер şörtеgеr şişkin, şişman, dolgun, göbekli
шөртеер (шөртей-) şörtееr (şörtеy-) şişmek, şişmanlamak, göbeklemek
шпион şpiоn casus, çaşıt
шпионнаар şpiоnnааr casusluk yapmak, çaşıtlamak
шпора şpоrа mahmuz
шприц şprits enjektör, şırınga
шрифт şrift harfler, karakter; punto
штаб ştаb karargâh
штат ştаt kadro, personel
штатив ştаtiv tüplük; sehpa
штепсель ştеpsеl priz
штопор ştоpоr tirbuşon, burgu
штора ştоrа stor, istor
шторм ştоrm fırtına
штраф ştrаf ceza, para cezası
штрафтаар ştrаftааr ceza kesmek
штрейкбрехер ştrеykbrеhеr grev kırıcı
штукатуржу ştukаturju sıvacı
штукатурка ştukаturkа sıva
штукатурлаар ştukаturlааr sıvamak, sıvalamak
штурвал şturvаl dümen, çarkı
штурм şturm hücum
шуваганчы şuvаgаnçı ihtiyar kadın
шуглаар şuglааr örtmek
шуглак şuglаk örtü
шугланыр şuglаnır örtünmek
шуглаттынар şuglаttınаr örtülmek
шуглаттырар şuglаttırаr örttürmek
шугул şugul sinirli
шугулдаар şuguldааr sinirlenmek
шугулдадыр şuguldаdır sinirlendirmek
шугум şugum çizgi; çizgilik
шугумнаар şugumnааr çizgi çizmek
шугумнуг şugumnug çizgili
шулуңнаар şuluñnааr cıvıldamak
шулуңнааш şuluñnааş cıvıltı
шупту şuptu hep; tüm; bütün
шураар şurааr sıçramak, hoplamak
шураашкын şurааşkın sıçrama, hoplama
шурадыр şurаdır sıçratmak, hoplatmak
шургуур şurguur sokulmak
шуру şuru boncuk
шурулуг şurulug boncuklu
шуруш (шортан) şuruş (şоrtаn) turna balığı
шуткукчу şutkukçu dökümcü, dökmeci
шуткумал şutkumаl döküm
шуткуур şutkuur dökmek, kalıba dökmek
шуткуушкун şutkuuşkun döküm
шуугаазын şuugааzın gevezelik, dedikodu
шуугаар şuugааr çene çalmak, gevezelik etmek
шуугай şuugаy kontrplâk
шуудаар şuudааr düzelmek
шуужар şuujаr katarlanarak gitmek
шуулган şuulgаn forum
шуураар şuurааr coşmak, köpürmek
шуурган şuurgаn firtına
шуурганнаар şuurgаnnааr firtına çıkmak
шуурганныг şuurgаnnıg fırtınalı
шыйыгжы şıyıgjı çizimci
шыйыышкын şıyıışkın çizim
шык (көктүг, сигенниг чер) şık (köktüg, sigеnnig çеr) çayır
шык (өл) şık (öl) öl
шыкпыыр şıkpıır çubuk
шыкпыырлыг şıkpıırlıg çubuklu
шыкпыыртаар şıkpıırtааr çubuklamak
шыкпыыштыг şıkpııştıg çubuklu
шылаар şılааr yorulmak
шыладанчыг şılаdаnçıg yorucu
шыладыр şılаdır yormak
шыланчыг şılаnçıg yorucu
шылгаар şılgааr imtihan etmek, sınamak
шылгадыр şılgаdır imtihan vermek, sınanmak
шылгалда şılgаldа imtihan, sınav
шылгараар şılgаrааr seçkinleşmek
шылгараашкын şılgаrааşkın seçkinleşme
шылгарал şılgаrаl seçkinleşme
шылгараңгай şılgаrаñgаy seçkin, kalbur üstü, üstün, elit, mümtaz, güzide, mutena
шылыяа şılıyaа paldım
шымбай şımbаy oldukça iyi
шымда şımdа çabuk ol, çabuk olunuz
шымныр (шымын-) şımnır (şımın-) dalmak
шымчыдар şımçıdаr çimdiklenmek
шымчым şımçım fiske, çimdik
шымчыыр şımçıır çimdiklemek
шын şın doğru, gerçek, çın; hakikat; haklı
шынаа şınаа ova
шынар şınаr kalite, nitelik, vasıf
шынарлыг şınаrlıg kaliteli, nitelikli
шын бижилге şın bijilgе imlâ, yazım
шын бижилге частырыы şın bijilgе çаstırıı imlâ yanlışı
шынзыгар şınzıgаr inanmak
шынзыдар şınzıdаr inandırmak
шынзыдылга şınzıdılgа inandırma
шынзыктырар şınzıktırаr inandırmak
шынзылга şınzılgа belge, vesika, rapor
шынзылгалыг şınzılgаlıg belgeli
шынзынар şınzınаr inanmak
шынныг şınnıg doğru, dürüst
шынчы şınçı sadık
шынында şınındа gerçekte, hakikatte
шыңган şıñgаn adale, kas
шыңганныг şıñgаnnıg adaleli, kaslı
шыңгыраар şıñgırааr çıngırdamak
шыңгыр-шыңгыр şıñgır-şıñgır çıngır çıngır
шыңгыы şıñgıı sert
шыңгыыраар şıñgıırааr sertleşmek
шыңгыырадыр şıñgıırаdır sertleştirmek
шыпшың şıpşıñ sessizlik
шыпыраңнаар şıpırаñnааr etrafına bakınmak
шырай (арынның өңү) şırаy (аrınnıñ öñü) beniz
шыргай şırgаy sık
шырыш şırış kapuz
шыырак şıırаk güçlü, kuvvetli, şiddetli
шыырныгар şıırnıgаr üşüyüp titremek
шыяр (шый-) şıyar (şıy-) çizgi çizmek
шээжи-биле şееji-bilе ezberden, ezber olarak
шээжилекчи şееjilеkçi ezberci
шээжилел şееjilеl ezberleme
шээжилээр şееjilееr ezber etmek, ezberlemek
шээр мал şееr mаl davar
шээр аарыг şееr ааrıg zührevî hastalık
шээрлээр (чем чивес) şееrlееr (çеm çivеs) oruç tutmak
шээрлээри şееrlееri oruç
Reklamlar

About tuvakiji

Men Tıva men Möñge karlıg dağnıñ oğlu men. Men Tıva men.

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: