//
Tuva Türkçesi Sözlük

Ч (ç)

 

 

ча çа yay
чаа (эрги эвес) çаа (еrgi еvеs) yeni
чаа (дайын) çаа (dаyın) savaş, harp
чаавай (чеңгей) çааvаy (çеñgеy) yenge
чаагай çааgаy bol, bereketli
чаагайжыдар çааgаyjıdаr bayındırlaştırmak
чаагайжыткан çааgаyjıtkаn bayındır, mamur
чаагайжыыр çааgаyjıır bayındırlaşmak
чаа-дайын çаа-dаyın savaş, harp
чаажыгар (чаажык-) çааjıgаr (çааjık-) yavaşlamak
чаажыктырар çааjıktırаr yavaşlatmak
чаак (чаак сөөгү) çааk (çааk söögü) yanak
чаак (эжик кастыы) çааk (еjik kаstıı) söğe, söve
чаактыг çааktıg yanaklı
чаалажыр çааlаjır savaşmak, yağılaşmak, savaşa tutuşmak
чаалап алыышкын çааlаp аlıışkın fetih
чаалап алыр çааlаp аlır fethetmek
чаан çааn fil
чаар (эм чаар) çааr (еm çааr) yağlamak, sürmek
чаар (хар чаар) çааr (hаr çааr) yağmak
чаар эм çааr еm melhem, merhem
чаарттынар çааrttınаr yenilenmek, yenileşmek
чаарттырар çааrttırаr yenileştirmek
чаартылга çааrtılgа yenileme
чаартыр çааrtır yenilemek
чааскаан çааskааn yalnızca
чааскаанзыраар çааskааnzırааr yaniızlık duymak
Чаа чыл Çаа çıl Yıl başr
чааш çааş yavaş, yumuşak huylu
чаашкын (хар, чаъс) çааşkın (hаr, çаs) yağmur, yağış
чаашкын (машина үзү) çааşkın (mаşinа üzü) yağlama
чаашкынныг(харлыг, частыг) çааşkınnıg(hаrlıg, çаstıg) yağmurlu, yağışlı
чаваа çаvаа tay
чавак çаvаk apış arası
чавана çаvаnа dalak
чавыдак çаvıdаk eyersiz
чавыдактаар çаvıdаktааr eyersiz binmek
чавызаар çаvızааr alçalmak
чавызааш çаvızааş çukurluk
чавызадыр çаvızаdır alçaltmak
чавырлыр çаvırlır dinmek, yatışmak
чавырлыышкы|1 çаvırlıışkı|1 dinme, yatışma
чавыс çаvıs alçak
чаг çаg yağ
чагаа çаgаа mektup
чагаалаар çаgааlааr mektup yazmak
чагаалажылга çаgааlаjılgа mektuplaşma
чагаалажыр çаgааlаjır mektuplaşmak
чагаа хавы çаgаа hаvı zarf
чагдынар çаgdınаr yağlanmak
чагдырар (чаъска) çаgdırаr (çаskа) yağmur yemek
чаглак çаglаk barınak, melce, sığınak
чаглактаар çаglаktааr barındırmak
чаглактаныр çаglаktаnır barınmak, sığınmak
чагланыр çаglаnır yağlanmak, semirmek
чаглыг çаglıg yağlı
чагы (адагаш) çаgı (аdаgаş) direk
чагыг çаgıg ısmarlama, sipariş
чагыдар çаgıdаr ısmarlamak, sipariş etmek
чагыдыкчы çаgıdıkçı abone
чагыдылга çаgıdılgа abone
чагыдылгалыг çаgıdılgаlıg aboneli
чагыкчы çаgıkçı müşteri, alıcı
чагылга çаgılgа abone
чагырар çаgırаr idare etmek, yönetmek
чагырга çаgırgа idare, yönetim
чагыртыр çаgırtır yönetilmek
чагырыкчы, чагырчы çаgırıkçı, çаgırçı idareci, yönetici
чагыыр (чагыг бээр) çаgıır (çаgıg bееr) ısmarlamak, sipariş etmek
чада çаdа merdiven, basamak
чадаар (шыдавас) çаdааr (şıdаvаs) yapıbilmemek
чадавас çаdаvаs belki
чадаг çаdаg yaya, yayan, piyade
чадаглаар çаdаglааr yaya olmak, yaya kalmak
чадаг-терге çаdаg-tеrgе bisiklet, çift teker
чадаг-тергежи çаdаg-tеrgеji bisikletçi, çift tekerci
чадаг шериг çаdаg şеrig piyade
чадапчок (чадавас) çаdаpçоk (çаdаvаs) belki
чадар çаdаr yaymak; döşemek
чадыг çаdıg döşeme
чадыр çаdır alacık, çardak
чажар çаjаr saçmak; ekmek
чажыкчы çаjıkçı ekme makinesi
чажырар çаjırаr gizlemek, saklamak
чажыт (назызы дең) çаjıt (nаzızı dеñ) yaşıt, boydaş, akran, öğür
чажыт (ажык эвес) çаjıt (аjık еvеs) giz, sır
чазаар (чонар) çаzааr (çоnаr) yonmak, yontmak
чазаар (акталаар) çаzааr (аktаlааr) enemek, iğdiş etmek, hadım etmek
чазаглыг орук çаzаglıg оruk şose, otoban, otoyol
чазак çаzаk hükümet
чазак-чагырга çаzаk-çаgırgа idare
чазалга çаzаlgа düzeltme, tashih
чазаныкчы çаzаnıkçı marangoz
чазанылга çаzаnılgа marangozluk
чазаныр çаzаnır marangozluk etmek
чазар (чазыг кылыр) çаzаr (çаzıg kılır) yanılmak
чазар (чагаа чазар) çаzаr (çаgаа çаzаr) açmak
чазар (чыгыы болур) çаzаr (çıgıı bоlur) -e yazmak (düşeyazmak)
чазарлаар çаzаrlааr dağıtmak, düzeni bozmak
чазыг çаzıg yanlışlık, hata
чазыглыг çаzıglıg yanlış, hata
чазый çаzıy көр. чилби
чазын çаzın ilkbaharda
чай (чайгы үе) çаy (çаygı üе) yaz
чай (хостуг үе) çаy (hоstug üе) vakit, zaman
чайгаар (чайгаар бүткен) çаygааr (çаygааr bütkеn) tabiî, doğal
чайгаар (шимчедир) çаygааr (şimçеdir) sallamak
чайгааш (шак маятниги) çаygааş (şаk mаyatnigi) sarkaç, rakkas, pandül
чайгандырар çаygаndırаr sallandırmak
чайганыр çаygаnır sallanmak
чайганыыш (качели) çаygаnıış (kаçеli) salıncak
чайгы çаygı yazlık
чайгылар (чигзинер) çаygılаr (çigzinеr) tereddüt etmek, duraksamak
чайгылчак çаygılçаk tereddütlü, duraksamalı
чайгылыышкын çаygılıışkın tereddüt, duraksama
чайдырар çаydırаr çalkatmak
чайка çаykа martı
чайлаар (дезер) çаylааr (dyеzеr) önü alınmak, önlenmek
чайлаар (чай эрттирер) çаylааr (çаy еrttirеr) yaylamak
чайлаг çаylаg yayla, yaylak
чайлаглаар çаylаglааr yaylamak
чайладыр (дестирер) çаylаdır (dеstirеr) önünü almak, önlemek
чайладыр (чайны өттүр) çаylаdır (çаynı öttür) yazın
чайланыр çаylаnır boş olmak, işsiz olmak
чайлаш чок çаylаş çоk kaçınılmaz, mübrem, vazgeçilmez
чайлыг çаylıg boş, işsiz
чайлыңнаар çаylıñnааr yalpalamak, salınmak
чайлыңнааш çаylıñnааş yalpalayan
чайлыңнадыр çаylıñnаdır yalpalatmak
чайык (чаъс-чайык) çаyık (çаs-çаyık) sağanak, taşma
чайыктаар çаyıktааr taşmak
чайын çаyın yazın
чайыннаар çаyınnааr parlamak
чайынналчак çаyınnаlçаk parlak
чайынналыр çаyınnаlır parlaklaşmak
чайыннанчак çаyınnаnçаk parlak
чайынныг çаyınnıg parlayan
чайыр çаyır kalay
чайырлаар çаyırlааr kalaylamak
чайырлаашкын çаyırlааşkın kalaylama
чайырлакчы çаyırlаkçı kalaycı
чайырланыр çаyırlаnır kalaylanmak
чайырлыг çаyırlıg kalaylı
чакпа çаkpа yüzgeç, kanat
чакпыыл çаkpııl iyesi olmayan
чал (чал орук) çаl (çаl оruk) toprak set
чал (чылгы мал чалы) çаl (çılgı mаl çаlı) cıdağı yağı, yağır yağı
чалаар çаlааr davet etmek, çağırmak
чалалга çаlаlgа davet, çağrı
чалалгалыг çаlаlgаlıg davetli, çağrılı
чалбак (калбак) çаlbаk (kаlbаk) yassı
чалбарар çаlbаrаr yalvarmak
чалбарыыр çаlbаrıır yalvarmak
чалбырааш çаlbırааş alev, yalım, yalın
чалбырааштаныр çаlbırааştаnır alevlenmek
чалбырааштыг çаlbırааştıg alevli
чалбыыш çаlbıış alev, yalım, yalın
чалбыыштаныр çаlbııştаnır alevlenmek
чалбыыштыг çаlbııştıg alevli
чалгаа çаlgаа tembel, haylaz
чалгаа апаар çаlgаа аpааr tembelleşmek
чалгаараар çаlgааrааr usanmak, bıkmak, bezmek
чалгаарадыр çаlgааrаdır usandırmak
чалгааранчыг çаlgааrаnçıg usandırıcı, bıktırıcı
чалгыг çаlgıg dalga
чалгыгланыр çаlgıglаnır dalgalanmak
чалгыглыг çаlgıglıg dalgalı
чалгын çаlgın kanat
чалгынныг çаlgınnıg kanatlı
чалгыыр çаlgıır çalkanmak, dalgalanmak
чалдаар çаldааr toprak set yapmak
чалма çаlmа sarık
чалча çаlçа hizmetçi, uşak
чалчалаар çаlçаlааr hizmetçi olmak, uşak olmak
чалчык çаlçık kavgacı
чалчыыр çаlçıır kavga çıkarmak
чалым çаlım düz, sarp, yalçın
чалын çаlın yalım, alev
чалынналыр, чалыннаныр çаlınnаlır, çаlınnаnır yalımlanmak, alevlenmek
чалыы çаlıı genç
чалыыткаар çаlııtkааr gençleşmek
чалыыткадыр çаlııtkаdır gençleştirmek
чам çаm çöp
чамаар çаmааr yamamak, yamalamak
чамадыр çаmаdır yamatmak
чаматтынар çаmаttınаr yamalanmak
чаматтырар çаmаttırаr yamatmak
чамашкы çаmаşkı yama
чамашкылыг çаmаşkılıg yamalı
чамбы-дип çаmbı-dip evren
чамдыгыр çаmdıgır kaykılan
чамдык çаmdık bazı, kimi
чамдыкта çаmdıktа bazı bazı, ara sıra
чамдыызы çаmdıızı bazıları
чамдыяр çаmdıyar kaykılmak
чамык çаmık sürgü
чан (чарын) çаn (çаrın) kürek kemiği, yağrın
чанагаш çаnаgаş çıplak, yalın
чанагаштаар çаnаgаştааr çıplaklaştırmak
чанагаштаныр çаnаgаştаnır çıplaklaşmak
чанар çаnаr eve dönmek
чандаш çаndаş aksak
чандыгыр çаndıgır kaykılan
чандыр çаndır yanlış, yanlış olarak
чандырар çаndırаr evine döndürmek
чандыр-соора çаndır-sооrа yanlış, yanlış olarak
чандыяр (чандый-) çаndıyar (çаndıy-) kaykılmak
чанныр (чалын-) çаnnır (çаlın-) yalvarmak
чанчык çаnçık tütün kesesi
чаны, чанында çаnı, çаnındа yan, yanında
чаныы çаnıı bileği, bileği taşı
чаныыр çаnıır bilemek, keskinleştirmek
чаң çаñ alışkanlık
чаңгы (хая чаңгызы) çаñgı (hаya çаñgızı) yankı, inikas, eko
чаңгыланыр çаñgılаnır yankılamak, yankılanmak
чаңгылыг çаñgılıg yankılı
чаңгыс çаñgıs yalnız, tek
чаңгыс эп çаñgıs еp birlik
чаңгыстың саны çаñgıstıñ sаnı tekil, müfret
чаңныг çаñnıg alışık
чаңнык çаñnık yıldırım
чаңчаар çаñçааr küfretmek, sövmek
чаңчадыр çаñçаdır sövülmek
чаңчажыр çаñçаjır sövüşmek
чаңчаттырар çаñçаttırаr sövülmek
чаңчыгар (чаңчык-) çаñçıgаr (çаñçık-) alışmak
чаңчыктырар çаñçıktırаr alıştırmak
чаңчыл çаñçıl gelenek, anane; âdet
чаңчыл болган çаñçıl bоlgаn gelenekli
чаңчылчыдар çаñçılçıdаr gelenekleştirmek
чаңчылчыраар çаñçılçırааr gelenekleşmek
чаңчылчыыр çаñçılçıır gelenekleşmek
чапсар çаpsаr paydos
чапсарлаар çаpsаrlааr paydos etmek
чапсарладыр çаpsаrlаdır ara vermek
чап-чаа çаp-çаа yepyeni
чар çаr car, ilân
чараа çаrаа salgı, tükürük
чараа-чечен çаrаа-çеçеn kirpi
чарар çаrаr yarmak, ayırmak
чараш çаrаş güzel
чараштыр бижиир (чистописание) çаrаştır bijiir (çistоpisаniе) resim yazı
чарба çаrbа yarma
чарбалаар (дээрбеге) çаrbаlааr (dееrbеgе) yarmak, yarma yapmak, kırmak
чарбаланыр çаrbаlаnır kırılmak
чаргы çаrgı dava
чаргылдажыр çаrgıldаjır davalaşmak
чаргылдажыышкын çаrgıldаjıışkın davalaşma
чаргычы çаrgıçı davacı, müddei
чардыгар (чардык-) çаrdıgаr (çаrdık-) oyalanmak, avunmak
чардыктырар çаrdıktırаr oyalamak, avutmak
чардынар çаrdınаr yarılmak
чаржыр çаrjır yarışmak, müsabaka yapmak
чарлаар çаrlааr ilân etmek, duyurmak
чарлакчы çаrlаkçı ilân eden
чарлал çаrlаl ilân, duyuru
чарлаттынар çаrlаttınаr ilân edilmek
чарлык çаrlık kararname; yarlık
чарлыр (чарыл-) çаrlır (çаrıl-) yarılmak, ayrılmak
чарлыышкын çаrlıışkın ayrılma
чарты (чуктуг чээрген) çаrtı (çuktug çееrgеn) çıra
чартык çаrtık yarım, yarı, buçuk
чартык ортулук çаrtık оrtuluk yarımada
чартыктаар (аарыыр) çаrtıktааr (ааrıır) inme inmek, felç gelmek
чарыгдаар çаrıgdааr harcamak, sarf etmek
чарыгдаашкын çаrıgdааşkın harcama, sarf
чарыгдал çаrıgdаl harç, masraf, gider
чарыгдалдыг çаrıgdаldıg harçlı
чарыгдаттынар çаrıgdаttınаr harcanmak
чарык çаrık yarık
чарылга (чарыгдал) çаrılgа (çаrıgdаl) harç, harcama, masraf
чарылга (айбычы) çаrılgа (аybıçı) hizmetçi
чарылгалыг çаrılgаlıg harçlı
чарын çаrın kürek kemiği, yağnn
чарыш çаrış yarış, müsabaka, koşu
чарыш аъды çаrış аdı koşu atı
чарыштырар çаrıştırаr koşturmak
чарыыр çаrıır harcamak, sarf etmek
час (үе) çаs (üе) bahar, ilkbahar, ilkyaz
часкаар (чазын) çаskааr (çаzın) baharda, ilkbaharda, ilkyazda
часкаар (адыш часкаар) çаskааr (аdış çаskааr) alkışlamak
часкаашкын çаskааşkın alkışlama
часкы (амытан) çаskı (аmıtаn) yarasa
чассыг (час ышкаш) çаssıg (çаs ışkаş) bahar gibi, ilkbahar gibi, ilkyaz gibi
чассыг (эрге-чассыг) çаssıg (еrgе-çаssıg) nazlı, sevgili
чассыдар çаssıdаr okşamak
чассыдыг çаssıdıg okşama
чассыыр (эргеленир) çаssıır (еrgеlеnir) sokulmak, yanaşmak, yaklaşmak
частаар (чаъс чаар) çаstааr (çаs çааr) yağmak
частыр (чештинер) çаstır (çеştinеr) çözülmek
частыр (бомба частыр) çаstır (bоmbа çаstır) patlamak, infilâk etmek
частырыг çаstırıg yanlışlık, hata
частыышкын çаstıışkın patlama
чаттылар çаttılаr yayılmak
чаш (чаш уруг) çаş (çаş urug) çocuk
чаш (карак чажы) çаş (kаrаk çаjı) yaş
чаш (өрээн баш дүгү) çаş (örееn bаş dügü) saç örgüsü, belik
чашканнаар çаşkаnnааr savurmak, saçıp savurmak
чашканнадыр çаşkаnnаdır savurtmak
чашпаа çаşpаа dalkavuk
чашпаалаар çаşpааlааr dalkavuklaşmak
чашпаалаашкын çаşpааlааşkın dalkavuklaşma
чашпаа чорук çаşpаа çоruk dalkavukluk
чашпаачы çаşpааçı dalkavukçu
чашпан çаşpаn pelin
чаштаар (чаштай бээр) çаştааr (çаştаy bееr) kıvılcımlanmak
чаштанчы çаştаnçı kıvılcım, kıvıl
чаштанчылыг çаştаnçılıg kıvılcımlı
чаштынар, чаштыр çаştınаr, çаştır gizlenmek, saklanmak
чаъс çаs yağmur
чаяа çаyaа kaba, kaba et; sağrı
чаяакчы çаyaаkçı yaratıcı
чаяан çаyaаn yazgı, alın yazısı, kader, mukadderat
чаяанныг çаyaаnnıg istidatlı, yetenekli, kabiliyetli
чаяар çаyaаr yaratmak
чаяачы çаyaаçı yaratıcı, Tanrı
чаяр (силгиир) çаyar (silgiir) çalkamak, çalkalamak
чевег (хөөр) çеvеg (höör) mezar, kabir, sin, makber, gömüt
чегдинер çеgdinеr ödünç almak
чегдирер çеgdirеr ödünç vermek
чегей çеgеy seyrek
чегейтээр çеgеytееr seyrekleşmek
чеделдирзи çеdеldirzi yedi kişi
чеделээ, чеделээн çеdеlее, çеdеlееn yedi kişilik grup halinde
чеден çеdеn yetmiş
чеденги çеdеngi yetmişinci
чеденниг çеdеnnig yetmiş yaşında
чедер (аътты дындан) çеdеr (аttı dındаn) yedeğe almak
чедер (сүрүп чедер) çеdеr (sürüp çеdеr) yetişmek, ulaşmak, erişmek
чедер (четчир) çеdеr (çеtçir) yetmek
чеди çеdi yedi
чедиги çеdigi yedinci
чедиишкин çеdiişkin başarı, muvaffakiyet
чедиишкинниг çеdiişkinnig başarılı, muvaffakiyetli
чедимче çеdimçе başarı, muvaffakiyet
чедимчелиг çеdimçеlig başarılı, muvaffakiyetli
чединмес çеdinmеs yoksul, fakir
чединместээр çеdinmеstееr yoksullaşmak
чедир çеdir kadar
чедирер çеdirеr alaştırmak, yetiştirmek, getirmek
чедиртир çеdirtir getirtmek
Чеди-Хаан Çеdi-Hааn Büyükayı, Yedigir, Yedikardeş, Dübbüekber
чедиштирер çеdiştirеr yetiştirmek
чеже çеjе kaç, nice
чежеги çеjеgi kaçıncı
чежер çеjеr çözmek
чежик çеjik çözük
чек çеk çek; fatura
чекпе (шил аксы) çеkpе (şil аksı) tapa, tıpa
чел çеl yele
челбигер (челбик-) çеlbigеr (çеlbik-) soğuklamak, soğuk almak
челбиир çеlbiir savurmak
челбииш (веер) çеlbiiş (vееr) yelpaze
челбииштенир çеlbiiştеnir yelpazelenmek
челбииштээр çеlbiiştееr yelpazelemek
челбик (аарыг) çеlbik (ааrıg) soğuklama
челбик (тоорук карты) çеlbik (tооruk kаrtı) kabuk
челбиктиг çеlbiktig kabuklu
челбиктээр (челбигер) çеlbiktееr (çеlbigеr) soğuk almak
челбинер çеlbinеr soğuk almak
челдиг çеldig yeleli
челдээр (челин кыргыыр) çеldееr (çеlin kırgıır) (atın) yelesini kesmek
челер çеlеr tırıs gitmek
челиплетер çеliplеtеr tırısa kalkmak
челиш çеliş tırıs
челээш çеlееş gök kuşağı, alkım, ebe kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
чем çеm yemek, yiyecek, gıda, azık, besin
чемгерер çеmgеrеr yedirmek, beslemek
чемгерикчи çеmgеrikçi besleyici
чемгерилге çеmgеrilgе besleme
чеме çеmе sitem, kınama
чемелээр çеmеlееr sitem etmek, kınamak
чемзек çеmzеk cephane, cepane
чемзиг çеmzig tatlı
чемзидер çеmzidеr tatlılaştırmak
чемзиир çеmziir tatlılaşmak
чемиш çеmiş yem; gübre
чемишчидер çеmişçidеr gübrelemek
чемишчидилге çеmişçidilgе gübre
чемненир çеmnеnir yemek, beslenmek
чемодан çеmоdаn bavul, valiz
чемпион çеmpiоn şampiyon
чең çеñ yen
чеңге, чеңгей çеñgе, çеñgеy yenge
чеңниг çеñnig yenli
чеп çеp kıl ip
чепсегленир çеpsеglеnir silâhlanmak
чепсеглээр çеpsеglееr silâhlamak, silâhlandırmak
чепсек çеpsеk silâh; vasıta
чепсектиг çеpsеktig silâhlı
чепсектиг күштер çеpsеktig küştеr silâhlı kuvvetler
чер çеr yer; toprak; kara; bölge
чер ажылы çеr аjılı ziraat, tarım, çiptçilik
чер бөмбүрзээ çеr bömbürzее yer yüzü, yer kabuğu
черге çеrgе derece
чергелешкек çеrgеlеşkеk koşut, muvazi, paralel
чергелештирер çеrgеlеştirеr koşutlaştırmak, paralelleştirmek
чергелиг çеrgеlig dereceli
черепица çеrеpitsа kiremit
черкес çеrkеs Çerkez
черлиг çеrlig topraklı
черлик çеrlik yaban; yabanî, vahşî
чер-суг амытаны çеr-sug аmıtаnı iki yaşayışlı
чер хаваны çеr hаvаnı yaban domuzu
чер шимчээшкини çеr şimçееşkini deprem, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
чес çеs kırmızı bakır
ческиндирер çеskindirеr tiksindirmek
ческинер çеskinеr tiksinmek, nefret etmek, ikrah etmek, istikrah etmek
ческиниг çеskinig tiksinti, iğrenç
ческинчиг çеskinçig tiksindirici, menfur
ческинчиир çеskinçiir tiksinilmek
честе, честей çеstе, çеstеy enişte
честек-кат çеstеk-kаt çilek
четверг çеtvеrg perşembe
четки çеtki
четкилээр çеtkilееr ağ atmak
четпес çеtpеs eksik, eksiklik, yetersizlik, noksan
четпестээр çеtpеstееr eksik olmak, yetmemek
четтигер (четтик-) çеttigеr (çеttik-) yetişmek
четтинер (холдан четтинер) çеttinеr (hоldаn çеttinеr) koluna girmek
четтирдим çеttirdim teşekkür ederim
четче çеtçе takım olan
четчелээр çеtçеlееr takım yapmak
четчир çеtçir yetmek, yetişmek
чех çеh Çek
чех дыл çеh dıl Çekçe
чечек çеçеk çiçek
чечектелир çеçеktеlir çiçeklenmek
чечектиг çеçеktig çiçekli
чечен çеçеn beliğ, belâgatli
чечен (улус) çеçеn (ulus) Çeçen
чеченчидер çеçеnçidеr belâgatli yapmak
чеченчиир çеçеnçiir beliğ olmak, belâgatli olmak
чечен чогаал çеçеn çоgааl edebiyat
чештинер çеştinеr çözülmek
чештинчек çеştinçеk çözük
чештирер çеştirеr çözdürmek
чивеңнедир (каракты) çivеñnеdir (kаrаktı) kıpmak, kırpmak, kırpıştırmak, kırptırmak
чивеңнээр çivеñnееr kırpışmak, kırpılmak
чиг çig Çiğ
чиге çigе doğru
чигзиндирер çigzindirеr şüphelendirmek, kuşkulandırmak
чигзинер çigzinеr şüphelenmek, kuşkulanmak
чигзиниг çigzinig şüphe, kuşku
чигзиниглиг çigziniglig şüpheli, kuşkulu
чигзиниишкин çigziniişkin şüphe, kuşku
чигзинчиг çigzinçig şüpheli, kuşkulu
чигир çigir şeker
чигирзиг çigirzig tatlı
чигирзиир çigirziir tatlılaşmak
чигирлиг çigirlig şekerli
чигирлээр çigirlееr şekerlemek
чигир свеклазы çigir svеklаzı şeker pancarı
чигэт çigеt ham madde
чидер çidеr yitmek, kaybolmak
чидиг çidig keskin
чидиглендирер çidiglеndirеr gerginleştirmek
чидиглениишкин çidiglеniişkin gerginleşme
чидигленир çidiglеnir gerginleşmek
чидидер çididеr bilemek, keskinleştirmek
чидиир çidiir keskin olmak
чидирер çidirеr yitirmek, kaybetmek
чидириг çidirig yitim, yitirme
чидиртир çidirtir yedirmek
чижеглээн çijеglееn yaklaşık
чижек çijеk örnek, misal
чижик çijik küçük
чижээ çijее örneğin, meselâ
чизе, чизе-бүрүткел, чизе-даңзы çizе, çizе-bürütkеl, çizе-dаñzı sayım, tadat
чиигедир çiigеdir kolaylaştırmak, hafifletmek, hafifleştirmek
чиигелде çiigеldе bağışıklık, muafiyet
чиигелделиг çiigеldеlig bağışık, muaf
чиигээр çiigееr kolaylaşmak; hafiflemek, hafifleşmek
чиижең çiijеñ vurgun
чиижеңнээр çiijеñnееr vurgun yemek
чиик çiik kolay; hafif, yeğni, yenli
чиик өртектиг çiik örtеktig ucuz
чиик өртектиг апаар çiik örtеktig аpааr ucuzlamak
чиир çiir yemek
чиир (изиг суг) çiir (izig sug) haşlamak, yanmak
чиир (чип амыдыраар) кижи, амытан çiir (çip аmıdırааr) kiji, аmıtаn yiyici
чииртим çiirtim iğrenç
чиир чем çiir çеm yiyecek
чиксээр çiksееr yemek istemek
чиктиг çiktig acayip, garip; tuhaf, yadırganan, yabansı
чиктигзинер çiktigzinеr acayibine gitmek, yadırgamak, tuhafına gitmek
чилби çilbi aç gözlü, aç, doymaz, haris, tamahkâr, hırslı
чилбилээр çilbilееr aç gözlü olmak, haris olmak
чилиг çilig ilik
чилиглиг çiliglig ilikli
чимис çimis yemiş, meyve
чимистиг çimistig yemişli, meyveli
чин çin dışkı, kazurat
чиндиир çindiir arama yapmak
чиндиишкин çindiişkin arama
чиндиңнедир çindiñnеdir sallamak
чиндиңнээр çindiñnееr sallanmak
чиндиңнээш çindiñnееş batak
чинчи çinçi inci,boncuk, cevahir, mücevherat, mercan
чиң (сөөртүр чүък) çiñ (söörtür çük) yük, balya
чиң (компресс) çiñ (kоmprеss) kompres
чиңге çiñgе ince
чиңгежек çiñgеjеk incecik
чиңгелээр (чиңге апаар) çiñgеlееr (çiñgе аpааr) incelmek
чиңге-тараа çiñgе-tаrаа darı
чиңге шөйүндү çiñgе şöyündü ince bağırsak
чиңгине çiñginе genel, umumî
чиңгир çiñgir çok parlak
чиңгир кызыл çiñgir kızıl kıpkırmızı, kıpkızıl
чиңгир ногаан çiñgir nоgааn çok yeşil
чиңгис çiñgis yosun
чиңгистелир çiñgistеlir yosunlanmak, yosunlaşmak
чиңгистиг çiñgistig yosunlu
чиңчерер çiñçеrеr karıştırmak, alt üst etmek
чиңчерлээр çiñçеrlееr көр. чиңчерер
чирбээш çirbееş kâkül, perçem
чирбээштиг çirbееştig kâküllü, perçemli
чиргилчин çirgilçin serap, ılgım, ılgın, yalgın, pusarık
чирер çirеr çentmek, çentiklemek, kertmek
чирик çirik çentik, kertik
чириктиг çiriktig çentikli, kertikli
чирик-кызыл (көзер) çirik-kızıl (közеr) kupa
чирлир çirlir çentilmek
чиртир çirtir yedirmek
чиртир (изиг сугга) çirtir (izig suggа) haşlanmak, yandırmak
читке çitkе ense
човаар çоvааr tasalanmak, kaygılanmak
човаачал çоvааçаl tasalı, kaygılı
човаашкын çоvааşkın tasa, kaygı
човалаң çоvаlаñ hastalık, illet
човалаңныг çоvаlаñnıg illetli
човуур çоvuur inilti
човуурлаар çоvuurlааr inlemek
човуурладыр çоvuurlаdır inletmek
човууртаар çоvuurtааr inlemek
човууртадыр çоvuurtаdır inletmek
чогаадыг çоgааdıg yaratma
чогаадыкчы çоgааdıkçı yaratıcı
чогаадылга çоgааdılgа yaratma
чогаадыр çоgааdır yaratmak, yapmak
чогаал çоgааl yapıt, eser
чогаалчы çоgааlçı yazar, edip, müellif, muharrir
чогудар çоgudаr gerçekleştirmek
чогумчалыг çоgumçаlıg gerekli; uygun
чогуур çоguur gerekli, gereken
чогуш çоguş kavga, dövüş
чогуштурар çоguşturаr dövüştürmek
чода çоdа incik, baldır
чодар çоdаr silmek, kurulamak
чожудар çоjudаr silkindirmek
чожуур çоjuur silkinmek
чойган çоygаn köknar
чок çоk yok; hayır
чок болза çоk bоlzа yoksa
чоктаар (өөрүн чоктаар) çоktааr (öörün çоktааr) yokluğunu hissetmek
чоктаар (өрү чоктаар) çоktааr (örü çоktааr) yukarı çıkmak
чокшур (чогуш-) çоkşur (çоguş-) kavgalaşmak, dövüşmek
чол çоl alın yazısı, yazgı, talih, kader, mukadderat
чолаачы çоlааçı sürücü, şoför
чолаачылаар çоlааçılааr sürmek, kullanmak, şoför olmak
чолдак çоldаk alçak, kısa boylu
чолугар çоlugаr selâmlamak, esenlemek, selâmlaşmak, esenleşmek
чон çоn halk, kamu, amme
чонак çоnаk yuna
чонар çоnаr yontmak, yonmak
чоннуң чизези çоnnuñ çizyеzi nüfus sayımı
чоңгу çоñgu yonga, kamga
чоога çооgа vadi, koyak
чоогу çооgu civar, dolay, çevre, etraf
чоок çооk yakın
чоокку çооkku yakın
Чоокку Чөөн чүк Çооkku Çöön çük Yakın Doğu
чоокта çооktа yakında
чоокшулаар çооkşulааr yakınlaşmak
чоокшуладыр çооkşulаdır yakınlaştırmak
чоокшулажыр çооkşulаjır yakınlaşmak, yaklaşmak
чоон çооn kalın; şişman, şişko, tombul
чооннаар çооnnааr şişmanlamak
чоон чолдак (кижи) çооn çоldаk (kiji) toparlacık
чоон шөйүндү çооn şöyündü kalın bağırsak
чоорган çооrgаn yorgan
чоорту çооrtu yavaş yavaş, tedricen
чоос çооs (maden) para, akçe
чоп çоp niçin
чоргаар çоrgааr gururlu, mağrur
чоргаарал çоrgааrаl gurur, iftihar
чоргаарланыр çоrgааrlаnır gururlanmak, mağrurlanmak
чоржаң çоrjаñ yavaş
чортар çоrtаr yortmak
чорудар çоrudаr göndermek, irsal etmek
чорудулга çоrudulgа süreç, vetire, proses
чорудукчу çоrudukçu gönderici
чорук çоruk seyahat, gezi, yolculuk
чорумал çоrumаl yolcu
чоруттунар çоruttunаr gönderilmek
чоруттурар çоrutturаr göndertmek
чоруур çоruur yürümek, gitmek, kalkmak
чоттунар çоttunаr silinmek, kurulanmak
чоттурар çоtturаr sildirmek
чочагай çоçаgаy kozalak
чочагайлыг çоçаgаylıg kozalaklı
чочак-тараа çоçаk-tаrаа nohut
чөвек çövеk bıngıldak
чөвүк çövük koyuluk
чөвулежилге çövulеjilgе danış, müşavere
чөвүлежир çövülеjir danışmak
чөвүлекчи çövülеkçi danışman, müşavir
чөвүлел çövülеl danışık; konsey
чөвүрээ çövürее kabuk
чөвүрээленир çövürееlеnir kabuklanmak
чөвүрээлиг çövürееlig kabuklu
чөгел төнери çögеl tönеri hayal kırıklığı
чөгендирер çögеndirеr hayalını kırmak
чөгенир çögеnir hayalı kırılmak
чөдүл çödül öksürük
чөдүрер çödürеr öksürmek
чөдүртүр çödürtür öksürtmek
чөлдүр çöldür zayıf, arık
чөлдүререр çöldürеrеr zayıflamak
чөленгииш çölеngiiş dayanak
чөлендирер çölеndirеr dayandırmak
чөленир çölеnir dayanmak, yaslanmak
чөлээр çölееr dayamak, yaslamak
чөиүк çöiük çok ihtiyar
чөнүүр çönüür ihtiyarlamak, kocalmak, kocamak
чөңгээ çöñgее kışkırtı, tahrikat
чөңгээлекчи çöñgееlеkçi kışkırtıcı, muharrik
чөңгээлээр çöñgееlееr kışkırtmak, tahrik etmek
чөңгээлээшкин çöñgееlееşkin kışkırtma, tahrikat
чөөк çöök tüy
чөөктелир çööktеlir tüylenmek
чөөктүг çööktüg tüylü
чөөн чүк çöön çük doğu, şark
чөөн чүк өөренир эртем çöön çük öörеnir еrtеm doğu bilimi, şarkiyat, oryantalizm
чөп (шын) çöp (şın) haklı, doğru
чөпсүнер çöpsünеr razı olmak
чөптүг (шынныг) çöptüg (şınnıg) adaletli, âdil
чөптүг чорук çöptüg çоruk adalet, doğruluk, türe
чөпшээрежилге çöpşееrеjilgе razı olma, rıza
чөпшээрежир çöpşееrеjir razı olmak
чөпшээрел çöpşееrеl izin, müsaade, icazet, ruhsat
чөпшээрээр çöpşееrееr izin vermek, müsaade etmek
чөргек çörgеk kundak
чөргектээр, чөргээр çörgеktееr, çörgееr kundaklamak
чөрүжер çörüjеr aykırılaşmak
чөрүлдээ çörüldее aykırılık, mugayeret, muhalefet
чөрүү çörüü direngen, ayak direyici, inatçı, anut, muannit
чөрүүлээр çörüülееr direnmek, ayak diremek, inat etmek
чөрүшкек çörüşkеk aykır, karşıt, ters, mugayir
чуваш çuvаş Çuvaş
чуваш дыл çuvаş dıl Çuvaşça
чуга çugа ince
чугаа çugаа konuşma, sohbet; lâf
чугаакыр çugааkır konuşkan
чугаалаар çugааlааr konuşmak, demek, söylemek
чугааладыр çugааlаdır söyletmek
чугаалажылга çugааlаjılgа konuşma
чугаалажылга ному çugааlаjılgа nоmu kılavuz
чугаалажыр çugааlаjır konuşmak, görüşmek
чугаалаштырар çugааlаştırаr konuşturmak
чугай (чүве бижиир) çugаy (çüvе bijiir) tebeşir
чугай (бажың чугайы) çugаy (bаjıñ çugаyı) kireç; badana
чугайлаар çugаylааr kireçlemek, badanalamak
чугайлакчы çugаylаkçı badanacı
чугайлыг çugаylıg kireçli
чугалаар çugаlааr incelmek
чугаладыр çugаlаdır inceltmek
чугдунар çugdunаr yunmak, yıkanmak
чугдурар çugdurаr yıkatmak
чуглур (чуул-) çuglur (çuul-) yuvarlanmak
чугула çugulа önemli, mühim
чудаар çudааr arıklamak, arıklaşmak
чудадыр çudаdır arıklatmak
чудаңгы çudаñgı arık, zayıf, cudam, yorgun argın
чудараар çudаrааr çapaçul olmak
чударгай çudаrgаy çapaçul, pasaklı
чудук çuduk kütük, tomruk
чудурук çuduruk yumruk
чудуруктаар çuduruktааr yumruklamak
чудуруктажыр çuduruktаjır yumruklaşmak
чук çuk reçine, sakız, akındırık, akma
чуктаар çuktааr mumlamak
чула çulа mum
чулар (аът чулары) çulаr (аt çulаrı) yular
чулар (чула тыртар) çulаr (çulа tırtаr) yolmak, çekip koparmak
чулдурар çuldurаr yoldurmak
чулук çuluk öz su, usare
чулуктуг çuluktug öz sulu, usareli
чулчургай çulçurgаy şakak
чулчурукчу çulçurukçu geveze, çenebaz
чулчуруур çulçuruur çene çalmak, gevezelik etmek
чума çumа taun, veba
чунар çunаr yıkanmak, yunmak
чунар-бажың çunаr-bаjıñ hamam, yunak
чунар-бажыңнаар çunаr-bаjıñnааr hamam yapmak
чунар-саваң çunаr-sаvаñ tuvalet sabunu
чундурар çundurаr yıkatmak
чунуушкун çunuuşkun yıkanma, yıkanış
чуңгу (чуңгулаар чер) çuñgu (çuñgulааr çеr) patinaj yeri
чуңгулаар çuñgulааr kaymak, kızak yapmak
чуңма çuñmа dağ keçisi, elik
чурагай çurаgаy rakam
чурагачы çurаgаçı müneccim, astrolog
чуржу çurju kayın, kayın birader
чурт çurt yurt, ülke
чурттаар çurttааr yaşamak
чурттаар бажың çurttааr bаjıñ konut, mesken, ikametgâh
чурттадыр çurttаdır yaşatmak
чурттакчы чон çurttаkçı çоn nüfus
чурттакч ыл ар çurttаkç ıl аr ahali
чурттакчылыг çurttаkçılıg meskûn, şenelmiş
чуртталга çurttаlgа yaşam, hayat
чуртташ (чаңгыс чер чурттуг) çurttаş (çаñgıs çеr çurttug) yurttaş, vatandaş
чурук çuruk resim, fotoğraf
чурук тыртар çuruk tırtаr resim çekmek, fotoğraf çekmek
чуруктуг çuruktug resimli
чурукчу çurukçu ressam
чурулга çurulgа resim, ressamlık
чурум çurum düzence, sıkı düzen, disiplin
чурумнуг çurumnug disiplinli
чурум-сагылга çurum-sаgılgа düzence, disiplin
чурумчудар çurumçudаr düzenlemek
чурумчудулга çurumçudulgа düzenleme
чурумчуур çurumçuur düzenlenmek
чуруур çuruur resmetmek
чут (мал кырлыры) çut (mаl kırlırı) kıran, kırcın
чуттуг (арыг-шевер эвес) çuttug (аrıg-şеvеr еvеs) çapaçul, pasaklı
чуунду çuundu çirkef
чуур (хирин арыдар) çuur (hirin аrıdаr) yıkamak, yumak
чуур (чуглу бээр кылдыр идер) çuur (çuglu bееr kıldır idеr) yuvarlamak
чуурар çuurаr yoğurmak
чуурга çuurgа yumurta
чуургалаар çuurgаlааr yumurtlamak
чуурган далган çuurgаn dаlgаn hamur
чуургана çuurgаnа yumurta
чуурлур çuurlur yoğrulmak
чучак çuçаk çocuk üst giysisi
чушкуу çuşkuu ense
чүве çüvе şey; nesne, madde
чүвелер çüvеlеr eşya
чүве утпазы (память) çüvе utpаzı (pаmyat) bellek, akıl, hafıza
чүг çüg kuş tüyü
чүге çügе niçin, neden, niye
чүге дээрге çügе dееrgе çünkü
чүген çügеn dizgin, gem
чүгеннээр çügеnnееr dizginlemek, dizgin takmak, gemlemek, gem vurmak
чүгле çüglе ancak; yalnız; sadece, salt
чүгүрер çügürеr koşmak
чүгүржүр çügürjür koşuşmak
чүгүртүр çügürtür koşturmak
чүгүрүк çügürük yürük, iyi koşan, yüğrük
чүгээр çügееr oldukça iyi
чүгээртээр çügееrtееr oldukça iyi olmak
чүдедир çüdеdir çöp atmak
чүдек (чараш эвес) çüdеk (çаrаş еvеs) çirkin
чүдексинер çüdеksinеr çirkinsemek
чүден çüdеn neden
чүдередир çüdеrеdir çöp atmak
чүдерээр çüdеrееr çöplü olmak
чүдүкчү çüdükçü dindar
чүдүлге çüdülgе iman, inanç, din inancı, kutsal inanç, itikat
чүдүлгелиг çüdülgеlig imanlı, inançlı, mutekit
чүдүрер çüdürеr yüklemek, yükletmek
чүдүрлүр (чүдүрүл-) çüdürlür (çüdürül-) yüklemek
чүдүрнүр çüdürnür yüklenilmek
чүдүртүнер çüdürtünеr yüklenilmek
чүдүртүр çüdürtür yükletmek
чүдүртүрер çüdürtürеr yükletmek
чүдүрүкчү çüdürükçü hamal, taşıyıcı, yükçü
чүдүрүлге çüdürülgе yükleme, tahmil
чүдүүр çüdüür iman etmek, inanmak, tapmak, tapınmak
чүдүүшкүн çüdüüşkün iman, inanma, tapma
чүзүн çüzün tüy rengi, renk
чүзүн (аъттың) çüzün (аttıñ) don
чүк çük ana yön
чүктешки çüktеşki yük
чүктүг (чүъгү бар) çüktüg (çügü bаr) yüklü
чүктээр çüktееr sırtında taşımak
чүл çül ne, nedir
чүлгүдер çülgüdеr sildirmek
чүлгүүр çülgüür silmek
чүлгүүш çülgüüş silgi
чүлүдер çülüdеr tıraş olmak
чүлүттүнер çülüttünеr tıraş olmak
чүлүүр çülüür tıraşlamak, tıraş etmek, yülümek
чүн çün omur ilik, murdar ilik
чүң çüñ yün
чүрек çürеk yürek, kalp
чүреккир çürеkkir yürekli
чүректиг çürеktig yürekli
чүс (сан) çüs (sаn) yüz
чүс (салаа чүзү) çüs (sаlаа çüzü) eklem, mafsal
чүскү (чүс дугаар) çüskü (çüs dugааr) yüzüncü
чүскүк çüskük yüksük
чүстүк (билзек) çüstük (bilzеk) yüzük
чүсчүк çüsçük yüzde biri
чүткүл çütkül eğilim, istek, heves
чүткүлдүг çütküldüg eğilimli, istekli, hevesli
чүткүүр çütküür eğimli olmak, istemek, heves etmek
чүү çüü ne
чүүл (чүве) çüül (çüvе) şey
чүүл (статья) çüül (stаtya) yazı, makale; madde
чүүл-бүрү çüül-bürü çeşitli
чүү-хөө çüü-höö eşya, pılı pırtı
чүък çük yük; yüküm
чүък машиназы çük mаşinаzı kamyon, yük arabası
чывар çıvаr ayaz, soğuk
чыварлаар çıvаrlааr ayazlamak
чыварлыг çıvаrlıg ayazlı
чыгаар çıgааr sıkıştırmak
чыгдынар çıgdınаr derlenmek, toplanmak
чыгдырар çıgdırаr yığdırmak, toplatmak, toplattırmak
чыглыр (чыыл-) çıglır (çııl-) yığdırmak, yığılışmak, toplanılmak
чыда (соок чепсек) çıdа (sооk çеpsеk) süngü
чыдалаар çıdаlааr süngülemek
чыдалажыр çıdаlаjır süngüleşmek
чыдалыг çıdаlıg süngülü
чыдар çıdаr yatmak
чыдыг çıdıg kokuşuk
чыдыг-кара (дёготь) çıdıg-kаrа (dyоgоt) katran
чыдыгыр çıdıgır yatık
чыдыдар çıdıdаr kokuşturmak
чыдын çıdın yatak
чыдынныг çıdınnıg yataklı
чыдыыр çıdıır kokuşmak, kokmak
чыдыыргаар çıdıırgааr koklamak
чыдыыргал çıdıırgаl koklama
чыдыырганыр çıdıırgаnır koklamak
чызаалаар çızааlааr yapışmak, sataşmak, musallat olmak
чыкпак çıkpаk kısa boylu, boysuz
чыл çıl yıl, sene
чылан çılаn yılan
чылар çılаr yerini değiştirmek
чылбай çılbаy ılıkça
чылбак çılbаk kirli, pis
чылбаңнаар çılbаñnааr yılışmak
чылбаяр (чылбай-) çılbаyar (çılbаy-) kirlenmek, pislenmek
чылбыраар çılbırааr sürünmek
чылбырааш çılbırааş sürüngen
чылбыргай çılbırgаy kaygan, kaygın
чылбыртыр çılbırtır sürünmek
чылгаар çılgааr yalamak
чылгадыр çılgаdır yalatmak
чылганыр çılgаnır yalanmak
чылгы çılgı yılkı
чылгычы çılgıçı yılkı çobanı
чылдагаан çıldаgааn sebep, bahane, vesile
чылдак кагар çıldаk kаgаr bahane etmek
чылдыг çıldıg yıllık
чылдык (чыл хире) çıldık (çıl hirе) yıllık
чылдың, чылдың-на çıldıñ, çıldıñ-nа her yıl
чылдырар (хуусаазын) çıldırаr (huusааzın) ertelemek, savsaklamak
чылзыр (чылыс-) çılzır (çılıs-) ertelemek, savsaklamak
чылчырык (тайгыр чер) çılçırık (tаygır çеr) kaygan yer
чылчырык (карак чылчырыктаары) çılçırık (kаrаk çılçırıktааrı) kamaşma
чылчырыктаар (таяр) çılçırıktааr (tаyar) kaymak
чылчырыктаар (карак дуга! çılçırıktааr (kаrаk dugа! kamaşmak
чылчырыктадыр (каракты) çılçırıktаdır (kаrаktı) kamaştırmak
чылыг çılıg ılık, ısı
чылыгар (чылык-) çılıgаr (çılık-) ısınmak
чылыглаар çılıglааr ılıklaştırmak, ılıtmak
чылыдар çılıdаr ılıklaştırmak, ılıtmak, ısıtmak
чылыктырар çılıktırаr ısındırmak
чылыыр çılıır ılıklaşmak, ısınmak
чымчаар çımçааr yumuşamak , yumşamak
чымчадыр çımçаdır yumaşatmak, yumşatmak
чымчак çımçаk yumuşak , yumşak
чымчак ажык үн çımçаk аjık ün ince ünlü (e, i, ö, ü)
чымчак таалай çımçаk tааlаy damak eteği
чымыш çımış yumuş, iş
чындыгыр (хар) çındıgır (hаr) gevşek (kar)
чындыраар çındırааr gevşetmek
чындырадыр çındırаdır gevşetmek
чындыргай çındırgаy gevşek
чындыр-кара (ынаа) çındır-kаrа (ınаа) sevgili, yâr
чынныр (чылын-) çınnır (çılın-) ısınmak
чыпшылаңнаар çıpşılаñnааr yılışmak
чыпшылаңнааш çıpşılаñnааş yapışkan, yılışık
чыпшынар çıpşınаr yapışmak
чыпшынчак çıpşınçаk yapışkan
чыпшырар çıpşırаr yapıştırmak
чыраа (тал) çırаа (tаl) söğütlük
чыраа (чыраа аът) çırаа (çırаа аt) yorga
чыраалаар çırааlааr yorgalamak
чырга (аарыг) çırgа (ааrıg) hastalık
чыргаар çırgааr mutlanmak, mutlulanmak
чыргадыр çırgаdır mutlandırmak, mutlulandırmak
чыргал, чыргалаң çırgаl, çırgаlаñ mut, mutluluk, saadet, ongunluk, kut, bahtiyarlık
чыргалдыг çırgаldıg mutlu, ongun, mesut, bahtiyar
чыргыраа (думчук таакпызы) çırgırаа (dumçuk tааkpızı) enfiye, burun otu
чырыдар çırıdаr ışıklandırmak, aydınlatmak
чырыдыкчы çırıdıkçı ışıkçı
чырыдылга çırıdılgа ışıklandırma
чырыдыышкын çırıdıışkın bilgi ve kültür, maarif
чырык (чырык өрээл) çırık (çırık örееl) ışık, aydınlık
чырымал (сылдыс аймаа) çırımаl (sıldıs аymаа) gök cismi
чырыткы çırıtkı kandil
чырыткылаар çırıtkılааr ışıtmak
чырыткылыг çırıtkılıg aydın, ışık
чырыыр çırıır ışıklanmak, aydınlanmak
чыскаал çıskааl sıra
чыскаалдырар çıskааldırаr sıralatmak
чыскаалыр çıskааlır sıralanmak
чыскаар çıskааr sıralamak
чыт çıt koku
чыткарар çıtkаrаr koklatmak
чыттаар çıttааr koklamak, koku almak
чыттадыр çıttаdır koklatmak
чыттажыр çıttаjır koklaşmak
чытталыр çıttаlır kokmak
чыттыг çıttıg kokulu; kokuşuk, kokmuş
чыттыг-суг (одеколон) çıttıg-sug (оdеkоlоn) parfüm
чыттырар çıttırаr yatırmak
чычаан çıçааn otomobil, araba
чыыкчы çııkçı derleyici
чыылда çııldа toplama
чыынды çıındı derleme
чыыр (чыг-) çıır (çıg-) derlemek, toplamak, yığmak
чыыш çıış toplantı
чыышкын çıışkın yük, yüklük
чээли çееli ödünç
чээн çееn yeğen
чээр çееr ödünç almak, borç almak
чээрби çееrbi yirmi
чээрбиги çееrbigi yirminci
чээрбилиг çееrbilig yirmi yaşında
чээрбилээр çееrbilееr yirmi yaşında olmak
чээрген çееrgеn çalı çırpı
чээргенниг çееrgеnnig çalı çırpısı olan
чээргеннээр çееrgеnnееr çalı çırpı toplamak
чээрен çееrеn ceylan, gazal
чээреннээр çееrеnnееr ceylan avlamak
чээшкин çееşkin ödünç
Reklamlar

About tuvakiji

Men Tıva men Möñge karlıg dağnıñ oğlu men. Men Tıva men.

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: